Hopp til innhold
Kárášjohka - Karasjok
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

«Karasjok-saken» i Høyesterett

Oppsummert

Hvem eier utmarka i Karasjok - 98 prosent av arealene i kommunen? Innbyggerne i Karasjok har vunnet to runder. Nå er saken i Høyesterett. Dommen vil få stor betydning for krav om eiendomsrett i andre samiske kjerneområder, som i Tana og Kautokeino.

 • Kárášjoga diggeášši máksán 49 miljovnna

  Advokáhtagolut Kárášjoga oamastanvuoigatvuođa diggeáššis leat dán rádjai máksán 49 miljon ruvnnu.

  Meahcceduopmostuolu ášši mávssii 24,35 miljon ruvnnu. Alimusriekteášši fas mávssii 24,63 miljon ruvnnu. Eanaš advokáhtagolut, muhto veahá maid lea mannan mátkkošteapmái ja orrumii.

  Dáid ruđaid livčče ovddeš stuorradiggeáirasa Olav Gunnar Ballo ja fylkasátnejođiheaddji Hans-Jacob Bønå mielas galgan eará láhkai geavahit.

  – Orro issoras. Dáid ruđaid livčče baicce sáhttán geavahit ovdánahttit Kárášjoga, dadjá Bønå.

  Ballo mielas ledje dát ruđat galgat mannat Finnmárkku ássanmiela nannemii. Su áiggis, de jienastii son Finnmárkolága vuostá.

  Muhto sámediggepresideantta, Silje Karine Muotka, mielas lea dehálaš eamiálbmotpolitihkkii kártet vuoigatvuođaid maid sápmelaččat leat háhkan.

  – Danne ii leat boastut geavahit dánlágan resurssaid go eanavuoigatvuođat dohkkejuvvojit ja mearriduvvojit, dadjá son.

  Kárášjoga ássit eai dárbbaš máksit ášši áššegoluid. Jos vuoittáhallet áššis, de máksá stáhta advokáhtagoluid. Jos vuitet, de lea Finnmárkkuopmodat mii gártá máksit.

 • Dommen i Karasjok-saken

  Det er ikke satt noen dato for når kjennelsen i Karasjok-saken kommer.

  –Det blir før sommeren, men vi har ennå ikke satt noen dato for når det vel foreligge. Det sier informasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Norges Høyesterett.

  I april 2023 slo Utmarksdomstolen fast at lokalbefolkningen Karasjok har eiendomsretten til arealene i kommunen. Finnmarkseiendommen (FeFo) som i dag forvalter grunnen i hele Finnmark, anket avgjørelsen til Høyesterett.

  Høyesteretts storkammer, behandling av Karasjok-saken
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Kárášjoh-ášši duopmu

  Ii leat vel biddjon dáhton goas Kárášjoh-áššis celko duopmu.

  – Dat šaddá ovdal geasi, muhto ii leat vel mearriduvvon goas duopmu dien áššis boahtá. Nu muitala Alimusrievtti diehtojuohkinhoavda Ida Dahl Nilssen.

  Kárášjoh-ášši leamaš Alimusrievttis ja Alimusrievtti stuorrakámmár dat lea gieđahallan ášši. Sii galget mearridit geat oamastit Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkokommišuvdna celkkii maŋŋel guorahallama ahte eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii, iige Finnmárkkuopmodahkii (FeFo). Dasa ii miehtan FeFo ja nu gárttai ášši Meahcceduopmostullui, gos maid celke ahte eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii. FeFo guoddalii duomu ja ášši manai de njuolga Alimusriektái.

  Ášši fievrreduvvui Alimusrievtti stuorakámmáris, danin go áššis lea stuora mearkkašupmi maiddái sullasaš eanangáibádusain. Stuorakámmáris leat 11 duopmára, eaige vihtta nugo dábálaččat leat Alimusrievtti áššiin.

  Karasjok-saken i Høyesterett, Guttorm-gruppens advokater
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Høyesterett ferdig med behandlingen av Karasjok-saken

  Høyesterett avsluttet i dag behandlingen av Karasjok-saken i storkammer, der Høyesterett skal ta stilling til hvem som eier grunnen i hele Karasjok kommune.

  Advokat for Finnnmarkseiendommen (FeFO) Frode Innjord var først ut når de tre partene i saken skulle holde sine sluttinnlegg.

  Han trakk blant annet frem at Stortinget under arbeidet med Finnmarksloven og overføring av eiendomsrett til FeFo, nok ikke har ment at et så stort område av Finnmark skal være i privat eie.

  Karasjok er landets nest største kommune i areal. Innjord gjentok også at de mener at grunnen i Karasjok var å regne som allmenning allerede på midten av 1700-tallet, og at staten har opptrådt som eier av grunnen, før FeFo fikk ansvaret for å forvalte grunnen i fylket.

  FeFo har også argumentert for at det på denne tiden var kvenske nybyggere som bodde i Karasjok, mens det samiske innslaget i området da var representert ved reineiere som stort sett var i Karasjok om vinteren.

  – Denne fremstillingen er vi rykende uenig i, sa Caroline Lund, som er advokat for innbyggere, lag og foreninger i Karasjok. Hun påpekte at kommunens innbyggere har både eid og eier sin egen grunn.

  Lund viste til at grensene ikke var trukket i Indre Finnmark før 1751, og at området da juridisk lå under Sverige. Det var ingen statsallmenning i Karasjok, slik FeFo hevder, argumenterte Lund.

  Hun trakk også frem at Stortinget under arbeidet med Finnmarksloven, som også innebar kartlegging av rettigheter til grunnen i Finnmark, ikke har lagt føringer for hva de forventer skal være utfallet av slike kartlegginger.

  Advokat Jan Fougner representerer Guttorm-gruppen, som er den tredje parten i denne saken. Denne gruppen med innbyggere mener at det er den samiske befolkning i Karasjok som sammen eier grunnen i kommunen.

  Han minnet igjen om at målbevisst assimilering og fornorskning fra statens side, gjorde at staten i så mange år kunne hevde eiendomsrett i Indre Finnmark og resten av fylket.

  – Det var målbevisst arbeid fra statens side for å få bort det samiske. Holdningen var at det som var samisk bruk av grunnen, skulle ikke regnes med, argumenterte Fougner.

  – Det er samene som har brukt området i flere hundre år, og det svaret må Høyesterett sette to streker under, sa han i sin oppsummering.

  Dagens grunneier,FeFo, har anket saken til Høyesterett etter en dom fra Utmarksdomstolen, som ga befolkningen i Karasjok eiendomsrett.

  Det er ikke klart når dom ventes i saken, men høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie avsluttet med å si at de vil jobbe så raskt som mulig med denne saken.

  Karasjok-saken i høyesterett.
  Foto: Pressebilde / Høyesterett
 • Maŋemus beaivi dikkis Alimusrievttis

  Les på norsk.

  Alimusrievtti maŋemus diggebeaivvis Kárášjoht áššis galget dan golmma beali advokáhtat ovddidit čoahkkáigeasu iežaset ákkastallamis.

  Áššis gieđahallat oamastanvuoigatvuođa Kárášjoga eatnamiidda, earret daid mat gullet ovttaskas olbmuide. Golbma oasehasjoavkku čuoččuhit alddiset oamastanvuoigatvuođa; Finnmárkkuopmodat, Kárášjoga báikeolbmot ja Kárášjoga báikeolbmuid sámi oassi.

  Finnmárkku opmodaga (Fefo) advokáhtta Frode Innjord ákkastallá ahte Norgga Stuoradiggi ii lean oaivvildan ahte ná stuora guovlu galgá gullat priváhta oamasteapmái go sirde eatnamiid hálddašeami FeFoi.

  Máhkarávjju siida lea oasseveahkki Fefos ja sin advokáhta Brynjar Østgård logai ákkastallamis ahte jus luitet nie stuora oasi priváhta oamasteapmái, de guoská dát olles sis Finnmárkui, namalassii maiddái Guovdageidnui, oassái Deanus, Porsáŋggus ja Álttás.

  Son loahpahii ja dajai ahte jus sis Finnmárku oažžu oamasteami, de boahtá sierra gáibádus «olggut» Finnmárkkus.

  Karasjok - saken i Høyesterett
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK
Mo šaddá jos Kárášjoh-álbmot vuoitá Alimusrievttis.
Kárášjoga álbmot ja gielda ráhkkanišgohtet dál Alimusriektái

Flere nyheter fra Troms og Finnmark