Her går fire millioner kroner og så er kassa tom

Utmarksdomstolen for Finnmark er blakk. Reindriftssamenes krav om eiendomsrett på Stjernøya tømte kassa.

Stjernøya

Utmarksdomstolen for Finnmark på befaring sammen med partene på Stjernøya tidligere i sommer.

Foto: Eirik Hind Sveen

– Våre disponible midler i 2015 går i sin helhet til dekning av utgiftene i Stjernøya-saken, og alle berammede hovedforhandlinger i august og september må utsettes, skriver lederen for domstolen, Nils Asbjørn Engstad til Domstolsadministrasjonen.

I juni behandlet utmarksdomstolen spørsmålet om eiendomsretten til blant annet området hvor det drives gruvedrift. Det er to grupperinger som hver for seg har krevd eiendomsrett: Stjernøya reinbeitedistrikt og Sara-gruppen.

– Det viktige er å få vist fram for domstolen hvor vi har holdt til i generasjoner og hvor vi har rettigheter. Vi kan dokumentere at vi har brukt området fra midten av 1800-tallet, sa tidligere reineier Johan Sara til NRK.

Sara-gruppen avviklet reindrifta i 1992.

Dommer Nils Asbjørn Engstad

Dommer Nils Asbjørn Engstad på befaring på Stjernøya tidligere i sommer med partene.

Foto: Eirik Hind Sveen

Ber om to nye millioner

Det er staten som dekker alle utgiftene i forbindelse med prøving av eiendomsretten til land og vann i Finnmark. Først undersøker Finnmarkskommisjonen hvem som har bruks- og eiendomsrett til konkrete områder i fylket. Hvis partene ikke er enige i konklusjonen, kan de bringe saken inn for utmarksdomstolen.

Utmarksdomstolens leder har flere ganger gjort Domstolsadministrasjonen oppmerksom på de økonomiske rammene . Nils Asbjørn Engstad karakteriserte siituasjonen som uholdbar.

I april fikk domstolen overskridelsessamtykke på inntil 1,5 millioner kr. Etter Stjernøya-saken ber Engstad om ytterligere to millioner kr i overskridelsessamtykke.

2,5 millioner til reindriftas advokater

Ifølge brevet Nils Asbjørn Engstad har sendt til administrasjonen er salæret til reinbeitedistriktet og Sara-gruppens prosessfullmektig og rettslig medhjelper på tilsammen 2,5 millioner kr.

Der Sara-gruppen utgifter var på omlag 500.000 kroner, og reinbeitedistriktets ca. 2 millioner.

Finnmarkseiendommen som er saksøkt, sin prosessfullmektigs salær er 1,1 millioner kr. I tillegg kommer reise- og oppholdskostnader, kostnader til tolk og transportkostnader i forbindelse med befaring på Stjernøya på omlag 400.000 kr.

– Kostnadene anslås til å utgjøre totalt cirka fire millioner kr før utmarksdomstolen har foretatt en nødvendighetssensur av partenes utgifter, skriver Engstad.

Ps!

Rettssaken om Stjernøya kunne blitt enda dyrere: I utgangspunktet skulle domstolen bruke et møterom på et hotell i Alta. Dagspris: 10.000 kr. Istedenfor fikk den låne møtesalen på Alta rådhus vederlagsfritt. Dette framkommer av økonomirapporten fra 1. tertial.

Kart Stjernøya

Stjernøya; stridens kjerne i Utmarksdomstolen.

Foto: NRK