Hopp til innhold

Storebrand selger seg helt ut av «The Black Snake»

Storbanken Storebrand mener pengene de har investert i tre av selskapene bak et omstridt oljerør i USA er dårlig både for egne kunder og den berørte urbefolkningen.

Brev til banker i forgrunnen med Harald Martens Holm i bakgrunnen

Harald Martens Holm i Storebrand går igjennom papirer som de har sendt videre til andre banker for å oppfordre dem til å vise hensyn til blant annet urbefolkningen når det kommer til Dakota Access Pipeline

Foto: NRK

– Vi mener at dette er en dårlig investering for pensjonskundene våre, både finansielt, men også for fremtiden med tanke på urbefolkningene som bor der, for klimaet og miljøet, sier Storebrands kommunikasjonssjef bærekraft, Harald Martens Holm til NRK.

Norges største private pensjonsforvalter, Storebrand, har investert 292 millioner kroner i pensjonspenger i selskapene Philips 66, Enbridge Inc og Marathon Petroleum Corporation. Selskapene står bak Energy Transfer Partners, som står for utbyggingen av den omdiskuterte 1800 km lange Dakota Access Pipeline (DAPL).

Harald Martens Holm

Storebrands kommunikasjonssjef bærekraft, Harald Martens Holm, mener det er viktig for selskapet å satse på bærekraftige prosjekter som ivaretar urfolks rettigheter.

Foto: Alem Zebic / NRK

Nå selger selskapet seg ut av DAPL, også kjent som «The Black Snake». Sammen med andre pensjonsforvaltere har Storebrand jobbet for å påvirke de tre av selskapene, som er medeiere av oljerøret, til å legge røret forbi omdiskuterte urfolksområder.

– Vi håper at dette vil sende et tydelig signal til selskapene, at skal man bygge rørledninger så skal man gjøre det på en skikkelig måte, sier Martens Holm.

Sendt brev til andre investorer

Sammen med flere andre gigantinvestorer har Storebrand sendt brev til bankene som låner ut penger til oljerørprosjektet, og oppfordret bankene til å legge press på selskapene som eier DAPL. Til sammen representerer investorene 653 milliarder dollar i verdier, eller svimlende 5 484 milliarder norske kroner.

Utbyggingen av oljerøret har medført det mange kaller den største urfolksdemonstrasjonen i nyere tid, ved Standing Rock reservatet i Nord Dakota.

Urfolkenes kamp mot DAPL startet i 2014. De frykter at oljerørledningen til 33 milliarder kroner vil ødelegge deres hellige områder og drikkevannet deres forgiftes.

Før jul vedtok avtroppende president Barack Obama at utbyggingen av Dakota Access Pipeline skulle stoppes midlertidig. Han argumenterte med at det skulle gjennomføres en evaluering av faren for miljøødeleggelse. Allerede på nyåret vedtok president Donald Trump at utbyggingen skulle få grønt lys igjen.

Oceti Sakowin Camp, Standing Rock

I forrige uke ble området der den omdiskuterte utbyggingen foregår ryddet. Både demonstranter og deres eiendeler skulle bort på grunn av flomfare.

Foto: APTN

Applauderer Storebrands beslutning

Sametingsrepresentant Sandra Márjá West (NSR) støtter urfolkenes kamp mot «The Black Snake». Hun har selv vært to ganger i Standing Rock for å vise sin støtte.

Nå applauderer hun Storebrands beslutning om å selge aksjene sine.

– Jeg er veldig glad for at Storebrand tar denne saken seriøst og at de bryr seg om urfolkenes ve og vel. Jeg syns dette er virkelig bra og forventer at andre norske investorer ser hva Storebrand har gjort, sier West.

Sanda Márjá West

Sandra Márjá West er glad for at flere og flere norske investorer nå tar hensyn til urfolk. Hun håper at enda flere skal følge Storebrands eksempel.

Foto: Ođđasat / NRK

Mye tyder på at den kontroversielle oljerørledningen vil bli ferdigstil i løpet av denne måneden, men West syns det like vel er nyttig for selskapene å trekke tilbake sine investeringer og lån til prosjektet.

– Det finnes fortsatt utbygginger som ikke tar vare på urfolks rettigheter eller miljøet. Derfor håper jeg at Storebrand også tar ansvar i fremtiden og at de ikke investerer penger i uetiske prosjekter, håper Sandra Márjá West.

Miljøvernorganisasjon forventer at Oljefondet og DNB også reagerer

Også Greenpeace er storfornøyd med Storebrands avgjørelse.

– Storebrands uttrekk fra Dakota Access Pipeline er et stort skritt i riktig retning for etiske investeringer, sier Martin Norman, rådgiver klima og energi for Greenpeace i Norge.

– Nå forventer vi at både Oljefondet og DNB følger etter, legger han til.

Korte nyheter

 • Edtjieh Saemiedigkien lahtesh båatsoelaakese gïetedidh

  Båatsoerååresjimmieh leah fïerhtenjaapetje rååresjimmieh jielemelatjkoen bïjre Staaten jïh båatsoen gaskem. Saemiedigkie lea nuepiem åådtjeme lahtesigujmie båatsoelatjkose båetedh åvtelen rååresjimmieh aelkieh. Saemiedigkien stoerretjåanghkoe edtja Saemiedigkien lahtesh båatsoelaakese 2023/2024 gïetedidh goeven 9. biejjien, Saemiedigkie pressebïevnesne tjaala.

  – Mov mïelen mietie daate båatsoelatjkoe tjuara sjïere fokusem utnedh dovne don geerve ekonomeles tseahkan jïh barkoetseahkan mejtie båatsoe daelie dååjroe. Lissine båatsoelatjkoe tjuara leavloem bïejedh dejtie sosijaale tsiehkide båatsosne, saemiedigkieraerie Hans Ole Eira (Gk) jeahta.

  Tamrein på vidda
  Foto: Landbruks- og matdepartementet
 • Sijhtieh dalhketjh sijjen stööremes gaahtjijistie åestedh

  Nöörjen stööremes bovtseleekemegåetie Finnmark Rein sijhtieh sijjen stööremes gaahtjije Min Boazu AS åestedh, saemien plaerie Ávvir tjaala.

  NRK aarebi tjaaleme Min Boazu haestemh ekonomijine utneme. Dijjen aajnehke åestije Rema 1000 tjoerin barkijh jïh båatsoeburrieh jïjtje maeksedh, mænngan Rema 1000 sijjen latjkoem Min Boazuine illeme.

  Ávvir tjaala Finnmark Rein sijhtieh gaajhke dalhketjh sijjen gaahtjijistie åestedh, jïs dah tjuerieh leekemegåetiem steegkedh.

 • Viktor Bomstad almmuha vuosttaš skearrus

  Odne almmuha sápmelaš artista Viktor Bomstad vuosttaš skearrus.

  Skearru gohčoduvvo «Sámi Noise». Dat sisttisdoallá earret eará Berit Nordland ja Per Hætta samplejuvvon luđiid, improvisašuvnnaid ja ođđa šuoŋaid.

  «Sámi Noise» lea báddejuvvon Athletic Sound Studios Halden gávpogis. Bomstad lea ieš miksen dan.

  Viktor Bomstad - Sámi Noise
  Foto: Athletic Sound Studio