Hopp til innhold

Europas største festival for minoritetsspråk

Luleå i Nord-Sverige er stedet å være hvis du interesserer deg for urfolksspråk og musikk. "Liet - Lávlut" er nemlig ikke lenger bare en sangkonkurranse.

Artistene på "Liet - Lávlut"-kulturfestival synger på mange forskjellige minoritetsspråk.

Artistene på 'Liet - Lávlut'-kulturfestival synger på mange forskjellige minoritetsspråk.

Foto: Liet-Lavlut pressefoto

På torsdag sparkes minoritetsspråksfestivalen "Liet - Lávlut kulturfestival" i gang i Luleå i Nord-Sverige.

Festivalens høydepunkt er på lørdag. Da arrangeres nemlig sangkonkurransen for europeiske minoritetsspråk "Liet - Lávlut" for femte gang.

Sápmi har vunnet konkurransen hele tre ganger og i år representerer Elin Kåven fra Karasjok samene med sangen "Áibbas jaska".

Litt av hvert

Programmet til festivalen ser variert ut, selv om kanskje temaene og artistene er heller ukjente for folk flest.

Festivalen starter torsdag morgen med en utstilling om roma-folket i Europa. På kvelden blir det tårnedalsk lyrikk- og musikkveld.

Fredag blir det blant annet seminar om minoritetsspråk som instrumenter for kulturell utvikling av regionene. Senere kan man se filmer som viser språklige minoriteter på Nordkalotten og i Europa.

Fredag kveld avsluttes med en konsert med gruppa Jardanays, en gruppe fra Spania.

Musikkonkurranse for minoritetsspråk

Lørdag er festivalens desidert største dag både når det gjelder antall aktiviteter og oppmerksomhet fra omverdenen.

Blant annet blir det seminar om sang og musikk i minoritetsregioner, utstilling av både moderne og tradisjonelle minoritetsklær, maskedans fra Grønland og joikestund med en samisk joiker.

Lørdag kveld avsluttes med sangkonkurransen for europeiske minorietsspråk "Liet - Lávlut".

På søndag formiddag tones festivalen ned med spøkelseshistorier og en forestilling om Korpolompolo.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.