Soejkesjimmiem tjöödtjestamme

Loukta Mavasen sïjten daelvielaante maahta bïejstenidh skåajjeviertemen gaavhtan. Mænngan rååresjimmie sïjten jïh Sveaskogen gaskem tjöödtjesti, artiste Sofia Jannok sosijaale medijinie tjeeli. Daelie skåajjesïelte soejkesjidie annjebodts tjöödtjestamme. Vielie dan bïjre daesnie.

Artist Sofia Jannok
Foto: Elin Berge