Hopp til innhold

Gikk på en smell

Tidligere visepresident Johan Mikkel Sara og Flyttsamelistas Per A. Bæhr utgjorde en to-mannsgruppe på Sametinget. I fjor gikk de på en økonomisk smell. En-mannsgruppa til Jánoš Trosten fikk derimot et pent overskudd.

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara representerer lista Samer bosatt i sør.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Per A Bæhr

Per A. Bæhr.

Foto: Piera Balto / NRK

De tidligere politiske parhestene Sara/Bæhr fikk et underskudd på 37.540 kr i 2007, viser regnskapsoversikten Per A. Bæhr har sendt til Sametinget.

Oversikten viser også at listene Samer bosatt i sør og Kautokeino Flyttsameliste hadde et underskudd i 2006 på 16.107 kr.

Tapt arbeidsfortjeneste og telefon

To-mannsgruppa fikk 88.535 kr i tilskudd fra Sametinget. De største utgiftspostene var "Sametingsarbeid, tapt arbeidsfortjeneste" på kr 33.000 og "Telefon" på kr 14.000.

Partiene og listene på Sametinget må for første gang sende inn regnskap på hvordan pengene de får, brukes.

LES OGSÅ: Sametingets rikeste

LES OGSÅ: Brukte opp alle pengene - og litt til

LES OGSÅ: Glemte hele regnskapet

Jánoš Trosten

Jánoš Trosten.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Alt kan dokumenteres med bilag, skriver Jánoš Trosten i Čielga Sámi Jietna/Klar Samisk Røst i rapporten til Sametinget.

Hans liste fikk tilsammen 92.926 kr - både "gruppesekretærmidler" og "opposisjonsmidler".

Overskudd

En-mannsgruppa til Trosten fikk et overskudd på 9.000 kr i 2007, og pengene avsettes til framtidig "sametingsrelatert bruk".

Størst utgiftspost for den tidligere parlamentariske lederen i NSR var "Telefon og nettleie": 24.000 kr. "Konferanser, møter og annen politisk virksomhet" utgjorde 20.000 kr, mens kontorleien for 2007 utgjorde 18.000 kr. Trosten kjørte for 15.000 kr.

Lange reiser

Kirsten Appfjell-Eira representerer lista Åarjel Læstoe i det sørsamiske området. Hun er bosatt i Karasjok.

Sametingsrepresentant Kirsten Appfjell

Kirsten Appfjell-Eira.

Foto: NRK

Regnskapet for 2007 viser et underskudd på 602 kr. Lista fikk tilskudd fra Sametinget på 48.767 kr.

"Reisekostnader, ikke oppgavepliktig" utgjorde den største utgiftsposten; 20.041 kr. "Telefon" utgjorde 15.500 kr. I tillegg kjøpte Åarjel Læstoe datautstyr for 11.000 kr for å "bedre arbeidsforholdene og gjøre kommunikasjonen mellom styremedlemmene i Åarjel Læstoe bedre".

– Kostnader vedrørende reiser har vært store i og med vår valgkrets er geografisk stor og slik medfører lange reiseavstander, skriver Appfjell-Eira i rapporten til Sametinget.

Tar ut fjorårets støtte i år

Terje Tretnes i Samefolkets Parti var medlem av Aili Keskitalos sametingsråd fra 2005 og til Keskitalo gikk av som president høsten 2007.

Terje Tretnes

Terje Tretnes.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Samefolkets Parti fikk utbetalt 48.767 kr i februar 2007. Pengene har stått urørt fram til januar i år.

Redegjørelsen som Tretnes har sendt til Sametinget, viser at det er betalt ut godgjørelse til ham på 5.000 kr i januar, februar og mars.

– Restbeløp på kr 33.767 utbetales med inntil kr 3.751 pr. mnd som godgjørelse i fortsatt ni måneder for 2008, skriver han til Sametinget.

Beløpet som eventuelt kommer inn i 2008 og 2009 vil avsettes til sametingsvalget i 2009, opplyser Tretnes i redegjørelsen.

Korte nyheter

 • Ruvkeášši háddje gili

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  - Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  - Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Unnit áitagat pride vuostá

  Les på norsk:

  Politiija sihkarvuođabálvalus ain registrere áitagiid pride vuostá, muhto lohku lea unnit go diibmá. Dan muitalit Aftenposten:ii.

  – Leat registrerejuvvon kroava áitagat, leat dego terroráitagat, nu go terrorfallemat, muitala politiija sihkarvuođabálvalusa seniorráđđeaddi Eirik Veum.

  Muhto lohku njiedjá. Veum muitala ahte sis lea dakkár ipmárdus ahte pride áittalohku lea unnit go diibmá.

  Oslo politiijat leat ovtta oaivilis dasa.

  - Dán rádjái eai leat Oslo politiijat ožžon čielga, duođalaš áitagiid, dadjá doaibmi bálvalusaid jođiheaddji Martin Strand.

  Pride Ålesund
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Færre trusler mot pride enn i fjor

  PST sier til Aftenposten at de fortsatt registrerer trusler mot pride, men antallet er mindre enn i fjor.

  – Det er registrert trusler som grenser opp mot det som er ulovlig, som å true med terror, forteller seniorrådgiver Eirik Veum i PST til avisen.

  Men antallet går nedover. Veum opplyser at PSTs inntrykk er at antallet pride-trusler er noe mindre enn i fjor.

  Noe også Oslo-politiet er enig i.

  – Per nå har ikke politiet i Oslo mottatt konkrete, alvorlige trusler, sier Martin Strand som er lederen for felles enhet for operative tjenester i Oslo politidistrikt. (NTB)

  Pride-paraden i Oslo 2018.
  Foto: NTB