Same-kritikk mot helse-Norge

Helse-Norge fikk et sviende stikk av sametingspresidenten og hun kom med denne diagnosen: - Leger er arrogante og politikere er både blinde og døve for den utrygghet og de uverdige opplevelsene samer opplever.

Kritiserte helse-Norge
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I landsmøtetalen viste presidenten til flere eksempler på det hun mener er uverdig.

- Dette er noe vi må ta meget alvorlig. Trenger vi egne tilsyn eller ombud for å sikre samiske pasienters, samiske eldre og samiske barn et likeverdig og forsvarlig tilbud, spurte Keskitalo.

Flere delegater roste henne for å ta opp disse problemene.

Uten tolk

Nils Utsi

Nils Utsi fra Karasjok

Foto: Johs Kalvemo / NRK

NRK Sámi Radio har denne uka fortalt om Nils Utsi fra Karasjok som var ved Glittreklinikken. Dattera hans Anne Marie Utsi Tornensis kom med dette hjertesukket da hun måtte forlate faren:

- Det er systemet det er noe galt med når samisktalende ikke får tolk når de så sårt trenger det.

Presidenten mener dette er et eksempel på at helsevesenet ikke makter å ta i mot våre eldre på en forsvarlig måte.

- En samisktalende pasient innlagt på en spesialklinikk sørpå får tilbud om telefontolking en gang ukentlig. Hvordan kan oppegående profesjonelle helsearbeidere mene at dette er forsvarlig, spurte hun.

- Blinde og døve

Sametingsrådet møtte denne uka en gruppe pårørende i Tysfjord denne uka. Der møtte møtte rådet en gruppe av pårørende til pasienter og andre omsorgstrengende.

- Jeg tolker deres beskrivelser som en dyp tillitskrise mellom samiske brukere og pårørende og de som har ansvaret for de kommunale tjenestene. Hvem har ansvaret? Hvorfor er de blinde og døve for den utrygghet og de uverdige opplevelsene som vi fikk formidlet? Hva gjør denne utryggheten og avmakten med oss, når vi og våre behov oppleves som usynlige når tjenestetilbudet skal utformes og opprettholdes.

"Viktig å kunne norsk"

Aili Keskitalo fortalte også om et møte med en ung mor som besøkte Hammerfest sykehus med sin datter.

- For å gi sin datter den tryggheten hun trengte i en uvant situasjon forklarte hun datteren på samisk hva som skulle skje. Hun opplever da at legen de besøker begynner å forklare henne viktigheten av at barnet lærer norsk. Hvordan skal vi ha tillit til et helsevesen som møter vår flerkulturelle og flerspråklige hverdag med en slik arroganse og uvitenhet?

- Sikre liv og helse

Sametingspresidenten sa man står overfor store utfordringer innenfor helse- og sosialsektoren.

- Vi må ha et tilbud som gir trygghet og verdighet i en sårbar situasjon. Et tilbud som er et velferdssamfunn verdig. Et tilbud som sikrer liv og helse. Sametinget jobber systematisk i forhold til de som sitter med det øverste politiske ansvaret for å sikre en samisk dimensjon i den nasjonale helsepolitikken. Det finnes gode utredninger og planer som kan gi grunnlag for et likeverdig tilbud, men de må tas i bruk i den nasjonale helsepolitikken. Man må jo spørre seg om tilsynsmyndighetene makter å fange opp slike saker, har de metoder og kompetanse som fanger opp kvaliteten på tilbudet til samiske brukere. Hvor blir det av barneombudet, av pasientombudet, spurte presidenten i talen.