Hopp til innhold

Saken hvor ung reineier saksøker staten er berammet

Den unge reineieren som har saksøkt staten fordi han må redusere til 75 rein møter Landbruks- og matdepartementet i Indre-Finnmark tingrett til planleggingsmøte 26. august.

Indre Finnmark tingrett
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Den unge reineieren fra Indre Finnmark mener det vil være den sikre konkurs å redusere reintallet sitt til 75, som staten har pålagt ham.

Planleggingsmøte

Saken skal opp i Indrefinnmark tingrett 26. august. Det er da et planleggingsmøte.

Ifølge domstol.no så skal det i et planleggingsmøte avklares blant annet om partene ønsker rettsmegling, om det skal oppnevnes sakkyndige, om alle bevis er fremlagt, om det er behov for ytterligere saksforberedende rettsmøte og hovedforhandling berammes.

I stevningen til Indre Finnmark tingrett la advokat Trond P. Biti ned påstand om at Landbruks- og matdepartementets vedtak av 10. mars 2014 om å redusere flokken til den unge reineieren i 20-åra, skal erklæres for ugyldig.

I sivile saker er saksgangen slik at straks stevningen er registrert sender retten ut stevningen til saksøkte med pålegg om tilsvar. Når tilsvaret foreligger vil retten i saker etter allmennprosessen ta kontakt med partene/advokatene for avholdelse av planleggingsberammelse. Hovedforhandling skal berammes slik at den kan gjennomføres innen lovens frist på 6 måneder fra stevning er innkommet,

– Danner presedens for alle de andre

Stridens kjerne er hvilke prinsipper som skal gjelde ved den konkrete reduksjonen i forhold til et gitt reintall for et reinbeitedistrikt. Advokat Biti anfører at et forholdsmessighetsprinsippet ikke kan legges fullt ut til grunn.

– Dette er en viktig sak for min klient. Men danner også presedens for alle de andre reineierne som har fått vedtak om forholdsmessig kutt i reintallet. Og de som rammes hardest av dette, er ofte unge reineiere, som har små flokker i utgangspunktet, før statlige kutt, sa Biti til iFinnmark for litt over en måned siden.

Han mener at reduksjonen som er fastsatt er i strid med folkeretten, hvor det fastsettes at man har «retten til dyrke sin kultur.»

– Fastsatt reintall for den unge reineieren gjør at det er helt umulig for ham å dyrke sin kultur. Han vil med aktuelle reintall bli slått konkurs om han fortsetter i næringen, skriver Biti i stevningen.

NRK Sápmi har prøvd å få en kommentar både fra den unge reineieren og advokat Trond P. Biti uten å lykkes.

Korte nyheter

 • Brasilas fertejit ođđasit jienastit

  Lulli-Amerihkás Brasilias ii oktage presideanttaevttohasain ožžon badjel beali jienain ja danne fertejit jienasteaddjit jienastit ođđasit dán mánu loahpas. Dan dieđihit Brasilia válgaeiseválddit, nu čállá ođasdoaimmahus Reutersa. Brasilia stuorámus TV-kanála Globo dieđiha ahte riika ovddeš presideanta Lula da Silva oaččui 48.2% jienain, presideanta Jair Bolsonaro 43.4% ja dalle ledje 99% jienain lohkkon. Ođđa jienasteapmi lea golggotmánu 30. beaivve.

 • Ii gidde vuos ráji

  Norgga ráđđehus ii vuos gidde Norgga-Ruošša rájá. Dan dajai justisministtara Emilie Enger Mehl go finai Ruovdevuona rádjastášuvnnas Girkonjárggas. Justisministtar deattuha ahte ráđđehusas leat gal vejolašvuođat giđđet rájá jođánit goas beare.

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl under sitt besøk ved Jarfjord grensestasjon.
  Foto: Kristin Humstad / NRK
 • Orre laanteståvroe Sámiid Duodjisne

  Dan hieljien lij laantetjåanghkoe organisasjovne Sámiid Duodji.

  Laanteståvroe männgan laantetjåanghkoe 2022 lea: åejvie Catarina Utsi, minngebeåejvie Sissel Johnsen, Nuorta-Finnmárku, Mattias Harr, Duodje Nordlánnda, Unni Fjellheim (Åarjel Saemien Dajve), Oddveig Nymo Dalbakk (Romsa) jïh Randi Josefsen (Gaska-Finnmárku).

  Aamhtesidie aamhteselæstosne lij mïelide Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovne, organisasjovnestruktuvre, ohtseme orre regijovneste Helgelandda.

  Ij naan duedtiebaakla dan jaepien dannasinie lea fïerhten mubpien jaepien.
  Evtebe jaepen 2021 lij Solveig Lovise Johannessen jïh Solveig Tangeraas Duodjibaalka åadtjoejin.

  samiid duodji ståvroe 2022
  Foto: Samiid duodji / NRK