Hopp til innhold

Saemien Sijte tjuara vuertedh

– Straavvim naemhtie sjidti, Saemien Sijten åejvie Birgitta Fossume jeahta.

Saemien Sijte

Saemien Sijte Snåasesne tjoara beetnegh vuertedh.

Foto: Ristin Persson / NRK

Daan biejjien Nøørjen reereme staatebudsjeedtem jaepien 2016 vuesiehtamme jih Saemien Sijte Snåasesne, guhkiem beetneh-vierhtieh vuarteme guktie maehtieh orre gåetiem bigkedh. Ij Saemien Sijten åejvie Birgitta Fossum guhtegh bååhperh.

Birgitta Fossum

Saemien Sijten åejvie Birgitta Fossum.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Håhkoem utnim, edtjimh naan beetneh-vierhtieh åadtjodh guktie maehtebe aelkedh daam orre Saemien Sijtem bigkedh, daelie tjoerebe jaepiem vielie vuertedh, Fossume jeahta.

Guktie Nrk Sapmi aerebi tjaaleme, dellie lea kultuvredeepartemente dåavjoehtamme edtjieh beetnegh åadtjodh. Tjuerieh dellie sagke vaenebe beetnegi gujmie nøøkedh jih aaj tjuerieh vuejnedh mejtie sijjie jih maehtieh dam orre Saemien Sijte gåetiem bigkedh dan baalte dieltesne, gusnie dihte Saemien Sijte daelie.

Liehtemes dielte.

Aalkoevistie ussjedin, dam Saemien Sijten orre gåetiem Horjemsnjuanesne bigkedh daan Snåasen jaevrie bealesne. Eah leah ennje maam daan bijre nænnoestemme, magkeres dieltesne sjædta. Jijnje åvtebarkoe ennje Fossume jeahta.

– Daelie tjoerebe barkedh jih vuejnedh magkeres dieltesne liehtemes bigkedh. Mejtie hojhte liehtebe jih daan deava baahkosne bigkedh jalltsh Horjemsnjuanesne Fossume jeahta.

Saemien sijte åådtjoeji 3,5 millj kr 2015 aalkoeprosjeektese.

Korte nyheter

 • 60-jahkásaš goddui Várggáin

  60-jahkásaš goddui Várggáin.

  60-jahkásaš dievdu jámii maŋŋel go čukkohalai niibbiin Várggáin ikte eahkes. Dievddu eamit lea áššáskuhtton roavva rumašvahágahttimis man čuovvumuš lea jápmin.

  – Áššáskuhtton olmmoš lea addán álggolaš čilgehusa politiijaide, muhto mii eat háliit dál dadjat maid áššáskuhttonolmmoš lea čilgen. Doavttir lea dál dutkame su ja politiijat háliidit gažadit su eanet farggamusat, čállá politiija preassadieđáhusastis.

  VG:a dieđuid mielde lea nissonolmmoš ovdal dubmehallon veahkaválddálašvuođa geažil dievddu vuostá.

  Oapmahaččat leat dieđihuvvon.

  Jápmán dievdu sirdojuvvui bearjadat eahkeda Hámmárfeastta buohccivissui ja lei gozui alde go ambulánsa ollii báikái. Lávvordatiđida duođaštedje su jápmán.

 • Kolonnekjøring på Saltfjellet

  E6 Saltfjellet har vært stengt siden fredag ettermiddag.

  Klokken 12 ble det innført kolonnekjøring og Statens vegvesen opplyser at det vil bli gjort en ny vurdering klokka 18.

  Riksvei 77 over Gräddis er åpnet for trafikk.

 • Mann i 60-årene døde etter knivstikking i Vardø

  En mann i 60- årene døde etter å ha blitt knivstukket i Vardø i går kveld. Mannens ektefelle, en kvinne på samme alder, er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

  – Den siktede har gitt en innledende forklaring til politiet, men vi ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gi detaljer på hva siktede har forklart. Hun er nå til legeoppfølging og politiet ønsker å avhøre henne ytterligere så snart det lar seg gjøre, skriver politiet i en pressemelding.

  Kvinnen er tidligere dømt for vold mot mannen, ifølge VG.

  Pårørende er varslet.

  Den avdøde mannen ble fredag kveld fløyet til sykehuset i Hammerfest og var bevisst da ambulansefolkene kom til stedet. Han ble erklært død lørdag morgen.