Saemien Sijte tjuara vuertedh

– Straavvim naemhtie sjidti, Saemien Sijten åejvie Birgitta Fossume jeahta.

Saemien Sijte

Saemien Sijte Snåasesne tjoara beetnegh vuertedh.

Foto: Ristin Persson / NRK

Daan biejjien Nøørjen reereme staatebudsjeedtem jaepien 2016 vuesiehtamme jih Saemien Sijte Snåasesne, guhkiem beetneh-vierhtieh vuarteme guktie maehtieh orre gåetiem bigkedh. Ij Saemien Sijten åejvie Birgitta Fossum guhtegh bååhperh.

Birgitta Fossum

Saemien Sijten åejvie Birgitta Fossum.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Håhkoem utnim, edtjimh naan beetneh-vierhtieh åadtjodh guktie maehtebe aelkedh daam orre Saemien Sijtem bigkedh, daelie tjoerebe jaepiem vielie vuertedh, Fossume jeahta.

Guktie Nrk Sapmi aerebi tjaaleme, dellie lea kultuvredeepartemente dåavjoehtamme edtjieh beetnegh åadtjodh. Tjuerieh dellie sagke vaenebe beetnegi gujmie nøøkedh jih aaj tjuerieh vuejnedh mejtie sijjie jih maehtieh dam orre Saemien Sijte gåetiem bigkedh dan baalte dieltesne, gusnie dihte Saemien Sijte daelie.

Liehtemes dielte.

Aalkoevistie ussjedin, dam Saemien Sijten orre gåetiem Horjemsnjuanesne bigkedh daan Snåasen jaevrie bealesne. Eah leah ennje maam daan bijre nænnoestemme, magkeres dieltesne sjædta. Jijnje åvtebarkoe ennje Fossume jeahta.

– Daelie tjoerebe barkedh jih vuejnedh magkeres dieltesne liehtemes bigkedh. Mejtie hojhte liehtebe jih daan deava baahkosne bigkedh jalltsh Horjemsnjuanesne Fossume jeahta.

Saemien sijte åådtjoeji 3,5 millj kr 2015 aalkoeprosjeektese.

Korte nyheter