Hopp til innhold

Renate Fagerness – listetopp for SV i Ávjovárri valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Renate Fagerness

Når Renate Fagerness skal koble av, tilbringer hun tiden med familien.

Foto: Privat

Valgkrets/válgabiire: Ávjovárri
Parti/bellodat: Sosialistisk Venstreparti. Sosialisttalaš Gurutbellodat
Navn/namma: Renate Fagerness
Alder/ahki: 33
Sivilstand/siviiladilli: Samboer. Ovttasássi

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

Familie og friluftsliv, lese, håndarbeid.

Hva er det største du har opplevd i livet?

Det største i livet, å bli mor.

Hva gjør du når du skal koble av?

Tilbringer tid med min familie.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?

Her blir det nok litt klisje, men mitt største forbilde er min mor. Beundrer hennes styrke, og hva hun gjør for sine barn og barnebarn.

Jobb og studier

Autorisert Hjelpepleier, ansatt i Porsanger kommune, jobber på Trekløveret.

Er også frikjøpt hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Porsanger.

Fullført yrkesfag på videregående skole

Morsmål/språk

Snakker norsk, tar samisk kurs. Forstår litt, men ikke nok til å holde en samtale

Politisk bakgrunn

Ganske fersk innen politikken, kun hatt tilhørighet til SV.

Har vært aktiv innen Fagforbundet som ungdomstillitsvalgt

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

Språk, kultur, barn og helse

Hva mener du er den største utfordringen Sametinget må løse i kommende periode?

Dette får vi komme tilbake til

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Det er viktig at reindriften får beholde sine viktige arealer, og ikke mister dem til storsamfunnets utbygging.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Dette får vi komme tilbake til

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Være med på å sikre inntektsutviklingen i næringen, se på hva som kan gjøres av andre tiltak.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan Sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Det å etablere seg som fisker i dag, har blitt for dyrt. Fiskerettigheten har blitt en handelsvare som smales på stadig færre hender. Vi må jobbe for å få fiskerettighetene tilbake til våre kystsamfunn. Vi må se på hva som kan gjøres av andre tiltak.

De samiske språk, hvordan bør Sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Støtte opp om prosjekter som "Snakk samisk til meg" og "snakk samisk med barnet", legge til rette for at det kan utvikles mer for barn på de samiske språkene. Jobbe for at det skal være gode muligheter for å lære samisk på skolen, i barnehager og for dem som har mistet sitt samiske språk av ulike årsaker.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

(Ikke svart)

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Hvilken sak som har berørt meg mest hittil er vanskelig å svare på, for en vil ikke utelukke noe. Men at Språk står meg nært er ikke til å stikke under en stol. Er selv med i språkkampanjen "Snakk samisk med barnet", hverken jeg eller min samboer snakket samisk da vi begynte. Men gjennom kampanjen har vi fått nytt mot til å ta til oss språket, for våre barn, og for deres identitet.

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Bearaš, olgodaddan, lohkan ja giehtabarggut.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Šaddat eadnin.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Golladan áiggi iežan bearrašiin.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Lea hui klišea, muhto mu stuorámus ovdagovva lea mu eadni. Anán árvvus su givrodaga, ja dan maid son bargá iežas mánáid ja áhkkubiid ovddas.

Bargu ja oahppu

Autoriserejuvvon veahkkebargi, virgáduvvon Porsáŋggu suohkanis, barggán «Trekløveris». Lean gárven fidnofága joatkkaskuvllas.

Giella

Dárogiella

Politihkalaš duogáš

Lean ain oalle ođas politihkas, lean dušše ovddastan SG. Lean aktiiva leamaš Fágalihttus nuoraidluohttevašolmmožin.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Giella-, kultur-, mánáid- ja dearvvasvuođaáššiide.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan gažaldahkii

Čilge manne/ manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Lea dehálaš ahte boazodoallu beassá bisuhit dan dehálaš areálaid, ii ge massit daid stuoraservodaga huksemii.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan gažaldahkii.

Eanandoallu, movt sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álgit ealáhusain?

Sihkkarastit dienasovdáneami ealáhusas, geahččat mii sáhttá dahkkot eará doaimmaiguin.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat vai dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Dán áigge lea šaddan divrrasin álgit guolásteaddjin. Guolástusvuoigatvuođat leat šaddan gávpegálvun mat vátnot olbmuid gaskkas. Mii fertet bargat oažžut guolástusvuoigatvuođaid ruovttoluotta riddoguovlluide. Mii fertet geahččat makkár eará doaimmat sáhttet biddjot.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Doarjut prošeavttaid dego «Sámás muinna» ja «Sámás mánáin». Láhčit dili vai sáhttá iešguđet sámegillii ráhkadit eambbo fálaldagaid mánáide. Bargat vuoi leat buorit vejolašvuođat oahppat sámegiela skuvllas, mánáidgárddis ja sis geat leat massán sámegiela.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan gažaldahkii.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Dán gažaldaga lea váddáseamos leamaš vástidit dán rádjái, go ii olmmoš áiggošii guođđit ovttage. Muhto giella gal lea hui lagas munnje, dan gal in sáhte čiegadit. Lean ieš mielde giellakampánjjas «Sámás mánáin», in mun, ii ge mu ovttasássi hupman sámegiela go searvvaimet dása. Muhto kampánjja bokte letne ođđasit jálusnuvvan váldit giela fas ruovttoluotta, munno mánáide ja sin identitehtaid ovddas.

Korte nyheter

 • Isak Utsi ja Henrik Blind válljejuvvoiga Eurohpaparlamentii

  Les på norsk.

  Isak Utsi (Sosiálademokráhtat) ja Henrik Blind (Birasbellodat) šaddaba vuosttaš Ruoŧa beale sápmelaččat geat válljejuvvoba várrelahttun EU:i.

  Mannan vahku ledje buot Ruoŧa 6 589 válgabiirre jienat lohkkojuvvon EU-válggain.

  Sosiálademokráhtat ožžo 24,7 proseantta jienain, ja sii doalahit vihtta mandáhta Eurohpaparlameanttas. Árjjátluovi gielddaráđđi, Isak Utsi, lea dál bellodaga goalmmát várrelahttu.

  Birasbellodat šattai goalmmát stuorámus bellodahkan 13,8 proseantta jienain, ja bellodagas leat golbma mandáhta. Johkamohki gielddaráđđi, Henrik Blind, lea maid iežas bellodaga goalmmát várreláhttu.

  Dan čállá SVT Sápmi.

  Europaparlamentet i Strasbourg
  Foto: JLogan / Wikimedia Commons
 • Isak Utsi og Henrik Blind er valgt til Europaparlamentet

  Loga sámegillii.

  Isak Utsi (Sosialdemokratene) og Henrik Blind (Miljøpartiet) blir de første samene fra Sverige som blir valgt inn som varamedlemmer i EU.

  I slutten av forrige uke var alle stemmene fra de 6.589 valgdistriktene i Sverige talt opp til EU-valget.

  Sosialdemokratene fikk 24,7 prosent av stemmene, og har nå fem mandater i Europaparlamentet. Kommunalråd i Arjeplog, Isak Utsi, blir nå partiets tredje varamedlem.

  Miljøpartiet ble det tredje største partiet med 13,8 prosent av stemmene, noe som gir partiet tre mandater. Jokkmokks kommunalråd, Henrik Blind, blir også sitt partis tredje varamedlem.

  Det skriver SVT Sápmi.

 • En tredjedel av apotekene hadde reseptproblemer - tilbake i drift

  I forbindelse med utrullingen av et nytt reseptsystem fikk ikke flere Apotek 1- og Vitus Apotek-apoteker ekspidert e-resepter.

  De aller fleste resepter i dag er e-resepter. Altså en digital resept.

  Dette førte til at kundene ikke får hentet ut reseptbelagte medisiner.

  Tirsdag rundt klokka 18:30 er systemene igjen oppe og går.

  Det sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK.

  – Dette problemet er størst der det er langt mellom apotekene. Det er rundt 1000 apotek i Norge og 700 som fortsatt er oppe og går, og derfor mange plasser mulig å gå til et annet, sier Soldal.

  – Dette er ingen krise, men en stor ulempe for de det treffer, fortsetter han.

  Ifølge Soldal har problemene vart i rundt fire timer, og han vet ikke når systemet vil være oppe å gå.

  cfrecf
  Foto: Ismail Burak Akkan