Hopp til innhold

Reagerer på at kun norske museer får et løft

– Det er en skam at samiske museer ikke får være med på denne satsingen, mener parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe Vibeke Larsen.

Árran museum og andre samiske museer har mindre ressurser å rutte med enn øvrige museer i Norge.

Árran museum og andre samiske museer har mindre ressurser å rutte med enn øvrige museer i Norge.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Kulturdepartementet legger vekt på formidling, bygningsvern/vedlikehold og drift når driftstilskuddene til museene i Det nasjonale museumsnettverket blir styrket i budsjettforslaget for 2016 .

For å møte den vanskelige sysselsettingssituasjonen får også en rekke museer i utsatte fylker til sammen 121 millioner kroner til vedlikehold og nybygg.

Ingen av de samiske museene er med på lista over museer som er med i satsingen.

Det er Sametinget som har forvaltningsansvaret for de samiske museene. Sametinget fremmet budsjettbehov til regjeringen, hvor de ba om en økt ramme på 15 millioner kroner til samiske museer.

Dessuten hadde de fremmet et behov på 10 millioner kroner til Bååstede-prosjektet, hvor 2000 samiske gjenstander skal tilbakeføres fra Norsk folkemuseum til samiske museer. Tilsammen til kulturformål hadde Sametinget fremmet et behov på 62 millioner kroner.

Forbannet

Vibeke Larsen

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe Vibeke Larsen

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det Sametinget fikk til allmenne kulturformål var en økning på 1,5 millioner kroner, eller 1,9 prosent. Lønns- og prisstigningen er på ca. 2,5 prosent.

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe Vibeke Larsen er skuffet og sint.

– Skuffet er bare forbokstaven for det jeg føler. Jeg føler meg ganske forbannet over at man kan overse samiske museer sine behov så klart som man gjør denne gangen, sier hun.

2000 ulike historiske gjenstander i norske samlinger har siden 2012 stått på vent for å tilbakeføres til det samiske samfunnet og samiske museer.

Tilbakeføringsprosjektet blir kalt Bååstede, som betyr «tilbake» på sørsamisk. Hele prosjektet vil koste 37 millioner kroner. Norske myndigheter har hittil ikke finansiert denne prosessen. Så lenge de samiske museene ikke har forsvarlige magasiner, utstillingsmuligheter og nødvendig kompetanse til å forvalte gjenstandene på en forsvarlig måte, må tilbakeføringen utsettes.

Gir seg ikke

Vibeke Larsen sier at de samiske museene får som oftest høre at i og med at de ligger under Sametinget så er det Sametinget som må prioritere museene på sitt budsjett, og at regjeringen ikke kan gjøre noe med det.

– Men det er faktisk sånn at det er regjeringen som gir de økonomiske rammevilkårene for hva Sametinget kan gi til museene. Sametingets prioriteringer henger sammen med hva man får av økonomiske rammer og vi registrerer med sorg at vi ikke har fått en økning til de samiske museene i år.

Vibeke Larsen vil nå ta kontakt med sin egen partigruppe på Stortinget og fremme behovene på nytt.

– Jeg synes det er reelle behov når vi skal bygge opp det samiske samfunnet at museene får levelige vilkår, at de kan vise og formidle vår samiske kulturarv. Det vil jeg fremme til min egen partigruppe, så får man håpe at vi greier å lage en såpass stor opinion også i media at Krf og Venstre får med seg de behovene til de samiske museene.

Tar opp Bååstede i høring på Stortinget

Forskning i museene

Generalsekretær i Norges museumsforbund Liv Ramskjær

Foto: Leif Pareli

Nå behandler Stortinget budsjettforslaget fram mot desember. I løpet av oktober og november gjennomgås regjeringens budsjettforslag i Stortingets fagkomiteer. På bakgrunn av fagkomiteenes forslag, vedtar Stortinget i løpet av desember det statsbudsjettet som skal gjelde fra 1. januar 2016.

Generalsekretær i Norges museumsforbund Liv Ramskjær synes det er synd at det ikke er lagt inn midler til Bååstede i budsjettet.

– Jeg ser at økningen til Sametinget er på nivå med de museene som ikke har fått noen ekstra tildeling, og det vil ikke være så lett å klare å prioritere Bååstede med en så lav økning.

Norges museumsforbund har i sitt innspill til kulturdepartementets arbeid med statsbudsjettet 2016, valgt Bååstede-prosjektet som ett av fire områder de mener bør prioriteres . De vil ta dette opp i høring i kulturkomiteen.

– Vi vil jobbe videre for at Bååstede skal få midler mot de politiske miljøene, sier Ramskjær.

NRK har ikke lyktes å få en kommentar til saken fra kulturdepartementet.

Korte nyheter

 • Finnmárkku politiijameasttir oaččui gearggusvuođabálkkašumi

  Finnmárkku politiijameasttir Ellen Katrine Hætta oaččui dán jagáš siviilasuorggi gearggusvuođabálkkašumi maid Norsk TotalforsvarsForum (NTF) juohká.

  – Mun lean nu rámis ja njuoras. Dán bálkkašumi juogán olles Finnmárkku gearggusvuođasuorgin ja Finnmárkku politiijaguovlluin. Lea buorre dovdu go oidnet ja fuomášit dan barggu maid Finnmárkkus bargat gearggusvuođa hárrái birra jagi, lohká Hætta Politforum neahttabáikái.

  NTF juohká jahkásaččat gitta guokte gearggusvuođabálkkašumi – siviila suorgái ja suodjalus gullevaš suorgái.

  Hætta lea máŋggaid jagi čájehan nanu ja persovnnalaš beroštumi servodatsihkkarvuhtii ja gearggusvuhtii árgabeaivvis ja sus lea berošteapmi ovdánahttit gearggusvuođabarggu, čállá jury árvvoštallamis.

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.
  Foto: Tarjei Abelsen / NRK
 • Guđa orohagas duođaštit guohtunroasu 

  Guovvamánu bivvaliid ja arvviid geažil lea guohtun lohkkašuvvan Nordlánddas.

  Heahtegearggusvuođalávdegoddi lea ge duođaštan guohtunroasu Byrkije, Røssåga/Toven, Ildgruben, Sáltoduottar, Balvatn ja Duokta orohagain. Nu čállá Nordlándda stáhtahálddašeaddji iežas neahttasiidduin.

  Stáhtahálddašeaddji bivdá olbmuid johtit várrogasat dieid guovlluin ja váruhit ahte eai muosehuhte bohccuid go leat heajos vuoimmis.

  Rein på Saltfjellet i Nordland.
  Foto: bente h johansen / nrk
 • Politimesteren i Finnmark tildelt beredskapspris

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark er tildelt Norsk TotalforsvarsForums (NTF) beredskapspris for sivil sektor for 2022.

  – Jeg er stolt og ydmyk og dette er en pris som jeg deler med hele beredskapsfamilien i Finnmark og Finnmark politidistrikt. Det er godt å bli sett og lagt merke til for den jobben som Finnmark gjør på beredskap hver dag hele året, sier Hætta til Politiforum.

  NTF deler hvert år ut inntil to beredskapspriser – en for sivil sektor og en for forsvarsrelatert sektor.

  I juryens begrunnelse trekkes det fram at Hætta gjennom mange år har «utvist et strekt og personlig engasjementet for samfunnssikkerhet og beredskap i det daglige – og er opptatt av å utvikle beredskapsarbeidet videre». (NTB)

  Grenesovergangen Storskog
  Foto: Lise Åserud / NTB