Hopp til innhold

Ordnet nødmillion til Boalvvir

Boalvvir BA var blakk. Selskapets styreleder fant likevel en venn i nøden og fikk låne en million kroner.

Daglig leder Robert Hermansen i Store Norske
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

– Jeg har personlig garantert for dette lånet, sier Boalvvirs styreleder Robert Hermansen til NRK Sámi Radio.

I 2006-regnskapet framkommer det at Boalvvir BA har en gjeld på 1.000.000 kr til selskapet Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Regskapet viser forøvrig at Boalvvirs underskudd i 2006 ble på 7,8 millioner kroner.

Boalvvir BA er et reineiereid selskap som skal selge reinkjøtt.

Blakk

I årsberetningen skriver styrelederen at kostnadene var "ute av kontroll". Et annet Boalvvir-dokument NRK Sámi Radio har tilgang viser at selskapet er blakk:

"Konsortiet Boalvvir er illikvid og insolvent.", varslet konsulent Ketil Onstad i sommer.

Likevel har styreleder Robert Hermansen maktet å holde Boalvvir unna konkurs.

Gruvevenn

Hermansen som også er administrende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani, kontaktet Malvin Nilsen. Nilsen er daglig leder i Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS).

LNS kjøpte infrastrukturen hos Store Norske på Svalbard og investerte nærmere 300 millioner kroner. LNS har også andre store oppdrag for Store Norske. I fjor hadde LNS et årsresultat på 48,7 millioner kroner.

Kontakten mellom Robert Hermansen og Malvin Nilsen resulterte et lån på en million kroner til Boalvvir.

- Vanskelig situasjon

Daglig leder Malvind Nilsen i LNS formidler sin kommentar gjennom sekretæren sin.

– Vår bedrift lånte pengene til Boalvvir mens de var i en vanskelig økonomisk situasjon. Ytterligere kommentarer har vi ikke, sier Nilsens sekretær.

Det var Robert Hermansen som selv forhandlet fram betingelsene for lånet med Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Garanterer selv

– Det er et selskap som jeg kjenner og som kunne skaffe oss pengene som vi trengte veldig raskt. Lånet har jeg personlig garantert for, forteller Robert Hermansen.

I regnskapet viser en note at gjelda på en million forfaller juni 2007.

– Det er ikke tilbakebetalt, opplyser Hermansen.

Ettersom styrelederen selv har garantert for lånet, går det ikke utover Boalvvir.

Etter fire års drift har Boalvvir opparbeidet en gjeld på tilsammen 11,2 millioner kroner.

 

 

 

 

Korte nyheter

 • Rapport fra Finnmarkskommisjonen

  Finnmarkskommisjonen leverte torsdag rapport om interne rettsforhold i reindriften i det som kalles for felt 4 i Karasjok.

  Rapporten behandler 27 saker om reindriftsinterne rettsforhold i kommunen, og er kommisjonens andre rapport for feltet.

  – I korte trekk så har de fleste som har fremmet krav, fått medhold i at de har forttrinnsrett i reinbeite innenfor en del av det kravet deres gjelder.

  Det sier Jon Gauslaa, som er leder for kommisjonen.

  I de aller fleste sakene er konklusjonen at kravstillerne har ervervet fortrinnsrett til reinbeite, i alle fall i deler av det området som de har satt frem krav om.

  Kommisjonen påpeker videre at såkalt fortrinnsrett ikke betyr eksklusiv beiterett i området, eller en mer omfattende rett enn det som følger av den alminnelige reindriftsretten.

  Det de nå er sikret er et vern mot å bli fortrengt fra området av andre siidaer i reindrifta.

  Samtlige av kommisjonens konklusjoner er enstemmige.

  Finnmárkskommisjon: Rettskartlegginga i Finnmark
  Foto: Finnmarkskommisjon
 • Finnmárkokommišuvdna geigii raportta

  Otne geigii Finnmárkokommišuvdna oasseraporttas mas leat geassán čoahkkái 27 sierra ášši mat gusket boazodoalu riektediliide Kárášjogas.

  – Eatnašat geat leat ovddidan gáibádusa kommišuvdnii, leat ožžon dohkkehusa oasis guohtuneatnamiidda ovdavuoigatvuođa, maid leat gáibidan, lohká kommišuvnna njunuš Jon Gauslaa.

  Dainna leat sii bargan 2013 rájes. Kommišuvnna lea dutkan geas lea ovdavuoigatvuohta guohtuneatnamiidda iešguđet guovlluin Kárášjoga gielddas (Finnmárkokommišuvnna neahttasiidu).

  Finnmárkokommišuvdna lea dárkkistan stuorra gáldomateriála 1850-logu rájes gitta dálá áigái. Sii leat maid čohkken čálalaš- ja njálmmálaš materiála, oažžun dihte ollislaš gova das makkár guovlluin iešguđet siiddain lea ovdavuoigatvuohta.

  Finnmarkskommisjonen legger frem rapport om interne rettsforhold i reindriften i felt 4 i Karasjok
desember 2022.
  Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK
 • Ságastallet vaššiságaid birra

  Vaššiságat ja rasisma neahtas sápmelaččaid vuostá lea Suomas leamaš olu sáhkan vássán áiggiin. Ášši lea bohciidahttán fuola sámemánáin- ja nuorain, ahte mo dát vaššiságat váikkuhit sin boahttevuhtii.

  Nuorra, Rosa-Máren Juuso, Gárasavvonis, lea okta dain guhte lea neahtas oaidnán vaššiságaid sámiid birra.

  – Dat hupmet ilgadit sápmelaččaid birra. Boahtá čoavjái dakkár ilgadis dovdu go lohká daid. Sáhtán gal lohkat, ahte mun lean oaidnán nieguidnai dan birra, dakkár heajos nieguid, lohká son.

  Suoma Sámedikki ovddeš ságadoalli, Tiina Sanila-Aikio, lea fuolas das go sámenuorat galget vásihit neahtas vaššiságaid ja rasismma.

  – Dálá čálašeamis geavahit hui garra giellagovaid. Dát lea hui váivi ja dainna leat stuorra váikkuhusat min mánáide ja nuoraide, sin dorvvolašvuođa dovdui, lohká Sanila-Aikio Yle sámi ođđasiidda.

  Tiina Sanila-Aikio i møtesal i Utsjok
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK