Hopp til innhold

Nils-Heika (25) giesseårrudahkaj guhkat

Buoremusát stádan soapptsu. Valla gå báhkajt dahka, de dåssju avta sadjáj sihtá.

Nils-Heika Aira Andersen

Nils-Heika l ålles dálvev dav ájádallam, valla ij la ájn dá jage Svernjunnjáj jåvsådam.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Guhtta jage dás åvddåla de divtasvuonak Nils-Heika Aira Andersen Kristiansandaj, Oarjje-Vuodnaj jåhttåj, gånnå åhpadiddjáj låhkå.

Nils-Heika Aira Andersen

Nils-Heika Aira Andersen

Foto: Johnny Andersen / NRK

Sijddabájkes ierit la juo mælggadav læhkám. Valla juohkka giese de vat Ájluoktaj máhttsá gånnå julevsáme guovdátjin Árranin barggá. Gájka jagijt la oahpestiddjen barggam. Dán giese l ietjájlágásj.

– Dán jage l mujna dávvervuorkán barggo. Jur dálla giesseloahpáj gárvedav, danen gå ådå bargge diehki båhti.

Stádan buoremusát soapptsu

Suohtas la Nils-Heikaj sijddaj vat boahtet. Valla sijddabájkke l ilá unne sunji sjaddam.

– Ájluokta l nav unna sajásj. Ij la nav ållo dahkat dánna. Dálla l bájkke ienemusát giesseloahpe-sadje munji. Stáda l barggo-, skåvllå- ja diertjestibmesadje. Muv mielas de la buorep stádan årrot, dan diehti gå stádan le ienep dahkat juohkka biejve.

– Li dujna buojkulvisá?

– Bassæŋŋa stádan le jagev tjadá rabás. Ájluovtan ij la. Jus dánna galgav vuodjat, de hæhttuv Ájluovt-jávrráj.

Suv mielas le sihke vuogas ja nievrre gájka ulmutjijt avta bájken dåbddåt.

– Ájluovtan dåbdåv ulmutjav guhti rámbuvdan tjuodtju. Kristansandan ij aktak muv dåbdå. Danna lav namádibme. Dasi de lijkkuv. Máhtáv ålgus mannat ja vájku mav barggat.

Østre Strandgate, Kristiansand

Kristiansandan le badjelasj 80000 viesáda.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ieŋŋilsgielav ienebut gå sámegielav

Nils-Heikan lij sámegiella vuostasjgiellan vuodo- ja joarkkaskåvlån. Gå nav guhkás sámijs årru, de dat nievres láhkáj gielav vájkkudahttá.

– Kristiansandan ienemusát dárustaláv. Muv rádnaj gaskan aj huj ållo ieŋŋilsgiella gullu. Muv mielas de lav ieŋŋilsgiellaj ja dárogiellaj smidásahppo gå sámegiellaj. Dan diehti gå iv sámegielav bæjválattjat ane.

– Rievddá dat gå Divtasvuodnaj boadá?

– Binnáv rievddá. Dálla gå Ájluoktaj båhtiv, de lav sámástam ienep dán vahko gå bårggemános rájes åvdep jage.

(Ártihkal gåvå maŋŋel joarkká)

Pålsommerseth i Tysfjord

Nuorre l gáhpaloadtje Svernjunjá davvelin.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Giesseårrudagán loajttot

Fámilljan le giessegoahte Svernjunján, Oarjjevuonan, oalges bielen gå vuonav sisi maná.

– Åh, Svernjunnjá! Danna l dåssju loajttotit.

Nils-Heika friddjavuodav riekta láhkáj danna dåbddå.

– Danna l ij la barggo, ja ij la mujna telefåvnån gulludahka. Ulmutja e muv jåvså.

– De dåssju væránndan veludalá?

Nils-Heika Aira Andersen

– Buoktjamkårtåv álmmukallaskåvlån válldiv.

Foto: Privat

– He-he-he. Binnáv. Várijt váttsáv ja nuorev buovtjav. Iv buovtja nav ålov majt lijdiv sihtat. Dat la má huj suohtas.

Ruoppsisgiergge l dålusj værrodimsadje Svernjunjá láhkusin. Nils-Heika álu dåk manná gehtjatjit.

– Sidáv tjátjevuolsoajev ruoppsisgierge ålgusjbielen gæhttjalit. Danna l nav tsoahke.

Korte nyheter

 • Dál máksá okta euro 12 ruvnno

  Les på norsk.

  Euro máksá 12 ruvnno duorastatiđit.

  Earret moatti diimmu miessemánus diibmá, de ii leat euro leamaš badjel 12 ruvnno 2020 njukčamánu rájes, koronapandemiija áiggi.

  Maŋemus vahku lea euro máksán vuollel 12 ruvnno.

  Norgga ruvdnu lea maid geahnohuvvan ollu eará guovddáš valuhtaid ektui maŋemus áiggiid.

  sWmldm-imO8
  Foto: NTB
 • No kostar ein euro 12 kroner

  Euroen kostar 12 kroner torsdag morgon. Med unntak av nokre få timar i mai i fjor har ikkje euroen vore over 12 kroner sidan mars 2020, under koronapandemien.

  Den siste veka har euroen kosta i underkant av 12 kroner.

  Den norske krona har også svekka seg mot ei rekke andre sentrale valutaer siste tida.

  Tove Austdal på Stavanger lufthavn.

  Norske turister kan gå på en smell: – Tenker euroen ligger på ti kroner

  Ser man bort fra et par dager under pandemien, har den norske krona aldri vært svakere mot den europeiske valutaen. Det merker ferierende nordmenn.

 • Bissehit «catch and release»-oagguma Njávdánjogas

  Les på norsk.

  Njávdánjoga guollesearvevuohta dieđiha alla temperatuvrras Njávdánjogas. Dušši guliid darvehan ja luoitin ruovttoluotta johkii ii dán sivas šat lohpi dahkat. Buot badjel 80 centimehtera guhkes njiŋŋálasat fertejit álo luoitit ruovttoluotta johkii.

  Finnmárkkus leat earáge jogat maid temperatuvra lea allat. Earret eará Getnjejogas, Bearralvákkis rahčá luossa báhkasis.

  Atlanterhavslaks som henger med Neidenelva i bakgrunnen
  Foto: Nils John Porsanger