Hopp til innhold

Nils-Anders (21) kjemper sin livs viktigste kamp for å beskytte sin levemåte

72 vindturbiner er bygd i området hvor Nils-Anders Appfjell har reinen sin i Nordland. Om snaue to uker møter 21-åringen utbyggerne i retten.

Nils-Anders Appfjell

KLAR TIL KAMP: Nils-Anders Appfjell henter inspirasjon til rettighetskampen hos den samiske pioneren Elsa Laula Renberg (1877-1931).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Vi har mistet flytteleia vår og oppsamlingsområdet for rein. Det er stengt av både vindturbiner og vei. Vi har mye ekstraarbeid og stor usikkerhet fremover i vente, sier reineier Nils-Anders Appfjell.

21-åringen bor i Grane kommune i Nordland og tilhører Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. 23. mai starter rettssaken mellom reinbeitedistriktet og Øyfjellet Wind.

Helgeland tingrett skal da prøve gyldigheten av konsesjonsvedtaket i ekspropriasjonssaken om Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune.

Har overtatt familiebedriften

Et steinkast fra hjemmet sitt oppe i Haustreisdalen driver Nils-Anders Appfjell et lite slakteri og videreforedlingsbedrift.

Han har nylig tatt over farens driftsenhet og tilhørende familiebedrift.

– Forretningsideen bygger på å ta vare på vår egen reinkjøttproduksjon fra slakt, til foredlede produkter direkte til forbruker, forklarer Appfjell.

Nils-Anders Appfjell

MODERNE BEDRIFT: Nils-Anders Appfjell driver et moderne slakteri og videreforedlingsbedrift.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Bedriften har fått navnet Brurskanken Rein etter reinbeitedistriktets gamle navn.

Den samiske pioneren Elsa Laula Renberg hørte i sin tid til dette distriktet.

For 105 år siden holdt Renberg det første samiske landsmøtet. I dag fører en 21-åring fra hennes reinbeitedistrikt kampen videre.

Les også Stortingspolitiker kaller vindturbiner «liten lokal konflikt» – vekker sterke reaksjoner

Ramona Linea Kappfjell

Storkapitalen mot den lille mann

Mot seg i denne rettssaken har Jillen-Njaarke storkapitalen og store samfunnsinteresser.

Øyfjellet vind er i ferd med å ferdigstille en vindpark med 72 vindturbiner.

Kjell Arne Bekkevold

STRØMPRODUSENT: Driftsleder Kjell Arne Bekkevold i Øyfjellet Wind.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

48 turbiner produserer allerede strøm. I begynnelsen av juni skal alle turbinene være strømproduserende.

– Hele utbyggingen er estimert til 4,2 milliarder kroner. Vi har nok kommet opp i 5 milliarder når alt står ferdig, opplyser driftsleder Kjell Arne Bekkevold i Øyfjellet Wind.

Han syns det er trist at vindkraftutbyggingen ender opp i rettssalen.

Det er synd. Vi er innstilt på å kunne drifte vindparken sammen med reindrifta og at vi kan vi leve i lag her fremover. Det er det store målet vårt, sier Bekkevold.

Ole Løfsnæs

STRØMFORBRUKER: Energisjef Ole Løfsnæs i Alcoa Mosjøen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Strømmen som produseres går til hjørnesteinsbedriften Alcoa Mosjøen. Bedriften med 520 ansatte produserer aluminium.

– Strømmen betyr veldig mye. Vindkraft er konkurransedyktig. Det er billigere enn vannkraft. Dette gjør oss konkurransedyktige i verdensmarkedet, forklarer energisjef Ole Løfsnæs i Alcoa Mosjøen.

Strømmen fra Øyfjellet Wind utgjør opptil totredeler av Alcoa Mosjøens årlige strømforbruk.

Politikerne i Mosjøen er positive til vindkraftverket. Ordfører Berit Hundåla (Sp) mener at kraften fra vindturbinene styrker grunnlaget for bosetting i Vefsn.

Vi sitter igjen med ubyggingsavtale, som gir kommunen en god slump penger hvert år. Vi har fått god mobildekning i hele fjellområdet og fast støtte til friluftslivet hvert år. I tillegg mange faste arbeidplasser, fastslår Hundåla.

Berit Hundåla

FOR VINDKRAFT: Ordfører Berit Hundåla på bedriftsbesøk på Alcoa Mosjøens anlegg.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Bukken og havresekken

Nils-Anders Appfjell syns ikke at alle de positive sidene veier opp for de negative.

– Alt dette har liten verdi hvis vi mister grunnlaget for reindrifta og den samiske måten å leve på, påpeker Appfjell.

Olje- og energidepartementet (OED) ga i november 2016 Eolus Vind (nå Øyfjellet Wind) konsesjon til å bygge og drive Øyfjellet vindkraftverk. Under rettssaken stiller OED som partshjelp for Øyfjellet Wind.

Terje Aasland og Torstein Appfjell (t.v.)

MØTTE REINEIERNE: Her står olje- og energiminister Terje Aasland og snakker med vindkraftmotstandere. I bakgrunnen står reineier Torstein Appfjell.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Mandag var olje- og energiminister Terje Aasland i Mosjøen for å bli kjent med saken.

Reindriftsnæringen har bedt om at vedtaket blir kjent ugyldig. Da er det naturlig at vi redegjør for hva som er vårt grunnlag for konsesjonsvedtaket, forklarer Aasland.

Ministeren anser ikke OED som part i saken, men det er Appfjell uenig i.

– De er som bukken som skal passe på havresekken. De er med på rettssaken for å forsvare sine egne feilgrep, mener Appfjell.

OMRÅDET: Den røde linjen markerer grensen til reinbeitedistrikt Jillen-Njaarke. Den blå linjen er området hvor Øyfjellet Wind har satt opp turbiner.

Den unge reineieren er optimist før rettssaken og håper på medhold fra tingretten.

– Så en fremtid i reindrifta det har jeg. Utfordrende blir det. Jeg har fortsatt tro på at jeg blir å klare å stå igjen i reindrifta i fremtiden, håper Appfjell.

En parallell til Øyfjellet-saken er den såkalte Fosen-saken. I den saken vant reineierne. Høyesterett slo enstemmig fast at konsesjonen som i 2013 ble gitt av OED til to vindkraftanlegg på Fosen var ulovlig. Urfolks rettigheter er krenket.

Korte nyheter

 • Áigot ovddidit sámi ealáhusaid

  Ráđđehus áigu dál ovddit ja nannet sámi ealáhusaid, ja lohpida áŋgiruššama iežaset bealis.

  – Mun lean álo beroštan sámi ealáhuseallimis, ja lean áibbas sihkar ahte gávdnojit buorit vejolašvuođat dan ovdánahttit.

  Nu dadjá ealáhus- ja guolástusministtar Jan Christian Vestre (Bb).

  Gaskavahku ovdanbuvttii son sámi ealáhusaid "geaidnokártta" Sápmi Business Conferences Guovdageainnus.

  – Dat mearkkaša ahte mii galgat loktet sámi ealáhuseallima.

  Danne leat Sámediggi ja Ealáhusdepartemeanta ráhkadišgoahtán offensiivvalaš plána mas leat ođđa doaibmabijut, čilge Vestre.

  Ealáhusministtar muitala ahte sii áigot bivdit árvalusaid sámi ealáhusolbmuin ja áigot moatti mánu geažes ovdanbuktit áigumušaid oktan doaibmabijuiguin.

  – Dás lea sáhka oažžut eanet sámi fitnodagaid, oažžut daid stuorrut ja sáhttit virgádit eanet olbmuid, vuovdit eambbo, njeaidigoahtit rádjahehttehusaid, álkibut fidnet kapitála ja gelbbolašvuođa, mearkagálvohuksema ja ollu eará, lohká son.

  – Lea go dál ruhta várrejuvvon ovddidit dáid doaibmabijuid?

  – Dan gal áiggun sihkkarastit. Mun oaivvildan ahte stáhta ferte váikkuhit eanet. Go leat nu olu gelddolaš prošeavttat jođus, mat gullet boazodollui, mátkeealáhusaide, borramuššii ja kultuvrii, duodjái, de mii fertet maid attestit lassiveahki viidáseappot beassat, ja midjiide gal lea diehttalas dan dahkat, dadjá ministtar.

 • Ráđđehusa seaguheamis sáhttet váikkuhusat Kárášjoga-áššis

  UiT juridihkalaš fakultehta professor Gunnar Eriksen lohká váttisin buohtastahttit Čáhput-ášši Kárášjoga-áššiin, nu go ovddeš sámediggeáirras ja Sámi vuoigatvuođalávdegotti lahttu Eilif O. Larsen dagai, guhte lei okta njunušolbmuin Čáhput-áššis. Dan čállá Ávvir neahtta, ja mii muitaleimmet ođđasiin ikte Larsena bálddastahttima. Kárášjoga-ášši lea Alimusrievttis duorastaga guovvamánu 29. beaivve.

  Juridihkkaprofessor Eriksen lea čuvvon sámi vuoigatvuođaáššiid dárkilit ja dovdá bures dološáiggi geavaheami njuolggadusaid. Dál son ballá ráđđehusa seaguheami dagahit ášši ovdii ja ballá maŋimuš dáhpáhusaid gomihit kárášjohkalaččaid ášši. Dan čállá Ávvir.no

 • Gudnejahttet vuoigatvuođa advokáhta

  Kanada Royal Architectural Institute áigu geiget Kanada álgoálbmogiid vuoigatvuođa advokáhtii ja aktivistii Murray Sinclair:ii RAIC-gollemedálja ánssu 2024.

  Sinclair lea jođihan organisašuvnna mii lea roggan ja almmustahtán ja duođaštan našunála ja provinssaid eisseválddiid eahperehálašvuođa álgoálbmogiid vuostá mat dáhpáhuvve 1800 ja 1900 loguin.

  Preassadieđáhusastis lohká RAIC presideanta Jason Robbins ahte RAIC mieđiha dan ahte Kanada čiekŋalis koloniahistorjá lea dagahan unohis váikkuhusaid Kanada álgoálbmogii. Dan čállá Bustler neahtta-áviisa.

  Avslutningsseremoni
  Foto: BLAIR GABLE / Reuters