Hopp til innhold

Neehleh skïemtjelasse Snåasesne

Akte skuvlemaana Snåasesne daam meslingere skïemtjelassem åådtjeme. Ij leah neehleh skïemtjelasse Nøørjesne, dah minngemes nielje jaepieh orreme.

vaksine

MMR vaksijne edtja neehleh skïemtjelassem heerredh.

Foto: Ale Ventura / AltoPress / Maxppp

Daam saerniem, dihte tjïlten dåaktere Nina Kjenstadbakk, NA plaaran dæjstas iehkeden bievnedi.

Dihte neehleh skïemtjelasse lea viruse skiemtjelasse mij båata destie neehlehviruste «morbilli». Daestie skïemtjelasseste åådtje vaejlie jih maahta jeatja almetjidie varkie laanestidh. Maana- vaksijneprogrammesne, dihte maana daam voestes vaksijnem «MMR» 15 asken raajeste åådtje, jih mubpien aajkan gosse lea 11-12 jaepien båeries.

– Daan mearan, dellie barre akte maana daam skïemtjelassem åådtjeme. Mijjieh daelie daam geehtebe, Kjenstadbakk jeahta.

Daate maana daam skïemtjelassem måantas iehkeden åadtjoeji.

– Daan skïemtjelassen bijre tjuerieh bievnedidh, daam dihte Folkhelseinstituttet stillie. Daelie goerehtibie gubpede, daate skïemtjelasse båata, tjïelten dåaktere vaestiede.

Eah leah gaajkh maanah mij vaksijnem vaalteme

Daelie tjuerieh gaajhkesidie bïevnedidh jih ov-messie maanah eevtjedh jih vaksijnem vaeltedh.

– Pryøvebe daelie ohtsedidh, daejtie maanide mah eah leah vaksijnem vaalteme, Kjenstadbakk jeahta.

Minngemes aejkien neehlehskïemtjelasse Nøørjesne lij jaepien 2011 jih daan åvteln 2007, dihte tjïeltendåaktere bievnede.

- Ij leah ennje naan sohte daestie skïemtjelasseste sjidteme. Daan gaavhtan, eelkin daam vaksijnem jaepien 1969 nuhtjedh.

Guktie dejnie maanine daelie?

– Dihte daelie buaranamme, dihte dåaktere Kjenstadbakk vaestiede.

Nøørjesne dellie 95 % daejstie maanijste daam vaksijnem vaeltieh jih daan gaavhtan ij lea naan stoerre sohte daestie skïemtjelasseste sjïdteme.

Korte nyheter

 • Gjenbegravning av Stor-Stina i Malå

  Christina Chatarina Larsdotter (1819-1854), med kallenavnet Stor-Stina, ble født i Malå i Nord-Sverige. Hun var verdens lengste samekvinne, og var stor kjendis i Europa.

  Etter sin død ble hun gravd opp av forskere, og sendt til Karolinska institutet i Sør-Sverige.

  170 år etter sin død ble hun i dag gjenbegravd på Malå kirkegård.

  For samene i Malå har det vært en lang kamp for å få gjennomføre gjenbegravningen av Larsdotter.

  – Det har vært en stor dag, det er vanskelig å sette ord på hva man føler nå, sier leder for Malå sameforening, Stefan Larsson til SVT Sápmi.

  Gjenbegraving av Stor-Stina.
  Foto: Josefine Holgersson / SVT
 • Utvider skogbrannfaren

  Meteorologisk institutt utvider sitt farevarsel for skogbrannfare i nord.

  Fra søndag er det gult farevarsel for skogbrannfare også i nordlige deler av Nordland og sør i Troms.

  – Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, advarer meteorologene.

  Fra før er det gult farevarsel for skogbrannfare i indre strøk av Finnmark og deler av Nordland.

  Farevarslene gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

  I Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestland og sør på Helgelandskysten er det for tiden oransje farevarsel for skogbrannfare. Her er det klar anbefaling om å ikke bruke ild.

  Det er samtidig gult farevarsel for skogbrannfare i Rogaland.

  Meteorologisk institutt
  Illustrasjon: Meteorologisk institutt
 • Jámii 170 jagi dassái – hávdáduvvui ođđasit odne

  Ubmisámi nisu, Christina Chatarina Larsdotter rohkki (1819-1854), guhte gohčoduvvui Stor-Stina, hávdáduvvui ođđasit odne Malláge/Malå girkogárdái Ruoŧas.

  Su gohčodedje Stor-Stina go son lei erenoamáš guhkes olmmoš, badjel guokte mehter guhkki.

  Maŋŋá go son jámii ledje dutkit roggan hávddi ja dolvon su rupmaša máttás.

  Malláge sámesearvvi / Malå Sameförening beales leat giitevačča go Larsdotter fas lea beassan iežas ruovttuguovllu hávdeeatnamii.

  – Dál leat olu ieš guđet ge lágan dovddut ja lea váttis daid sániiguin čilget, lohká sámesearvvi njunuš, Stefan Larsson SVT Sápmái.

  Stor-Stina birra lea maid Åarjelhsaemien Teatere ráhkadan čájálmasa.

  Gjenbegraving av Stor-Stina.
  Foto: Josefine Holgersson / SVT