Hopp til innhold

Opplever manglende kunnskap: – Er det ikke sånn at samer klarer seg selv?

Med et nasjonalt samisk kompetansesenter skal kvaliteten på tjenester for samer styrkes.

Berit Anette Somby

ERFART: Rådgiver ved SANKS Biret Anette Somby forteller at hun har erfart at det er nødvendig med nasjonalt samisk kompetansesenter.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

I dag åpnet Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASÁG/NASAK), som skal styrke kvaliteten på tjenester til den samiske befolkningen.

Olaf Trosten er ny avdelingsleder ved NASAK, og forklarer at tilbudet skal gi likeverdig tjenester for samer i hele Norge.

Tilbudet er rettet mot blant annet familievernet, krisesentre og statens og kommunens barnevern, sier Trosten.

Olaf Trosten

AVDELINGSLEDER: Olaf Trosten er avdelingsleder ved den nyåpnede kompetansesenteret.

Foto: NRK

Trosten forklarer at dette også er hovedforskjellen mellom SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste).

Det er nesten samme bokstaver så jeg forstår spørsmålet. NASAK gir tilbud til krisesentre, barnevern og familievern mens SANKS gir tilbud i psykisk helse.

Kompetansesenterets hovedkontor er ved Indre Finnmark familievernkonto, men har også kontorer i Tana, Tromsø, Røros og Oslo.

Les også Ønsker at helsepersonell i større grad anerkjenner det samiske

SANKS

Lite kunnskap

Biret Anette Somby har gjennom jobben erfart at det er nødvendig med et slikt tilbud.

– Gjennom psykisk helsevern har jeg jobbet med samer i hele Norge. Jeg oppdaget at fagpersoner mangler kulturkunnskap og forståelse for hvordan man skal møte personer med samisk bakgrunn, sier Somby.

Hun har jobbet som terapeut innenfor psykisk helsevern i 15 år. Nå er hun rådgiver på Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS).

I fagartikkelen «Vi tok ikke kontakt med dem, for samer er jo vant til å klare seg selv», kommer Somby med flere eksempler på samers opplevelser i møte med det norske hjelpeapparat.

Berit Anette Somby

ØYEÅPNENDE: Somby forteller at det var øyeåpnende å se hvor stort kunnskapsmangelen er.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Jeg møtte en familie som hadde gått gjennom noe forferdelig. Jeg spurte kriseteamleder hvor de var og fikk til svar at de ikke hadde tatt kontakt med familien, for er det ikke sånn at samer klarer seg selv, forklarer Somby.

Hun forteller at det var en øyeåpnende opplevelse.

Jeg tenkte, oi så lite jeg vet. Selv om jeg er same, er jeg vokst opp i et samisk majoritetssamfunn. Jeg visste lite om hvor stor kunnskapsmangelen var.

Somby forteller at forskning viser at diskriminering fortsatt skjer i dag og at det har en veldig negativ påvirkning på de som opplever det.

– Omtrent 11 prosent av denne diskriminering skjer i offentlige tjenester, og det er utrolig, sier Somby.

Les også – Terskelen å si ifra er kanskje høyere for menn

Beaska Niilllasa gákti

Ser behovet

Barne- og familieminister Kjersti Toppe syns det er viktig med kompetanse om samisk kultur

– Et slikt kompetansesenter trengs for å forsikre at vi kan gjøre gode og likeverdige tjenester til hele befolkningen generelt, og spesielt den samiske befolkningen, sier Toppe

Kjersti Toppe

VIKTIG: Barne- og familieminister Kjersti Toppe håper at kompetansesenteret skal senke terskelen for å be om hjelp.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Toppe forteller at statistikken viser at den samiske befolkningen rapporterer om å bli utsatt for vold og overgrep mer enn ellers landet, og også tar sjeldnere kontakt med hjelpeapparater.

– Det er et stort paradoks som gjør at det er en fare for at et menneske står igjen i en veldig krevende situasjon og skal prøve å håndtere dette er alene. Jeg tror dette kompetansesenteret kan bidra til å senke terskelen for å ta kontakt, sier Toppe.

Les også Startet akuttilbud til reindriftsutøvere: – Folk har ringt stort sett hver dag

Anne Marie Therese Kemi ja su nieiddaš

Positiv virkning

Biret Anette Somby kan også fortelle at de samiske brukerne som føler de blir møtt med forståelse, opplever det veldig positivt.

Det påvirker kontakten du får med terapeuten, ditt håp for fremtiden og gir deg motivasjon til å fortsette med behandlingen, forklarer hun.

Hun poengterer at dette burde være nok til at man som fagperson har lyst til å få mer kunnskap.

Fagpersonens ansvar er å reflektere over hva det er du gjør, og hvorfor du gjør det du gjør. Til tjenestebrukere pleier jeg å råde å skrive ned hva fagpersonen sa og be dem om å signere det om man opplever noe ubehagelig. Med engang noe kommer på papiret så får det mer makt, avslutter Somby.

Korte nyheter

 • Eanetlohku háliidivččii máttasámegiel nama Innlandet fylkkagildii

  Eanetlohku Innlandet fylkkagieldda fylkkalávdegotti politihkkáriin leat miehtemielas máttasámegiel nammii Sisdajve fylkkagieldda bálddalas namman.

  Dan čuvge Innlandet fylkkagieldda neahttasiiddustis.

  Ášši gieđahallo loahpalaččat fylkkadikki čoahkkimis dán mánu gaskkamuttos.

  Nammaárvalus lea sáddejuvvon gulaskuddamiidda geassemánus. Njeallje gulaskuddanevttohusa bohte:

  Innlandet – Sisdajve

  Innlandet fylke – Sisdajven fylhke

  Innlandet fylkeskommune – Sisdajven fylhketjïelte

  Innlandet fylkkagielddas ja Sámedikkis leat guokte ovttasbargosoahpamuša: váldosoahpamuš ja sierra soahpamuš kulturmuitogáhttemis.

  – Innlandet lea sámi fylka. Sámit leat min eamiálbmot. Sámedikki soahpamuša bokte lea fylkkagielda geatnegahtton ovddidit sámegiela, dadjá Mona Cicilie Stormoen (Bb).

  Les på norsk

  Produksjon av nye vegskilt for Innlandet fylke
 • Flertall for sørsamisk navn på Innlandet

  Flertallet av politikerne i fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune er positive til det sørsamiske navnet Sisdajve på Innlandet.

  Det opplyser Innlandet fylkeskommune på sin nettside.

  Saken skal endelig behandles i fylkestingsmøtet i midten av desember.

  Forslaget til navn ble sendt ut på høring i juni. Det kom inn fire høringsforslag, og alle støtter de framlagte forslagene, som er:

  Innlandet – Sisdajve

  Innlandet fylke – Sisdajven fylhke

  Innlandet fylkeskommune – Sisdajven fylhketjïelte

  Innlandet fylkeskommune og Sametinget har to samarbeidsavtaler: en overordnet avtale og en egen avtale om kulturminnevern.

  – Innlandet er et samisk fylke. Samene er urfolket vårt. Gjennom avtalen med Sametinget har fylkeskommunen forpliktet seg til å fremme samisk språk, sa Mona Cicilie Stormoen (Ap).

  Loga sámegillii

  Innlandet fylkeskommune
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Cuiggodit doaibmaplána veahkaváldima vuostá

  – Ii leat doarvái konkrehta, dadjá sihke opposišuvnna Vibeke Larsen (Nordkalottfolket) ja Ronny Wilhelmsen (Bargiid Bellodat).

  Bealli sámi nissoniin leat vásihan veahkaválddálašvuođa. Dat boahtá ovdan Saminor 2 dutkamis.

  Dál Sámediggi Norggas lea mearridan mo áigot eastadit veahkaválddálašvuođa boahtte guokte jagi.

  Otne mearriduvvoi makkár doaimmaid Sámediggi áigu dahkat ovddosguvlui ahte buoridit dili dáidda geat leat vásihan ja vásihit veahkaválddálašvuođa.

  Ráđđeláhttu Juhána Biera Biret Márjá čilge ná:

  – Das leat olles logi čuoggá, dan min doaibmaplánas. Dat sisttisdoallá visot diekkár movt galgá dustet iešguđet hástalusaid dan veahkaváldimis, dadjá son.

  Vaikko buot áirasat Sámedikkis leat ovtta oaivilis ahte veahkaválddálašvuođa ferte hehttet, de šattai gárra digáštallan go Sámediggi mearridii maid doaimmaid bidjala johtui.

  Opposišuvdnaáirasat Vibeke Larsen ja Ronny Wilhelmsen eaba lean duđavačča mearrádusain:

  – Mu mielas plánas ledje dievva ieščilgejeaddji áššit, ja unnán konkrehta doaimmat, dadjá Larsen (Nkf).

  – Min mielas ii lean doarvái konkrehta. Mat čužžot das eai sáhte mihttiduvvot, eai leat áigemearit goas diŋggat galget leat dáhkkon. Jus geahčat mo doaibmaplána galgá leat, de ii leat nie, dadjá Wilhelmsen NRK:ii.

  Eanetlogu bealis NSR áirras Maren Benedicte Nystad muitala ahte sii leat lasihan čuoggáid doaibmaplánii.

  – Mii leat earet eará bidjan olu fuomášumi dan easttadanbargui. Ahte ferte álgit árrat mánáid ja nuoraiguin. Mii leat maid bidjan fuomášumi ahte mii darbbašit eanet rabasvuođa, oainnat go dat sáhttá dan stigma, dan ášši birra, dahje daid tabuaid leat mielde eastadeamin vai soitát eambosat ožžot veahki, dadjá Nystad (NSR).

  Muhto Wilhelmsen oaivvilda ahte eanetlohku eai váldde vuhtii árvalusaid eará bellodagain.

  – In sáhte eará go šállošit go eai guldal opposišuvnna vai eanetlogu fitnet máŋga dehálaš áššiin sámi servodahkii. Nu go mun oainnán, de sii leat kompromissakeahtes eanetlogus eambo ja eambo áššiin maid dušše háliida vuojihit, dadjá Bargiidbellodaga joavkojođiheaddji.

  – Dat lea dieđusge nu ahte mii leat Sámediggeráđis ovttasráđi hálddahusain bargan dáinna plánain hui guhkká ja hui duođalaččat. Ja dat lea dieđus munnje hui ártet gullat de dan ahte dát plána ii leat buorre. Dieđusge olbmuin iešguđet oaivilat, vástida sámediggeráđđi Juhána Biera Biret Márjá.

  Ronny Wilhelmsen
  Foto: Jørn Østby / NRK