Laante-burregh åedtjoeh jijtjen miehtjieeatnemem nuhtjedh

Edtja aelhkebe sjidtedh daejtie laante-burriegidie jih jeatja almetjidie jih miehtjiejielemene giehtelidh , gåessie laakem edtjieh jarkoestidh.

Snøskuter

Gellie skovhtere laategh maahta eatnemesne sjidtedh jis daate orre laake sjædta.

Foto: Fredrik Norum / NRK

Dah Nøørjen myndigheth sijhtieh laagem jarkoestidh, guktie edtja aelhkebe sjidtedh, daejtie laante- burriegidie jih miehtjiejielemene giehtelidh jih skåakem snidtjedh jih geajnoeh bigkedh jih stuarajielemene barkedh.

–Trøøndelaage åtna stoere miehtjieeatnemem. Raeriestamme daelie, mejtie tjielth edtjieh diedtem åadtjodh jih miehtjieeatnemen bijre reeredh, dihte faagedirektøøre Tjïelte-jih regionale departemeentesne. Judith Kortgårde, Nrk Trøøndelaagese,jeahta.

Judith Kortgård

Faagedirektøøre Judith Kortgård, tjïelte-jih regionale departemeentesne.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Edtja aelhkebe almetjidie sjidtedh jih daejtie njoelkedasside guarkedh. Gåabph edtjieh bieljelidh jis sijhtieh sïetere jielemem evtiedidh. Guktie åadtjoeh skåakem eevhredh. Aelhkebe aarkebijjie sjædta, dejtie mah edtjieh miehtjieeatnemem evtiedidh, Kroksgårde jeahta.

Tjïelte mij reerenasse sjædta.

Jis daam raeriestimmien nænnoestieh, dellie tjïelth reerenassine daejtie miehtjieeatneme aamhtside sjidtieh. Jienebh maehtieh eatnemissnie årrodh , Judith Kroksgårde jeahta.

Straavva jijnjesh maehtieh stuarajielemene aelkieh.

Ij gaajhk lyjhkh ,edtjieh daam laakem jarkoestidh. Eva Nordfjelle , åejvie Rørosrein AS, dihte tuhtjie vihkeles, dihte miehtjieeatneme ååtje raeffesne årrodh.

Eva Nordfjell, daglig leder av Rørosrein.

Eva Nordfjell åejvie Røros Vilt AS, dihte straavva tjoepere båatsoese sjædta jis edtjieh miehtjieeatneme laakem jarkoestidh.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Båatsoe jielemasse daate eatneme joekoen vihkeles, mijjieh daam eatnemem nuhtjebe. Jis stuarajieleme aaj eatnemasse tjijhtede, dellie bovtside jih bovtse barkoem sturrie, Nordfjelle jeahta.

Daelie håhkesje båatsoejieleme aaj ååtje maam jiehtedh daan bijre. Guktie edtjieh daan miehtjieeatnemen bijre reeredh.

– Jijnjesh edtjieh miehtjieeatnemem nuhtjedh manne kråvvadem jis jijnjh skovhtere laategh jih jijnjesh skovhteri gujmie, gaajhken lehkien vuejieh. Ibie daam mijjieh sijhth, Nordfjelle jeahta.

Daelie edtjieh golme departemeenth daam raeriestimmiem gïetedidh, mejtie jeatja miehtjieeatneme reereme sjædta.