NRK Meny
Normal

Jirreden lea Sápmi Awards, mohte lea akte dåeriesmoere

Vaino Persson meatan bilje ov-læhkosne. Mejtie sov bååktjehke juelkie, edtja gaahtjemem heerredidh.

Vaino Persson

Vaino Persson meatan finalesne Sapmi Awards 2014 goh tjiehpies båatsoe nyjsenæjja.

Foto: Vaino Persson

Lea barre akte biejjie aajmone Sápmi Awardse, Jåhkemehkesne, jih Vaino Persson lea akte dejstie mij finalese bööti.

Mohte lea akte deahpadimmie mij deahpadamme, dihte meatan bijle ov-læhkosne minngemes laavadahken.

– Bilje mov sontere bööti jih mov juelkiem kleemmi, mohte ij leah tsoepkenamme, Vaino Persson jeahta.

Maahta meatan gaahtjedidh?

Gaahtjemissnie edtjieh dah finalisth mierkh mujhtedh jih aaj roehtedh. Mohte guktie dihte sjædta?

– Vååjnoes guktie nemhtie sjædta, mohte lea barre tjuedtjielidh. Kaanne klaahkam nuhjtedh, Persson föörhkede.

Mohte Vaino buerie bïvenesem åtna: –Manne edtjem meatan årrodh.

Govlh abpe goerehtimmiem desnie: