Hvorfor kan man ikke leve av 75 reinsdyr? NRK har sjekket tallene.

De fleste av reinsdyrene til Jovsset Ante Sara (26) skal tvangsslaktes før nyttår, varsler staten. Da har han bare 75 rein igjen. Det kan man ikke leve av, understreker reineieren.

Reinsdyr

NRK har sjekket om det er mulig å klare seg med en reinflokk på 75 dyr. Redigert av: Ewa-Mari Hedman, Cecilie Gjennestad og Torgeir Varsi

Det er for mange reinsdyr i Finnmark, hevdet staten for noen år siden. Myndighetene mener at det var for mye rein sammenlignet med beitet, eller hvor mye mat reinsdyrene kunne finne.

Reineiere ble derfor tvunget til å redusere flokkene sine. Det godtok ikke reindriftssamen Jovsset Ante Sara.

Akkurat nå har Sara ca. 350 rein, og staten krevde at han skulle redusere flokken sin til 75 dyr. Han sier det ikke er mulig å leve med en så liten reinflokk.

Så han gikk til rettsak mot staten. Han vant i tingretten og lagmannsretten, men tapte i Norges Høyesterett.

Men hvorfor kan man ikke leve av 75 reinsdyr? NRK har sjekket tallene.

Dersom man skal kunne leve av å drive rein, så må man produsere og selge kjøtt. Samme som bønder og fiskere gjør. Bønder kan i tillegg tjene penger på å selge melk og korn. Denne muligheten har ikke reindriftssamene.

Jovsset Ante Sara

FÅR IKKE HA MER ENN 75 REIN: Jovsset Ante Sara har vært igjennom hele det norske rettssystemet fordi han mener at Norge ikke kan tvinge han til å leve av kun 75 reinsdyr. Han vant i tingretten og lagmannsretten, men tapte i Høyesterett.

Foto: NRK Sapmi / NRK

Jovsset Ante Sara har anket dommen til FNs komité for menneskerettigheter. Komitéen skal undersøke om Norge har lov til å dømme Sara til å slakte til han ikke har mer enn 75 reinsdyr igjen.

Men staten nekter å vente på FNs vurdering, og har varslet tvangsslakting før nyttår. Kommende uke skal tvangsslaktingen opp til behandling i Stortinget.

Saken er prinsippielt veldig viktig for reineiere, fordi dommen i denne saken trolig også vil gjelde andre reineiere.

Sara mener at dommen bryter med menneskerettighetene. Det vil si hans rett til å dyrke sin egen kultur. Men også hans rett til å ha sin eiendom i fred. Disse prinsippene er bedre kjente som FNs menneskerettskonvensjon og Den europeiske konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

NRK har undersøkt hvor mye man faktisk vil tjene som reineier dersom man har 75 reinsdyr. Samtidig som man klarer å opprettholde å ha 75 reinsdyr også året etter.

32.000 i året

Av en flokk på 75 dyr vil det være 56 hunndyr.

Men i løpet av et år vil man miste noen av disse dyrene. Dette kan komme av vær, forhold som dårlig beiteår og rovdyr som spiser flokken.

Derfor kan man gå utifra at det egentlige tallet vil være 53 hunndyr.

Når disse simlene (hunndyr journ.anm.) får kalver, vil omtrent 30 av de være levedyktige.

Men av disse vil flere dø av forskjellige årsaker. Enten det er å bli spist av andre dyr, eller naturlige ulykker. Dermed vil det være igjen ca. 24 kalver.

Disse kalvene vil være de som er mulig å tjene penger på. Altså selge de til slakteriet, som produserer kjøtt.

I snitt veier reinsdyr som sendes til slakt i Saras område 18,8 kg (vekt etter slakt journ.anm.). Vekten for kalver er lavere, men som oftest er det en blanding av voksne reinsdyr og kalver som skal bli til kjøtt.

Snittprisen distriktet har fått per kilo er 71,19 kr.

Om alle selges til slakteriet vil man få inn 32.120 kr.

I tenkt drømmesitasjon der ingen kalver dør av hverken naturforhold eller blir drept av rovdyr vil summen være: 40.151 kr

1/17 av det nordmenn flest tjener

Så den reelle summen man vil kunne få inn i løpet av et år er omtrent 32.000 kroner. Da vil man også ha 75 rein til året etter. Men da vil man ikke kunne spise et eneste gram kjøtt selv.

Til sammenligning tjente en vanlig nordmann 44.310 kroner i måneden i 2017.

Altså 17 ganger mer i året enn en reindriftssame med 75 reinsdyr.

Her er heller ikke tatt inn utgifter til drift, som drivstoff eller vedlikehold av reingjerder og arbeidsredskap som snøskutere og firehjulssykler. Det vil antakelig gjøre at det ikke er så mye igjen av de 32.000 kronene.

Det er velkjent at reineiere får tilskudd, eller økonomisk støtte fra staten. Dette får også bønder.

Men for at en som driver med rein skal kunne få tilskudd så må han/hun selge kjøtt for over 50.000 i året.

Dermed vil tilskuddet til en med 75 reinsdyr være kroner 0.

NRK har gjort beregningene sammen med Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) og basert det på tall fra reindriftsforvaltningens ressursregnskap. Tallene er basert på Jovsset Ante Saras distrikt, Fálá, og området Vest-Finnmark.

Om man tar landsgjennomsnittet som grunn for tallene, vil inntjeningene bli noe høyere, men fortsatt ikke nok til å kvalifisere seg til tilskuddsordningen i reindriften.

Korte nyheter

 • Geatnegahtton boahkkuheapmi

  EU riikkat fertejit dál geatnegahtton koronaboahkuheami loktet áššin. Dan celkkii EU-kommišuvnna presideanta Ursula von der Leyen ikte. Goalmmádas oassi EU ássiin eai leat vel boahkuhuvvon. Dán rádjai eai leat galle riikka háliidan ássiideaset bágget koronaboahkuid bijahit. Muhto dál lea Nuortariika mearridan guovvamánu vuosttas beaivvi rájes geatnegahttit olbmuid bijahit koronaboahkuid. Greika lea ges mearridan boahkuhit buohkaid, geat leat badjel 60 jagi boarrás. Maiddái Duiskka ođđa ráđđehus lea maid dál árvvoštallagoahtán dákkár mearrádusa.

  Virus Outbreak Belgium EU
  Foto: Francois Walschaerts / AP
 • Čavgadut luossabivdonjuolggadusat

  Boahtte jagi soitet šaddat čavget luossabivdonjuolggadusaid. Norgga luossajogaid searvvi eanaeaiggádat leat dál guorahallamin makkár doaimmaid sáhtášedje ásahit gádjut eamiluosa dál go dat lea geavvan rukses listui. Váldočálli Torfinn Evensen lohká iežaset geahččaleamen bisuhit luossajogaid giddekeahttá ja soaitá šaddat dakkár ortnet ahte eanet luosat galget fas luitojuvvot ruovttoluotta johkii.

  Krevende forhold for fluefiske
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg
 • Ain olu njoammumat Norggas

  Norggas ain olu koronanjoammumat. Gaskavahku lea duođaštuvvon 3870 ođđa koronanjoammuma, 265 njoammuma unnit go ovddit beaivve goas ledje eanemus njoammumat Norggas dán radjai olles dán pandemiija áigge. Buohcceviesuin ožžot divššu 257 olbmo koronavirusa geažil.

  Selvtest covid-19
  Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK