Hopp til innhold

Hvilke løfter gir norske partier til samer?

NRK Sápmi har tatt en gjennomgang av stortingspartienes løfter og presenterer her en oppsummering.

Sametinget i Stortinget

DA SAMER FIKK STEMMERETT: Grunnloven fra 1814 ekskluderte samer fra politisk deltakelse. I 1821 ble Grunnloven endret for aller første gang, og samer i Finnmark fikk stemmerett ved stortingsvalg. (Kilde: Stortinget)

Foto: Berit Solveig Gaup/NRK

I sine stortingsvalgprogrammer for 2017–2021 har partiene valgt å presentere samiske saker på ulike måter.

Arbeiderpartiet (Ap), Høyre (H), Senterpartiet (Sp), Sosialistisk Venstreparti (SV), Kristelig Folkeparti (KrF), Rødt og Miljøpartiet de grønne (MDG) har i sine valgprogrammer egne kapitler om urfolk og nasjonale minoriteter.

Venstre (V) og Fremskrittspartiet (Frp) har valgt å behandle urfolks- og minoritetsspørsmål med underpunkter i ulike kapitler.

Ap vil:

Jonas Gahr Støre deler ut roser

VIL BIDRA TIL NY VEKST: – Det er viktig å sikre gode rammevilkår for de tradisjonelle samiske næringene, mener Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Ap vil samtidig legge til rette for vekst også innen annen næringsvirksomhet, og bidra til ny vekst i områder med nedgang i befolkningen.

Foto: Wilhelm Støylen / NRK
 • Sikre nok samiske læremidler av tilfredsstillende kvalitet
 • Utdanne flere samisktalende lærere, førskolelærere og helsearbeidere
 • Øke antallet samiske barnehageplasser
 • Arbeide for styrket barnehustilbud for samiske barn
 • Støtte samisk LHBT-arbeid (red: LHBT = lesbiske, homofile, bifile og transpersoner)
 • Arbeide for økt samisk kulturkompetanse i mottak for volds- og overgrepsofre og i etterforskningsarbeidet
 • Jobbe for et godt helsetilbud tilpasset den samiske befolkningen
 • Bekjempe alle former for diskriminering
 • Ivareta våre forpliktelser overfor våre nasjonale minoriteter og arbeide for at disse gruppene får videreutvikle sin identitet, kulturhistorie og sitt språk i Norge
 • Jobbe for gode rammevilkår som sikrer arbeidet med kvensk språk og kultur
 • Løfte samisk kultur, film, musikk og håndverkstradisjon, blant annet ved å øke bevilgningen til formålet (omtales i kapittel om kultur)
 • Styrke samisk filmsatsing med økt nordisk samarbeid (omtales i kapittel om kultur)
 • Føre en aktiv språkpolitikk som gjør at norsk eller samisk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv. Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter (omtales i kapittel om kultur)

HØYRE vil:

Erna Solberg under åpning av Flesland

– BERIKELSE FOR Norge: Høyre mener urbefolkningenes kulturarv og språk er en berikelse for Norge, og vil arbeide for å videreutvikle samisk kultur.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK
 • Bevare og videreutvikle samisk språk og kultur som en viktig del av norsk kulturarv
 • Sikre et fullverdig samisk utdannelsestilbud fra barnehage til høyskolenivå
 • At Sametinget skal ha en tydelig rolle i arbeidet for samisk språk, kultur og historie
 • Styrke satsingen på helsetjenester til den samiske befolkningen
 • At samenes medvirkning for reindriften skal ivaretas
 • Sikre konsultasjonsordningen med Sametinget.
 • Ivareta at private skoler kan tilby samisk undervisning på grunnskole- og videregående nivå
 • Arbeide for å gi elever mulighet til å velge et samisk språk som valgfag
 • Sikre reindriften som en viktig næringsvei (omtales i kapittel om landbruk)

Sp vil:

Trygve Slagsvold Vedum

VIL GI SAMETINGET HOVEDANSVARET: Sp ved partileder Trygve Slagsvold Vedum, vil at Sametinget skal ha et hovedansvar for å utvikle samisk språk, kultur, næringer og rettigheter på samenes eget grunnlag.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK
 • Styrke rammevilkårene for næringsutøvelse i samiske bosettingsområder
 • Arbeide for at reindrifta og andre etablerte næringer skal leve godt side om side
 • Støtte reindriftens krav om en ny gjennomgang og revidering av Reindriftsloven (omtales i kapittel om landbruk)
 • Reintallet må tilpasses ressursgrunnlaget i beiteområdene (omtales i kapittel om landbruk)
 • Bidra til bidra til at næringen får utnyttet det store potensialet for verdiskaping som finnes ved å bedre markedsføring og salg av foredlede reinprodukter (omtales i kapittel om landbruk)
 • Sørge for økt kunnskap om rovdyrpolitikkens konsekvenser for reindriftsnæringen og iverksette tiltak som reduserer rovviltkonfliktene i denne næringen (omtales i kapittel om rovvilt)
 • Sidestille reindrifta med landbruket når det gjelder avgifter på driftsmidler.
 • Sikre tradisjonelle rettigheter til fiske for befolkningen i de sjøsamiske områdene (omtales i kapittel om skatter og avgifter)
 • Bevare og videreutvikle landbruket i de samiske kjerneområdene
 • Aktivt støtte opp om det samiske sivilsamfunnet og de nasjonale minoritetenes organisasjoner
 • Styrke arbeidet for de samiske språkene og de andre nasjonale minoritetsspråkene i Norge, særlig ved å styrke Sametinget og det kommunale ansvaret for dette
 • Følge opp handlingsplanen for samiske språk og stortingsmeldingen om samepolitikken. Samisk språkopplæring i skoler og barnehager må styrkes og elever i samiske områder må kunne velge å lære samisk i stedet for sidemål
 • Styrke kulturminne- og museumsarbeidet for samisk kultur og nasjonale minoriteter, og sikre utbyggingen av det sørsamiske kultursenteret på Snåsa, Saemien Sijte
 • Arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner.

SV vil:

Audun Lysbakken holder appell i Torggata

KJEMPER FOR SAMISK SPRÅK: – Enhver som er frarøvet sitt språk bør få muligheten til å ta det tilbake. Å bevare og styrke samisk språk er avgjørende for å ivareta og utvikle samisk kultur og samfunn, mener partileder Audun Lysbakken i SV.

Foto: Siv Sandvik / NRK
 • Styrke bevilgningene til Sametinget og bevare konsultasjonsretten
 • Sikre at alle elever i Norge får kjennskap til samisk språk og kultur
 • Sikre at barn og unge i samiske områder har rett på opplæring i og på samisk
 • Rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell
 • Styrke voksenopplæringsprogrammer i samisk
 • Øke støtten til samiske medier
 • Sikre støtte til samiske festivaler og kulturarrangement, som Riddu-Riddu
 • Øke bevilgningene til samiske museer slik at skjevfordelingen i forhold til andre museer utjevnes
 • Prioritere samisk næringsutvikling innenfor virkemiddelapparatet
 • Opprette en sannhetskommisjon for å granske fornorskingen og uretten begått mot samene av den norske stat, og hvordan vi kan rette på det
 • Innføre 6. februar som nasjonal høytidsdag
 • Videreutvikle Samisk høgskole til et globalt urfolksuniversitet
 • Styrke arbeidet for språk og kultur for nasjonale minoriteter
 • Sikre barn av romfolket skolegang

KrF vil:

Knut Arild Hareide og KrF opna valkampen på Baluba Lekeland.

VIL MOTVIRKE DISKRIMINERING: Knut Arild Hareide og hans parti, KrF, mener at diskriminering må motvirkes på alle plan, og fremheve kulturmangfoldets positive egenverd. – Økt kunnskap om den samiske kulturen kan bidra til å hindre denne diskrimineringen, sier partiet i sitt valgprogram.

Foto: Synnøve Horvei / NRK
 • arbeide for å styrke vernet mot etnisk diskriminering
 • styrke samenes internasjonale arbeid for utvikling og demokratisering
 • gi støtte til videreutvikling av et felles nordisk ressurssenter for samiske språk
 • gi Sametinget rammer som gjør det mulig å utvikle en selvstendig politikk på de ansvarsområdene der Stortinget har delegert myndighet til Sametinget
 • sikre åpne prosesser som involverer Sametinget på et tidlig stadium i saker som berører den samiske befolkningen
 • ha aktiv dialog og et system for avbøtende tiltak der samisk næringsutøvelse trues
 • at samiske læremidler i grunnskolen skal være tilgjengelig og oppdatert etter de til enhver tid gjeldende læreplaner
 • ha samisk deltakelse i internasjonale prosesser for best mulig å møte nye og skiftende utfordringer som angår samiske områder

Rødt vil:

Bjørnar Moxnes

VIL GI FØRSTERETT TIL LOKALFOLK: Rødt mener at de samiske områdene inneholder store naturrikdommer som kapitalkreftene ønsker å kontrollere. – Utmarksforvaltninga må bygge på at lokalbefolkninga har førsteretten til utnytting av fornybare og ikke-fornybare ressurser i sitt virkeområde, mener Rødt, partiet som Bjørnar Moxnes leder.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK
 • Forslaget til nordisk samekonvensjon som nå foreligger, må endres til å inkludere samiske rettigheter til naturressursene
 • Arbeide for at samene skal ha fast representasjon i Nordisk råd og kunne delta i parlamentarisk arbeid over landegrensene på Nordkalotten og at konsultasjonsretten til samene som urfolk i saker som Arbeidsprogram 72 gjelder dem må overholdes
 • Lokal kontroll med naturressursene Finnmarksloven/-eiendommen/ Hålogalandsalmenningen
 • Rødt vil støtte endringer i Finnmarksloven, som klargjør den samiske vetoretten mot naturinngrep i samiske områder, jf. ILO-konvensjon 169 som Norge har forplikta seg til å følge
 • Rødt mener at også de svenske samebyene som tradisjonelt driver grenseoverskridende reindrift, må sikres deltakelse i denne forvaltninga i de områder i Troms og Nordland der de tradisjonelt har drevet sin næring
 • Rødt vil jobbe for at det etableres flere samiske språksentre
 • Rødt mener at mineralloven må revideres for å samiske lokalsamfunn eller brukere vederlag for ressursene som tas ut av samiske områder. Mineralutvinning bare kan skje i tråd med menneskerettigheter, folkeretten og med prinsippet om fritt, informert forhåndssamtykke lagt til grunn
 • Arbeide for at Kystfiskeutvalgets konklusjon om samisk rett til fiske i havet utenfor Finnmark implementeres, og at de samme prinsippene må legges til grunn i alle fylker med historisk samisk kystbefolkning
 • Forsvare allmenningsretten til folk i fjorder og kystnære områder slik at den sjøsamiske kulturen og den tradisjonelle nordnorske kystkulturen bevares, og for å motarbeide konsentrasjon av kapital og kvotehandel i fiskerinæringa
 • All utdanning i Norge skal ta opp samiske spørsmål og samiske perspektiv innenfor eget fagområde. Dette er viktig for å motvirke fordommer og kunnskapsmangel om samer generelt
 • Alle elever i norsk grunnskole og videregående skole skal ha rett til å velge samisk som fag, uavhengig av egen etnisk bakgrunn
 • Samisktalende elever skal ha lovfesta individuell rett til undervisning på samisk
 • Samiske elever skal så langt det er mulig ha rett til å velge samisk læreplan uavhengig av hvor i landet de bor, og lærere må få utdanning til å gi undervisning også etter samisk læreplan
 • Lovfeste retten til samiske læremiddel
 • Gi skoler i samiske områder et særskilt vern mot nedlegging
 • Det samiske barnehagetilbudet skal videreutvikles, både i form av samiske barnehager og barnehageavdelinger, og av språkstøtte for enkelte samisktalende barn
 • Voksne samer som ikke har fått fullverdig opplæring i samisk språk og kultur skal få dette fullfinansiert ved statlige middel, med permisjon med lønn eller vilkår som for arbeidsmarkedskurs

MDG vil:

Rasmus Hansson

SLÅR RING OM SAMISKE RETTIGHETER: – Norge har klare forpliktelser til å ivareta den samiske befolkningens rettigheter, inkludert retten til selvbestemmelse, mener Miljøpartiet de grønne.

Foto: Roy Pettersen / NRK
 • Være en pådriver for en nordisk samekonvensjon for å lette samhandling og styrke samisk kultur på tvers av landegrensene
 • Støtte og videreutvikle Sametinget som det viktigste verktøyet for selvbestemmelse for det samiske folket
 • Styrke og lovfeste konsultasjonsordningen mellom Staten og Sametinget
 • Arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved etablering av flere språksentre, og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn
 • Gi støtte til styrking av kvensk, lulesamisk og pitesamisk språk
 • Opprette en sannhet- og forsoningskommisjon for å granske konsekvensene av fornorskningspolitikken overfor samene og nasjonale minoriteter
 • Sørge for tilstrekkelig finansiering til etablering av Skogfinsk Museum
 • Støtte arbeid som setter søkelys på romanifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge, inkludert språkene romanes og skandoromani
 • Bidra til at det norske romfolkets kultur ivaretas og videreføres
 • Innføre prosedyrer for å gi forutsigbarhet i økonomiske spørsmål for Sametinget og andre samiske budsjettområder, for eksempel ved at det hvert år legges fram en stortingsproposisjon om satsingsområder og prioriteringer i samepolitikken
 • Sette i gang igjen prosessen etter Samerettsutvalget II, som handler om retten til land og vann i tradisjonelle samiske områder fra og med Troms fylke og sørover
 • Gjøre samefolkets dag til en offisiell fridag i hele Norge
 • Etablere et forsknings- og formidlingsprogram for et samlet samisk historieverk hvor fornorskningshistorien er ett av flere tema
 • Styrke forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer og kulturinstitusjoner vesentlig.

Venstre vil:

Trine Skei Grande med elbil

BER OM FORSTERKET INNSATS: – Samisk er et av Norges to offisielle språk, og det må en forsterket innsats til for å bidra til at samer kan bevare morsmålet sitt, mener Trine Skei Grande og Venstre.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK
 • ha gratis kjernetid til barn med behov for ekstra opplæring i norsk eller samisk
 • ha en tydelig barnehagelov som ivaretar barns rett til å bruke morsmålet sitt, og som understreker betydningen av tidlig innsats
 • lovfeste barns rett til en samisk barnehageplass for samiske barn
 • sikre likeverdige tilbud på samisk og norsk språk for barn med samisk morsmål
 • gi elever som har sine læreplaner på tegnspråk likeverdige opplæringsmuligheter som elever som følger ordinære læreplaner og læreplaner på samisk
 • tilpasse reinbestanden i Finnmark til beitegrunnlaget i området, og innføre registreringsplikt for antall dyr i reinsdyrbesetning
 • gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en plassering i fosterhjem med samisk språk og kultur eller en tilsynsperson i fosterhjemmet med samisk bakgrunn
 • styrke samisk språk, ved å styrke språksentrene
 • styrke de samiske forskningsmiljøene
 • sørge for at det blir gitt ut flere lærebøker på samiske språk
 • utforme støtteordninger for å utgi litteratur og aviser på samiske språk
 • pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby sendinger på samisk eller som er tekstet på samisk
 • vie særlig oppmerksomhet til samisk formkultur, og sikre bevaring og utvikling av denne gjennom opplæring og forskning
 • ha en ny handlingsplan for kvensk språk og kultur med mål om å styrke og bevare kvensk språk og kultur gjennom styrking av språksentre, opplæring, kultur og mediehus
 • ha nytt teaterbygg for det samiske nasjonalteateret Beaivváš

Frp vil:

Siv Jensen

VIL AVVIKLE SAMETINGET: – Stemmeretten skal være allmenn og ikke begrenses til bestemte etniske grupper, mener Frp, og vil derfor avvikle Sametinget.

Foto: NRK
 • avvikle Sametinget
 • at Norge skal tre ut av ILO-konvensjon nr. 169
 • redusere byråkratiet overfor reindriftsnæringen
 • likebehandle reindriftsnæringen og andre næringer
 • arbeide for en fornuftig og forutsigbar ressursforvaltning av offentlige beitemarker
 • gradvis redusere subsidier til reindrift
 • at årstidsbeiter for rein innlemmes i det enkelte sommerbeitedistrikt
 • avvikle forvaltningsområdet for samiske språk
 • etablere en e-læringsplattform for samisk språk, slik at også personer som ikke bor i tospråklige kommuner kan lære samisk, enten det er som sidemål i skolen eller privat
 • opprettholde fagopplæring innen duodji i skoleverket.

Korte nyheter

 • Suoma presideanta giitalii Norgga Nato-čoahkkimis

  Maŋŋágo Nato mearridii bovdet Ruoŧa ja Suoma suodjalusovttastusa lahttun, dollui oktasaš preassačoahkkin. Suoma presideanta Sauli Niinistö giitalii Norgga ja Danmárkku.

  – Giittán davveriikkalaš ustibiideamet. Dii lehpet dorjon min ja dat lea hirbmat dehálaš. Proseassa ii leat leamaš nu álki Supmii dahje Ruŧŧii. Davveriikkain lea olu oktasaš ja dál lea dorvopolitihkka maid oktasaš. Davveriikkalaš ovttasbargu nanosmuvvá dáinna, dajai Sauli Niinistö.

  NATOs toppmøte i Madrid
  Foto: Henrik Montgomery / TT / NTB
 • Bivdá njeallje ja vihtta jagi giddagasduomu

  Áššáskuhtti bivdá vihtta ja bealle jagi giddagasduomu Hamar-albmái, njeallje ja bealle jagi Deanu ovddeš IT-jođiheaddjái njihtanáššis mii dán vahku lea dollon Hamara diggegottis. Guktot leaba áššáskuhtton roavva korrupšuvnnas, groavva ekonomalaš beahtolašvuođas ja groavva vearrobeahtolašvuođas. Guktot leaba mieđihan ráŋggáštussiva.

  Tana-svindelen. Rettssak Hamar, dag 2.
  Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK
 • Vijmak bessin vuosádusáv rahpat

  Gålmmå jage lij Árrana dávvervuorkká giddidum. Valla uddni de bessin ulmutja oasev válldet gå uvsajt vat rahpin, ja gåhttjun rahpamij vuosádusás mav gåhttjum li «Oasátja viesodum iellemijs».

  Dát vuosádus lij dájda ja gálvo Nasjonala guovdátjis "Outsider Art" Oarjje Råmså dávvervuorkás, ja j Árrana ietjas tjoahkkes ja gåvåjs. Duodden aj gåvå ja dájdda Hans Ragnar Mathisena (Keviselie) stuorra tjoahkkes mij la Árrana vuorkán.

  Sivvan gå Árrana dávvervuorkká l læhkám giddidum, le gå dávvervuorkká ietjas lanjájt ådåstuhttám ja ietjájduhttám la, ja duodden aj gå Árran la dájddavuorkáv danga lahkusij tsieggim.

  Vuosádusrahpam 2022 Árranin.
Utstillingsåpning Árran 2022
  Foto: Sander Andersen / NRK