NRK Meny
Normal

På kollisjonskurs med Frp

Høyre vil jobbe for at regjering og storting fortsetter arbeidet med samiske rettigheter. Partiet er på kollisjonskurs med eventuell regjeringspartner Frp.

Sametinget, plenum

– Sametinget er et nasjonalt politisk organ for samene der forvaltning av samisk identitet, språk, kultur og utdanning, er mest primære, sier Høyre i sitt programforslag.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ellen Kristina Saba

Ellen Kristina Saba.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg forventer at det blir debatt om dette, og det er noe vi ønsker. Formålet er også å synliggjøre Høyres samepolitiske agenda, sier Ellen Kristina Saba til NRK.

Hun har ledet arbeidet med Høyres utkast til sametingsprogram for 2013-2017. I forrige uke ble forslaget offentliggjort .

– Overgrep mot borgere

Partiet gir gjennom programforslaget tydelige signaler om at samiske rettigheter er et satsingsområde. Allerede i innledningskapittelet «Det samiske folk mot 2030», vises det til ILO-konvensjonen (ekstern lenke).

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater er blant de viktigste bestemmelsene for samene, mener Saba.

– Konvensjonen er den som best kan ivareta våre interesser, og samenes interesser er ikke ivaretatt godt nok slik ILO-konvensjonen legger opp til, sier hun.

Høyre kan komme til å danne regjering med Fremskrittspartiet dersom det blir borgerlig valgseier i 2013. Frp har i sitt programforslag lovt å arbeide for at Norge skal tre ut av ILO-konvensjonen.

– Konvensjonen åpner for at Sametinget får råderett over 40 prosent av norsk landområde fra Røros og nordover. Dette er et overgrep mot borgere i landet for øvrig, sier Frp i sitt forslag.

– Samisk eiendomsrett allerede

Konvensjonen har ti deler, og disse er delt opp i 44 artikler. I artikkel 14 heter det blant annet:

«Vedkommende folks rettigheter til eierskap og besittelse av de landområder der de tradisjonelt lever, skal anerkjennes.»

– Dette er noe Høyre har jobbet for. Blant annet da finnmarksloven ble vedtatt og Finnmarkseiendommen etablert. Også i framtida kan det bli aktuelt å ta i bruk ILO-konvensjonen. Hvis for eksempel mineralvirksomhet skulle gå ut over urfolksinteresser eller næringer, så kan konvensjonen anvendes som støtte for samer som urfolk, sier Ellen Kristina Saba.

Hun mener samene som urfolk allerede har fått anerkjent eierskap gjennom finnmarksloven.

Vil ha større åpenhet

I førsteutkastet til sametingsprogram heter det at partiet «også har forventninger til andre forvaltningsorganer enn Sametinget om å imøtekomme samenes rettigheter». Høyre viser til blant annet sameloven og ILO-konvensjon nr. 169.

– Når vi peker på andre organer, tenker vi først og fremst på regjering og storting, sier Saba.

I sametingsprogrammet foreslår Høyre at den såkalte konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og øvrige myndigheter skal videreføres og videreutvikles.

– Det skal skapes større åpenhet rundt konsultasjonsprosessen, heter det i forslaget.

Forøvrig var det Høyres daværende «sameminister» Erna Solberg som fikk i stand avtalen om konsultasjoner. Hun satt da i Bondevik II-regjeringen.

I ILO-konvensjon nr. 169 er det også bestemmelser om konsultasjoner.