Hardpakket snø gjør at reinen ikke finner mat - nå åpner staten krisefond

Reinen klarer ikke å grave seg ned til maten på grunn av mye snø og lag med is inne i snøen. Beitekrisen rammer reinbeitedistrikter over hele landet.

Beitekrise for rein

MÅ FORES: Enorme snømengder og harde islag gjør at reinen ikke kommer ned til laven under snøen.

Foto: Samuel Frode Grønmo

Store snømengder dekker lavbeitene, som reinen er avhengig av på vinteren. Snøen er såpass tykk og hard enkelte steder at reinen har problemer med å grave seg ned til maten.

I Kautokeino må reineier Piera Ailo Sara fôre reinen for at de skal overleve vinteren.

– Jeg har aldri tidligere måttet fôre reinen, men i år må jeg gjøre det på grunn av all snøen. Inni snøen er det også et 15 cm tykt lag med is, sier reineier Piera Ailo Sara.

Piera Ailo Sara

MÅ FORE: Piera Ailo Sara må for første gang fore reinen sin med kraftfor, fordi de ikke klarer å grave seg ned til maten under snøen.

Foto: Samuel Frode Grønmo

For ham betyr det store økonomiske tap, og han allerede brukt over 50 000 kroner på kraftfor.

Alvorlig situasjon

Han er ikke alene, snøforholdene i vinter skaper problemer for reineiere over hele landet.

– Det er en veldig alvorlig krise vi står overfor i år, fordi det er et stort omfang av utfordrende beiter i store deler av landet, sier leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma.

I Troms og Finnmark er 300 av 400 siida-andeler berørt av beitekrisen, forteller Ingolf Balto, leder for reindriftsetaten hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

– Vi har også fått meldinger om utfordrende beiter i Nordland og deler av Trøndelag, sier Balto.

Situasjonen er nå så alvorlig at staten har gitt de kriserammede reinbeitedistriktene tillatelse til å bruke penger som er satt av til kriseberedskap.

Bruker penger fra krisefond

Reinbeitedistrikter skal ha egne kriseberedskapsfond, med midler som skal brukes dersom det oppstår en beitekrise. I tillegg har staten et krisefond på 2,5 millioner kroner.

– Nå bruker vi penger fra krisefondet til innkjøp av for, sier Balto.

Leder i NRL, Ellinor Marita Jåma frykter at pengene ikke vil strekke til.

Ellinor Marita Jåma

ALVORLIG SITUASJON: Leder i NRL, Ellinor Marita Jåma sier beitesituasjonen er vanskelig over store deler av landet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet, med oppfordring om at vi må finne økonomiske muligheter som kan avlaste reineierne i denne krevende situasjonen, fordi vi ser at kriseberedskapsfondet ikke vil være tilstrekkelig.

Må flytte med reinsdyrene

Beitekrisen skyldes ikke for høyt reintall, men har sin årsak i klimaet og de unormalt store snømengdene som har kommet i Finnmark.

I Indre Troms har været vekslet mellom mildt og kaldt vær. Periodevis har det også regnet. Dette har gjort at store deler av beitene er låst av flere harde lag i snøen.

Enkelte siidaer har derfor valgt å flytte ut av sine tradisjonelle vinterbeiteområder.

Forer rein med kraftfor

MÅ KANSKJE FLYTTE MED FLOKKEN: Hvis situasjonen blir verre, må Piera Ailo Sara flytte nordover med reinen.

Foto: Samuel Frode Grønmo

Det må kanskje Piera Ailo Sara også gjøre, selv om han nå fôrer flokken. Det er ikke nok hvis beiteforholdene skulle bli verre.

– Jeg kan klare meg til neste helg. Hvis det blir verre, så må jeg nok flytte nordover med reinen, sier Sara.