Gïeletjiehpies saavreme almetje

Dïhte radtjoes almetje jih gellieh ruevtieh dållesne åtnah. Ij gåessie aablahtåvva gännah.

Joseph Fjellgren

Golme jaepieh Joseph Fjellgren saemiedigkesne barkeme.

Foto: Felicia Löfgren / NRK

Muay thai-mïestere, gïelebarkije, ingenjööre, tjaelije, aehtjie jih öövre murreds kaarre. Numhtie sïjhtem Joseph Fjellgrenen (35) bijre soptsestidh.

Im manne daejrieh gännah mejtie manne naakenem goh Joseph aerebi råekeme, jih manne öövre bååhperem guktie dïhte gaajhke buektehte!

Gïeletjiehpijes kaarre

Aarkebiejjiesne Joseph saemiedigkesne gïelebarkijine barka. Dovne åarjelsamiengïeline jih noerhtesaemiengïeline, juktie Joseph gåabpatjahkh gïelide maahta.

Bene dïhte hov maahta jeatjah ovmessie gïelh aaj.
Vuesiehtimmien gaavhtan jis guessieh saemiedägkan båetieh v.g Spaniaste, dle Joseph pråvhka toelhkestidh.

Jis dah mannem gihtjieh jis maahtam saadth maam barkedh, dle provhkem barre jiehtedh jaavoe, dam maahtam.

Joseph Fjellgren
Joseph Fjellgren

Joseph Fjellgren svïenske mïestere muay thaiesne 2009.

Foto: Privat.

Öövre saavreme almetje

Joseph gaske vijhte jih govhte biejjieh våhkosne saavra. Gellie aejkieh biejjesne. Jeenjemes pråvhka voejedh jih viktijgujmie saavredh.

Dïhte pråvhka aaj roehtedh, mohte männgan juelkiem aktene muay thai gaahtjemisnie leerhkehti idtji maehtieh juelkiem riekteslaakan nuhtjedh. Dellie hijven voejedh.

– Hijven mov juelkese aaj, juktie ij leah dan löövles, Fjellgren buerkeste.

2009 Fjellgren svïenske mïestere muay thaiesne sjidti. Bene daelie ij saavra ihke edtja muay thaiesne gaahtjedh, daelie saavra ihke domtoe tjuara saavredh jih lea ussjedamme akte triathlongaahtjemisnie meatan årrodh: Iron man.

Manne tuhtjem löövles treanadidh, jis ij edtjh gaahtjedh.

Joseph Fjellgren
Geerve luejhtedh

Läjhkan mejtie Joseph ij lea ussjedamme aelkedh gaahtjedh vihth, ij lïjhke maehtieh muay thaiem luejhtedh. Eejehtimmesne Joseph ööhpehtimmie muay thaiesne maanide jih noeride åtna.

Tjihtesegärja tjaaleme

Joseph gellie täjmoeh våhkosne saavra, bene tijjie gujht gååvnese jeatjah aatide aaj. Vuesiehtimmien gaavhtan dïhte akte tjihtesegärja tjaaleme: Föörhkedem, tjearoem.

Tjihtesegärjam lea smaaregen mietie tjaaleme, juktie Joseph säjhta åarjelsmaaregem åarjelsamiengïelesne vaarjeldih.

Gåetesne murriedih

Manne gihtjem maam pråvhka eejehtimmesne darjodh, gosse ij saavra jallh tjaala? Guktie lïegkeste?

Dïhte soptseste saavreme lea akte lïegkestimmievuekie, dle hijven domtoe.
Bene dihte lyjhkoe aaj vijredh, ålkone årrodh jallh bienjine vaetsedh.

Jih daelie gosse aehtjie sjidteme, dle hävvi öövre hijven gåetesne murriedidh!

Saepmien iron man. Joseph Fjellgren. 
Oddasat 16.10.14