Åarjelsaemien geerve noereh, Ååresne gaavnedin

Åarjelsaemien gïelem soptsestidh, vihkeles daejtie åarjelsaemien noeride.

Saemesth munnjien

Maja Søøfe Larsen Fjällstrøm jih Ina-Therese Sparrock.Saemesth munnjien, gïele biesie Ååresne.

Foto: Ristn Persson / NRK

Daate lea jåvle asken 5.b. Ååresne Sveerjesne. Dihte Ååren vuemie rijmieldahkesne jih dihte voenjeds jaevrie gæjka. Daate aaj dihte voestes biejjien daan daelvien, almetjh åadtjoeh njååjti våålese gïerestalledh. Manne dellie, edtjem daejtie geerve åarjel saemien noeride gaavnedidh, daan stoerre hotellesne Holiday club Ååresne. Tjaangem daan tjiehtjelasse gusnie gïele biesie. Desnie gøøkteluhkie gaektsie eadtjohks noerh golteleminie jih aaj sijjien giesie -laanten bijre buerkiestieh. Akte aamhtese daan gïelebiesesne lea jih åarjelsaemien baakoe, eatnemen bijre govledh jih aaj nuhtjedh.

Voestes ektiebarkoe tjïeltiej gaskem.

Daate lea ektiebarkoe Gïelem Nastedh, Gïeleaernie jih dej guektiengïele tjïeltiej gaskem, Sveerjen bielesne, Krokome, Ååre, Vualtjere jih Haerjedaelien tjïelth.

Kuvsje jih øørnedæjja Britt Sparrok, geerjene daan jijnjh noereh båateme.

Britt Sparrok

Kuvsje jih -gïeleøørnije Britt Sparrok, Gïelem Nastedh.

Foto: Ristin Persson / Nrk

– Daelie dagkeres fuehpies tijjie jih dah noereh, saemien dajvesne, utnieh jijnjh tjoeperh! Dellie vihkeles åadtjodh gaavnedidh jih murriedidh jih ektesne årrodh, Sparroke jeahta.

Noeride råakedh.

Akte noere kaarre Johan Martin Steinfjell, Snåaseste, tuhtjie lustes hieljem øørneme.

Johan Martin Steinfjell

Johan Martin Steinfjell.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Sjiehteles aamhtsi bijre soptsestamme. Kjelle eatneme bakoe bijre soptsestamme jih guktie edtjieh eatnemen bijre buerkiestidh. Daate vijrije kaarre Robert Salomonsson vijremen bijre "Jakt før Livet soptsestamme, dihte joekoen luste jih aaj mænngan edtjebe saunese jih laavkodh jih saemiestidh, Jåhha Mehte føørhkede.

Båeries saemieh maehteles.

Tanja Nordfjell, Såakeste, tuhtjie joekoen gïele biesie orreme.

Tanja Nordfjell

Tanja Nordfjell.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Luste maaje, im jijtje maehtieh jijnjem saemiestidh. Muvhth væjkele jih naaken vaenebe maehtieh. Luste aaj govledh daejtie båeries almetjh buerkiestidh jih saemiestidh, Nordfjelle jeahta.

Vaenie bievnesh.

Kræsta Thomasson akte desjtie mij gïelebiesiem girmie.

Kræsta Thomasson

Kræsta Thomasson.

Foto: Ristin Persson / Nrk

– Åhh man luste lea! Læjhkan im jijtje jijnjem mæhtieh saemiestidh, daate dorje jienebem lierem. Dihte mij nåake lea! Eah leah gaajhkes daan bijre govleme. Nåake laakan bievneme . Vaenie bievnesh! Jienebh son båateme jis daan bijre daajreme. Mijjieh mij daesnie, joekoen lustem utnebe, Thomassone jeahta.

Ektiebarkoe tjïeltiej gaskem buektiedamme.

Britt Sparrok tuhtjie hijven, dagkeres ektiebarkoe tjïeltiej gaskem sjidti.

– Mijjieh guhkiem ussjedamme jih gïelebiesiem geerve noeride øørnedh. Geerjene hojhte sjidti. Daate daerpies, dagkeres ektiebarkoem darjodh, Sparroke jeahta.

Hojhte daate biejjie joekoen luste orreme jih jijtje dellie båstede gåatan vøøjim daan tjearan.