Hopp til innhold

Duojárat ráhkkaneamen Tråante doaluide

Gáivuotnalaš Asle Tveitnes lea okta 33 duojárin gii beassá čájehit dujiideaset Troanddimis sámiid 100-jagi ávvudeami oktavuođas.

Asle Tveitnes

Gáivuotnalaš, Asle Tveitnes áigu sáddet máttáromssa-Ofohta málle vuoddagiid ja boahkana Tråante 2017 ávvudeapmái.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Oktiibuot 33 norggabeali sámi duojára galget hervet Tråante 2017, Sámiid álbmotbeaivvi gitta guovvamánu 11. beaivái.

Stuorra gudni

Sámi duojárat galget maid beassat čájehit duojiideaset Tråante 2017.

33 sámi duojára besset čájehit iežaset duoji Tråante 2017. Dá Gáivuona duojár Asle Tveitnes čuoldimin máttáromssa-ofohta guovllu vuoddagiid maid áigu sáddet duodječájáhussii Troandimii.

Gáivuotnalaš Asle Tveitnes lohká leat stuorra gudnin go son máttánorgalaš beassá čájehit iežas sámi duoji. Tveitnes álggii čuoldit ránuid maŋŋel go lei geargan kurssas Olmmáivákkis. Son lea čuoldán ránu sihke mánáideaset ja eamidii, muhto fertii heaitit go dearvvašvuohta hedjonii.

De fuobmái ahte áigu álgit čuoldit vuoddagiid ja boahkaniid. Buot bargu dahko ásttoáiggis, čilge Tveitnes. Son čuoldá iešguđet guovllu vuoddagiid ja boahkaniid. Son lea válljen Máttá-Romssa/Ofohta boahkana ja vuoddagiid maid áigu čájehit duodječájáhusas Troandimis boahtte mánu.

Sámi duodji Tråante 2017

Dá golbma Guovdageainnu málle boahkana maid Asle Tveitnes lea čuoldán.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Olu duojárat miehtá norgga

Lea Duodjeinstituhtta ja Sámi Duodji geat fállet duodječájáhusa Tråante 2017. Oktiibuot 33 sámi duojára miehtá norgga besset čájehit dujiideaset Troandimis muitala Duodjeinstituhtta , muhto eai buot duojára vuolgge Troandimii ieža. Asle Tveitnes lea okta sis gii sádde duojis Troandimii. Duojárat leat máttásámi guovllus gittá Nuorta-Finnmárkkus.

Korte nyheter

 • Tapte i sak om millioner i erstatning for rovdyrskade

  Tirsdag kom Borgarting lagmannsrett med dommen i en sak hvor reineiere fra Reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga i Øst-Finnmark har gått til sak mot staten ved Klima- og miljødepartementet, skriver rovdyr.org.

  Reineierne, som ikke pålegges saksomkostninger, planlegger å anke til Høyesterett. De mener staten urettmessig har avkortet to millioner kroner i rovdyrskadeerstatning

  Tvisten oppsto da reinflokken fra Reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga beitet i nabodistriktet lengre enn tillatt, og staten avkortet erstatningen for rovviltskader.

  Retten mener bruddet på reindriftsloven økte risikoen for rovviltskader og støtter statens avkorting.

  Lagmannsretten delte seg i synet på avkortingens omfang, hvor flertallet støtter statens avgjørelse, mens mindretallet argumenterer for delvis avkorting.

  Reineierne Aslak Niilas Smuk og Ante Erik Smuk med advokat Knut Helge Hurum i lagmannsretten i oktober.
  Foto: Svein Egil Hatlevik
 • Cindy Woodhouse Assembly of First Nations nationála hoavdan

  Cindy Woodhouse (40) válljejuvvui duorastaga Assembly of First Nations (AFN) nationála hoavdan, čállá CBC.

  Woodhouse lea Manitobas eret, gos son lea leamaš regionála hoavda.

  Son lohpida garrasit bargat buoredit mánáid dili, ássandili, ekonomalaš ovdáneami, dáhkádusaid ja eará áššiid mat gusket báikegottiide.

  Son lohpida dáid áššiid ovddidit federála eiseválddiide.

  – Kanáda. Dii ehpet sáhte vajálduhttit First Nations olbmuid. Dii viežžabehtet ruđaid min eatnamiin. Dalle fertebehtet maid minguing bargat ovttas buoredit eallindilimet, lohká Woodhouse.

  Assembly of First Nations lea Kanáda eamiálbmot (indián) hoavddaid nationála organisašuvdna.

  Cindy Woodhouse lea nubbi nissonolmmoš, gii jođiha dán organisašuvnna. Vuosttaš lei RoseAnne Archibald (2021-2023).

  Cindy Woodhouse
  Foto: CPAC
 • Sør-Varanger kommune legger ned Samisk Råd

  Kommunestyret i Sør-Varanger kommun vedtok å legge ned Samisk Råd og Klimarådet, skriver Sør-Varanger Avis.

  Vedtaket fikk knapt flertall.

  Mariann Wollmann Magga er leder for Samisk Råd i Sør-Varanger. Hun viser til samarbeidsavtalen med Sametinget og mener at avviklingen av Samisk Råd i praksis er å sable ned grunnlaget for denne avtalen.

  – Samisk Råd er en nødvendig ressurs i vår kommune, som må sies å være en av de hardest fornorskede kommunene i landet, uttaler Wollmann Magga til Sør-Varanger avis.

  Ansiktsbilde av Mariann Wollmann Magga i kofte utendørs
  Foto: Åse Pulk / Sametinget