Hopp til innhold

Duojárat ráhkkaneamen Tråante doaluide

Gáivuotnalaš Asle Tveitnes lea okta 33 duojárin gii beassá čájehit dujiideaset Troanddimis sámiid 100-jagi ávvudeami oktavuođas.

Asle Tveitnes

Gáivuotnalaš, Asle Tveitnes áigu sáddet máttáromssa-Ofohta málle vuoddagiid ja boahkana Tråante 2017 ávvudeapmái.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Oktiibuot 33 norggabeali sámi duojára galget hervet Tråante 2017, Sámiid álbmotbeaivvi gitta guovvamánu 11. beaivái.

Stuorra gudni

Sámi duojárat galget maid beassat čájehit duojiideaset Tråante 2017.

33 sámi duojára besset čájehit iežaset duoji Tråante 2017. Dá Gáivuona duojár Asle Tveitnes čuoldimin máttáromssa-ofohta guovllu vuoddagiid maid áigu sáddet duodječájáhussii Troandimii.

Gáivuotnalaš Asle Tveitnes lohká leat stuorra gudnin go son máttánorgalaš beassá čájehit iežas sámi duoji. Tveitnes álggii čuoldit ránuid maŋŋel go lei geargan kurssas Olmmáivákkis. Son lea čuoldán ránu sihke mánáideaset ja eamidii, muhto fertii heaitit go dearvvašvuohta hedjonii.

De fuobmái ahte áigu álgit čuoldit vuoddagiid ja boahkaniid. Buot bargu dahko ásttoáiggis, čilge Tveitnes. Son čuoldá iešguđet guovllu vuoddagiid ja boahkaniid. Son lea válljen Máttá-Romssa/Ofohta boahkana ja vuoddagiid maid áigu čájehit duodječájáhusas Troandimis boahtte mánu.

Sámi duodji Tråante 2017

Dá golbma Guovdageainnu málle boahkana maid Asle Tveitnes lea čuoldán.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Olu duojárat miehtá norgga

Lea Duodjeinstituhtta ja Sámi Duodji geat fállet duodječájáhusa Tråante 2017. Oktiibuot 33 sámi duojára miehtá norgga besset čájehit dujiideaset Troandimis muitala Duodjeinstituhtta , muhto eai buot duojára vuolgge Troandimii ieža. Asle Tveitnes lea okta sis gii sádde duojis Troandimii. Duojárat leat máttásámi guovllus gittá Nuorta-Finnmárkkus.

Korte nyheter

 • Suoma davimus Pride-doalut

  Anára Pride lágiduvvo lávvordaga Anára márkanis. Doalut leat Sajosa šiljus ráidovázzima maŋŋá. Das leat earret eará piknik, musihkkaovdanbuktimat ja iešguđetlágán bargobájit. – Lean oaidnán, ahte olbmot leat vuordán dákkár dáhpáhusa ja leat ilolaččat, čilge Nuoraidráđi lahttu Hilda Musta Yle Sápmái. Dán vahkus lea ávvuduvvon virggálaš Pride-vahkku Suomas.

  Sápmi Pride 2017 Anáris, i Enare
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Samiske rettigheter vektlagt i forslag til ny minerallov

  Minerallovutvalgets leder Ernst Nordtveit overleverte i dag utvalgets forslag til ny minerallov i form av NOU 2022:8 «Ny minerallov». Nordtveit forteller at et av de sentrale problemstillingene utvalget har diskutert er de samiske interessene.

  – Utvalget har lagt vekt på at loven må oppfylle de folkerettslige pliktene Norge har og en må ta hensyn til de rettighetene samene har etter nasjonalrett, alminnelig tingsrett til reinbeite og til å utnytte andre ressurser.

  I forslaget til ny minerallov foreslår de blan annet å oppheve skillet mellom Finnmark og resten av landet.

  – Vi foreslår å oppheve skillet mellom Finnmark og resten av landet, og vi snakker om tradisjonelle samiske områder samlet over hele landet. Og vi innfører regler om at det må foreligge avtale eller riktig operasjon om samiske rettigheter for at området skal kunne tas i bruk.

  I forslaget er også urfolksvederlag diskutert hvor de har kommet frem til regler også til utnytting av grunneiers mineraler i samiske områder.

  Næringsminister Jan Christian Vestre var glad for å kunne motta utvalgets forslag i form av NOU. Denne skal nå ut på høring, og Vestre oppfordrer folk til å komme med høringssvar.

  – Kjære venner, det blir ikke et grønt skifte hvis vi ikke vi klarer å få til en bærekraftig mineralutvinning, sa Jan Christian Vestre da han fikk overlevert forslaget.

  Gruvedrift i Kvalsund
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Geige minerálaláhka árvalusa

  Minerálalágalávdegoddi geige otne ođđa minerálalága árvalusa ealáhusministarii.

  Geahča dáhpáhusa dáppe:

  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/minerallovutvalget/id2921666/