Hopp til innhold

Samisk film- og teatermiljø i sorg: – Jeg fikk sjokk

– Han var som en far for meg. Dette sier både Sverre Porsanger (55) og Mikkel Gaup (50). Begge hadde sine første hovedroller sammen med avdøde Nils Reidar Utsi (75).

Bjørn Sundquist og Nils Utsi

JERNANGER: Her er Bjørn Sundquist (t.v.) sammen med avdøde Nils R. Utsi under innspillingen av filmen.

Foto: Anett Johansen / NRK

– Han har satt dype spor. Jeg tar del i sorgen og tar dette tungt. Det tror jeg også resten av skuespiller- og teaterfolket i Sápmi gjør. En legende er død, sier Gaup NRK.

Mikkel Gaup hadde sin første hovedrolle i den Oscar-nominerte filmen «Veiviseren» i 1987. I denne filmen spilte avdøde Utsi rollen som noaiden Ráste.

I 1976 var det Sverre Porsanger som ble tatt under vingene til Utsi under NRK-serien «Ánte». Avdøde Utsi spilte da rollen som faren til Ánte, som ble spilt av Porsanger.

– Faren min døde da jeg var 3 1/2 år. Etter dette ble Nils nesten som en far for meg i virkeligheten også. I ungdomsårene var det alltid godt å prate med Nils, sier Sverre Porsanger (55) til NRK.

Mann med godt humør

Til sammen spilte Utsi i 27 spillefilmer, kortfilmer og tv-serier ifølge filmdatabasen IMDB. De filmene og seriene som Utsi er best husket for er i nevnte «Ánte»-serien og filmen «Veiviseren».

Under innspillingen av filmen «Jernanger» i 2009 ble også Utsi og Bjørn Sundquist nære venner.

Nils Utsi i Hjerterått

HJERTERÅTT: Nils Utsi (i koften) spilte noaidi i NRK-serien.

Foto: Skjermdump fra serien Hjerterått

Sundquist, som blant annet har blitt tildelt filmprisen Æres-Amanda, hadde hovedrollen som nordlendingen Eivind som bodde og drev kafeen på kaien i Stavanger. Utsi spilte igjen Eivinds eldste venn, Advokaten, som også var nordfra.

– Jeg fikk et veldig sjokk i går da jeg hørte om nyheten. Det var veldig trist. Vi jobbet veldig godt sammen i «Jernanger» og han hadde alltid masse humør og var oppegående, sier Sundquist.

Utsis siste spillefilm var i den norske filmen «Den 12. mann». Her hadde Utsi en mindre rolle.

Varm person

Men han har ikke bare vært stor på den nasjonale filmscenen, han har også vært med å opprette Hålogaland Teater tilbake i høsten 1971. Utsi var også en viktig og stor bidragsyter for samisk teater.

– Vi har mistet en av våre største stjerner. Han var en stødig og god skuespiller som alltid fullførte jobben sin på en glimrende måte. Av og til løftet han også hele produktet med sin kunnskap, sier Silja Somby som jobbet med avdøde Utsi under kortfilmen Bonki.

Gutten og gullfuglen 1977

SKUESPILL: Maryon Eilertsen (t.v.) og Nils Utsi spilte i «Gutten og gullfuglen» høsten 1977.

Foto: Siggen Stinessen

De personene NRK har snakket med beskriver avdøde Utsi som en varm person som tok vare på alle rundt seg. Nok en fellesnevner var også at han var god i faget sitt.

– Nils kunne så utrolig mye om hvordan man skulle være en skuespiller og leve seg inn i karakterene. Jeg husker spesielt godt hvor god han var på å formulere replikkene. Vi som er i industrien har mistet en stor personlighet, sier Mikkel Gaup.

Korte nyheter

 • Saemien kultuvremojhtesh vikinge-tijjiesne Verdaelesne gaavneme

  Arkeologh saemien kultuvremojhtesem Verdaelesne gaavneme, mij vuesehte saemieh lij dusnie vikinge-tijjesne.

  – Joekoen sjïere gosse maaje vïhnesjimmiem åadtjoeh mij nænnoste maam joe daajrah, Harald Bugge Midthjell jeahta, arkeologe Trööndelagen fylhkentjïeltesne.

  Harald akte njieljeste prosjeektedåehkesne mij edtjin saemien kultuvremojhtesh Verdaelesne vïhtesjidh.

  Dåehkie göökte aernieh vikinge-tijjeste gaavneme. Aaj gellie boernh jïh giedtaevjieh vihtesjamme dennie prosjeektesne.

  Dah jiehtieh dan båeries kultuvremojhtesh maehtieh buerebe daajroe saemien histovrien bïjre vedtedh. Idtjin dan stoerre dajvh Verdaelesne goerehth, jïh vienhtieh maehtieh vielie kultuvremojhtesh gaavnedh.

  Gaajhke mij dah gaavneme gærjesne vuesehtieh, jïh gellie almetjh gærjaluejhtese böötin.

  Vuesehte man lyjhkedihks daate temae lea, jïh man gellie almetjh sijhtieh vielie saemien kultuvren bïjre lïeredh.

 • Oktasašlihtu áigu bissehit politiijaid oahpu

  På norsk

  Olusat sis geat váldet politiijaoahpu eai beasa bargat politiijan, eai leat ovdal leamašan ná olu oahppan politiijat barggu haga go dál.

  Politiijaid Oktasašlihttu reagere garrasit.

  – Dan gal mu mielas lea lossat dadjat, muhto mii oaivvildit ahte mii fertet bissehit Politiijaallaskuvlla oahpu ja njuiket ovtta luohká badjel, njulgestaga váldit bottu oahpuin. Nu lohká Unn Alma Skatvold, Politiijaid Oktasašlihtu jođiheaddji TV 2:ii.

  Ráđđehus ii čuovvol lihtu árvalusa.

  – Mii eat sáhte doarjut dákkár evttohusa, ráđđehusa áigumuš lea oažžut eambbo politiijaid, ii fal unnit, vástida stáhtačálli Sigve Bolstad (Gb).

  – Mii bargat garrasit, juohke beaivvi, vai oažžut sin bargui, lohká son TV 2:i.

  Politiet var sent torsdag kveld på plass på stedet med flere patruljer.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Lohpida miljárddaid Suodjalussii

  På norsk

  Ráđđehus lohpida miljárddaid Suodjalussii ođđa suodjalusplánas, mii boahtá njuolga maŋŋá beassážiid. Nu cealká ruhtadanministtar Trygve Slagsvold Vedum.
  Duogážin juolludeapmái lea go Eurohpás lea eahpesihkkaris dili dál.

  – Dál ferte nannet ja viiddidit soahteveaga, eanet ruhta ruovttusuodjalussii, mii fertet sihkkarastit áibmosuodjalusa ja mearrasuodjalusa, dadjá Vedum NRK:ii.

  - Mii ovddidit iežamet guhkesáigge plána mii šaddá vuosttaš plána mas NATO 2-proseanta ulbmil lea mielde.

  Buot NATO miellahtuin lea 2014 rájes leamaš mihttun geavahit 2 proseantta riikka brutto dietnasis suodjalussii.