Jakter på bestefars språk

Nesten ingen i Jåvva (10) sin familie har snakket samisk siden bestefaren ble tvunget til å glemme språket.

Jåvva, fra Røros, drømmer om å jobbe i reindrifta, men han har også en annen drøm- og det er å ta tilbake språket som bestefar mistet.

Jåvva, fra Røros, drømmer om å jobbe i reindrifta, men han har også en annen drøm- og det er å ta tilbake språket som bestefar mistet.

Eah mahte gieh gænna Jåvvan fuelhkeste saemiestamme mænngan goh aajjebem tjuvrin saemiengielem åajaldehtedh.

Jåvva Røroste, vaajtelåssja båatsosne barkedh,mohte sov lea jeatja vaajtele aaj, aajjeben gielem jealajehtedh. Dam gielem maam aajebe idtji vielieh åadtjoej soptsestidh.

Mejtie Jåvva læhkeske maahtah daen biejjien vuartasjidh NRK Super TV-spielerisnie.

På norsk:

Jåvva fra Røros drømmer om å jobbe i reindrifta, men han har også en annen drøm – og det er å ta tilbake språket som bestefar mistet.

Om Jåvva vil lykkes kan du se på NRK Super TV-spiller.

Se en smakebit av videoen øverst i denne saken.