Aili Keskitalo – presidentkandidat for NSR i Ávjovárri valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Aili Keskitalo

Presidentkandidat og lsitetopp for NSR i Ávjovárri valgkrets, Aili Keskitalo.

Foto: Marie Louise Somby

Valgkrets/válgabiire: Ávjovárri
Parti/bellodat: NSR
Navn/namma: Aili Keskitalo
Alder/Ahki: 48
Sivilstand/siviiladilli: Gift. Náitalan

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Jeg liker å lese og springe

Hva er det største du har opplevd i livet?
Det er uten tvil det å være mor til tre jenter

Hva gjør du når du skal koble av?
Husarbeid hjemme er fin avkobling fra jobbstress

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Vicky Tauli-Corpuz, som i en årrekke har arbeidet med urfolkssaker både hjemme og internasjonalt, samtidig som hun er mor og bestemor. Hun har et varmt og inkluderende vesen, men kan være tydelig og sterk når det trengs.

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

Heltidspolitiker i dag. Har arbeidet i administrasjonen på Sámi allaskuvla og Guovdageainnu suohkan. Har arbeidet som kabinansatt i SAS Commuter. Utdannelse: Master of Public Administration (MPA) fra Copenhagen Business School.

Morsmål/språk

Norsk og nordsamisk

Politisk bakgrunn

Hvor lenge har du vært med i politikken? Hvilke partier har du representert. Har du vært sametingsrepresentant?

Har vært sametingsrepresentant siden 2005. Har arbeidet aktivt i NSR siden 2001. Var på 90-tallet aktiv i Samisk studentforening i Tromsø og i Sáráhkká

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?
Jeg er spesielt opptatt av språkpolitikk og rettighetsspørsmål

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?
Vi har mange utfordringer og vi må klare å holde fokus flere plasser samtidig, men for å trekke frem en av utfordringene som jeg brenner for å løse så er det språksituasjonen. Oppfølgingen av Váibmogiella er en sak Sametinget må være på banen i. Det er mange gode forslag både i utredningen og gjennom høringsprosessen. Dette må få en skikkelig oppfølging.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?
Vi er imot etablering av nye gruver i Sápmi, så lenger vi har en minerallov som Sametinget ikke har godtatt. Dagens minerallov gir oss ikke stor nok innflytelse over mineralspørsmål, om og hvor det eventuelt skal etableres gruver, og det blir ikke nok igjen lokalt.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?
Jeg håper at Sametinget får tillit hos reindriftsnæringen til å ta et større ansvar for utviklingen av reindriftspolitikken. I dag framstår det som en tillitskrise mellom næringa og myndighetene, et ensidig fokus på kontroll av reintall, og lite fokus på reell utvikling av reindriften. Arealvernet og rovdyrpolitikken må også styrkes.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?
Sametinget mistet dessverre for noen år siden virkemidlene (4 mill.) som vi fikk over landbruksavtalen, og som vi brukte til investeringer og utvikling i landbruket. Vi må arbeide for en kompensasjon for dette. Vi vet at unge etablerere har store utfordringer knyttet til de store investeringene som i dag kreves for oppstart av f.eks. melkeproduksjon. Sametinget må arbeide politisk for bedre vilkår for etablerere i nord. Vi kan ikke ha det sånn at samisk ungdom flytter sørover fordi de ikke får støtte til investeringer i nord. (det måtte min kusine gjøre L)

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?
Vi mener at en større andel av kvotene må tilfalle kystflåten. Vi arbeider for å sikre sjøsamers og andre ved kystens historiske rettigheter til fiske. Vi ønsker større regional innflytelse over fiskeriforvaltningen slik at vi kan bidra til å sikre aktivitet i sjøsamiske områder.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?
Sametinget må følge opp det grunnlagsarbeidet som finnes i NOU 2016:18 Váibmogiella, med vekt på samiske barns rett og mulighet til å lære samisk.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?
Sametinget bør bidra til fortsatt vekst i samiske kulturnæringer, matproduksjon og samisk reiseliv.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?
Åpningen av den samiske barnehagen i Plassje/Røros i august 2016 var en stor dag. Ellers var beslutningene om at det ikke ble etablert vindkraftverk i Fálesráššá og i Gaelpie/Kalvvatnan viktige politiske seire.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Mun liikon lohkat ja viehkat.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Dat lea eahpitkeahttá leahkit eadnin golmma niidii.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Ruovttubargguiguin lea buorre vuoiŋŋastit bargohuššas.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Vicky Tauli-Corpuz, guhte lea ollu jagiid bargan eamiálbmotáššiiguin ruovttus ja riikkaidgaskasaččat, seammás go lea eadni ja áhkku. Son lea hui liekkus ja fátmmasteaddji olmmoš, muhto sáhttá leat hui čielggas ja garas go dárbbašuvvo.

Bargu ja oahppu

Ollesáiggepolitihkkár dál. Lean bargan hálddahusas Sámi allaskuvllas ja Guovdageainnu suohkanis. Lean bargan kabiidnabargin SAS Commuteris. Oahppu lea «Master of Public Administration» (MPA) maid lean váldán Copenhagen Business School:as.

Giella

Dárogiella ja davvisámegiella

Politihkalaš duogáš

– Lean leamaš sámediggeáirras 2005 rájes. Bargan aktiivalaččat NSR:as 2001 rájes. 90- logus ledjen aktiiva Romssa sámi studeanttasearvvis ja Sáráhkkás.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Mus lea erenoamáš beroštupmi giellapolitihkkii ja vuoigatvuođagažaldagaide.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Mis leat ollu hástalusat ja fertet nagodit doallat fokusa máŋgga sajes oktanis, muhto jus galggan geasset ovtta ášši ovdán, de lea čoavdit gielladilálašvuođa. Váibmogiella NÁČ lea okta ášši man fertet leat gergosat čuovvolit. Das leat ollu buorit evttohusat, sihke čielggadeamis ja gulaskuddanproseassas. Dat ferte oažžot buori čuovvoleami.

Čilge manne/manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Mii leat vuostá ođđa ruvkeásahemiide Sámis, nu guhka go lea minerálaláhka man Sámediggi ii leat dohkkehan. Otná minerálaláhka ii atte midjiide doarvái stuora váikkuhanfámu minerálagažaldagain, nu movt gos ja galgá go álggahuvvot ruvkke, ja ii báze doarvái báikkálaččat.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Sávan ahte Sámediggi oažžu luohttámuša boazodoalloealáhusas váldit stuorát ovddasvástádusa ovdánahttit boazodoallopolitihka. Otne orro leamen luohttámuškriisa gaskkal ealáhusa ja eisseválddiid, ovttageardánis fokus boazologu dárkkisteapmái ja unnán fokus boazodoalu duohta ovdáneapmái. Areálagáhtten ja boraspirepolitihkka ferte maid nannejuvvot.

Eanandoallu, movt sáhttá Sámediggi sihkkarastit ahte nuorat sáhttet joatkit/ álgit ealáhusain?

Sámediggi dađibahábut massii moadde jagi áigi váikkuhangaskaomiid (njeallje miljovnna) maid oaččuimet eanandoallošiehtadusa bokte, ja maid aniimet investeremiidda ja ovdánahttimii eanandoalus. Mii fertet bargat dan ala oažžot buhtadusa dan ovdii. Mii diehtit nuorra álggaheddjiin leat stuora hástalusat čadnon stuora investeremiidda mat otne dárbbašuvvojit go álggaha ovdamearka dihte mielkebuvttadeami. Mis ii sáhte leat nu ahte sámi nuorat fárrejit luksa, danne go eai oaččo doarjagiid davvin, nu movt mu oambealle šattai dahkat.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Mii oaivvildit stuorát oassi eriin ferte gullát riddofatnasiidda. Mii bargat dan ala ahte sihkkarastit rittubivddu historjjálaš vuoigatvuođaid bokte mearrasámiide ja earáide. Mii háliidit stuorát regionála váikkuheami guolástanhálddašeapmái, nu ahte sihkkarastit doaimma mearrasámi guovlluin.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Sámediggi ferte čuovvolit vuođđobarggu mii gávdno Váibmogiella NÁČ:s, gos deaddu biddjo sámi mánáid vuoigatvuhtii oahppat sámegiela.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Sámediggi berre leat mielde nanneme ain ovdáneami sámi kulturealáhusain, biebmobuvttadeamis ja sámi mátkeealáhusain.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Sámi mánáidgárddi rahpan Plassjes lei stuora beaivi. Muđui ledje mearrádusat ahte ii álggahit bieggafápmomilluid Fálesráššii ja Galpies/Kalvvatnanii stuora politihkalaš vuoittut.