NRK Meny
Normal

«Førsteretten»: – Ingen av skremselsvisjonene slo til

– Ingen av skremselsvisjonene i Brennpunkt-programmet «Førsteretten» slo til, mener Samisk programråd.

Stjernøya utenfor Alta

Samisk programråd innklaget før jul Brennpunktpunktprogrammet «Førsteretten», sendt i november, til Kringkastingsrådet, hvor klagen ble behandlet i februar.

Foto: NRK/Brennpunkt

Samisk programråd refererer i en uttalelse sendt Kringkastingsrådet og kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas til Finnmarkskommisjonens rapport om rettighetsforholdene på Stjernøya (ekstern kopling) som ble offentliggjort i mars.

Har ikke blitt til virkelighet

– Ut fra denne rapporten kan man ganske enkelt konstatere at ingen av de skremselsbildene og konspirasjonsteoriene som programmet tegnet er blitt til virkelighet. ILO-konvensjon nr. 169 har ikke ført til at noen etniske grupper har fått eiendomsrett eller bedre rettigheter enn andre til å bruke naturgodene på øya. Et seriøst organ som Finnmarkskommisjonen har selvsagt heller ikke vært i nærheten av å gå inn på ett av Brennpunkts hovedpoenger – gentesting av gamle skjeletter for å avklare rettigheter.

– Men – dette har det vært svært stille om fra NRKs side. Samisk programråd stiller seg noe undrende til at man ikke har funnet det videre interessant å opplyse allmennheten om konklusjonene til Finnmarkskommisjonen. Dét kunne ha bidratt til å rette opp iallfall noe av det fordreide bildet som Brennpunktprogrammet ga av de historiske og rettslige forhold som ligger til grunn for avklaringen av rettighetsforholdene i Finnmark, uttaler programrådet.

Steinar Pedersen vil kjøre mindre

Steinar Pedersen, leder i Samisk programråd.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fullstendig feilaktig

– Det omtalte programmet som gav et fullstendig feilaktig inntrykk av rettighetssituasjonen i Finnmark, var i betydelig grad bygd opp rundt Finnmarkskommisjonens arbeid med feltet Stjernøya i Vest-Finnmark, og hvordan denne kommisjonens arbeid kunne føre til skillelinjer på etnisk grunnlag med hensyn til naturgodene.

Samisk programråd skriver at programmet satte likhetstegn mellom genetikk, urfolksstatus og rettigheter, og at programrådet fant dette anfektelig og støtende:

«I Finnmark er jurister i gang med å kartlegge hvilke områder samene har krav på, som urfolk. Urfolksretten bygger på at samene er et opprinnelig folk i nord. Nå kan forskning gi mer sikker kunnskap om dette, gjennom å sammenlikne DNA fra tusen år gamle skjeletter med DNA fra nålevende befolkning. Men Sametinget vil ikke ha slik forskning på samiske skjeletter».

Utilbørlig mistenkeliggjøring

– Urfolkskonvensjonen - ILO-konvensjon nr 169 - ble trukket frem som en uberegnelig bestemmelse som ville kunne skape rettighetsskiller på etnisk grunnlag, fordi Stortinget visstnok ikke skulle ha vært klar over hva man gjorde da konvensjonen ble ratifisert i 1989. Sametingets behandling av Finnmarksloven ble mistenkeliggjort på en utilbørlig måte. Det samiske valgmanntallet ble ukorrekt fremstilt, og det ble fremmet bombastiske og udokumenterte påstander om bakgrunnen for eiendomsretten til grunnen i Finnmark. På bakgrunn av blant dette ble samene karakteriserte som et utvalgt folk, skriver Samisk programråd.

Spekulative hypoteser

Samisk programråd skriver videre at det alltid har hatt stor tillit til NRK som en folkeopplysende institusjon.

Vibeke Haug

Vibeke Haug, redaktør i Brennpunkt.

Foto: Frode Haug / NRK

– Vi forventer at dette følges opp også i dette tilfellet. Det kan skje gjennom at allmennheten i Norge blir bibrakt korrekt informasjon om rettighetsforholdene i nord – fri for spekulative hypoteser. De bør man være ferdig med etter at Finnmarkskommisjonen nå har levert sin rapport om folket på Stjernøya og deres rettigheter, heter det i uttalelsen signert Steinar Pedersen.

– Samisk programråd tar på sitt møte debatten i Kringkastingsrådet til etterretning, og er glad for at rådet viste ansvar, og med stort flertall avviste et forslag om å gi programmet positiv omtale, heter det i uttalelsen.

Dypt uenige

Brennpunktredaktør Vibeke Haug sier til Ságat at påstandene i Samisk programråds uttalelse allerede er grundig tilbakevist, at NRK har omtalt Finnmarkskommisjonens rapport og at «Førsteretten» fikk ros i Kringkastingsrådet.

I NRKs omtale har det kommet fram at reindriften ikke har fått medhold i kravet om eiendomsrett, og nå vurderer en anke til en internasjonal domstol, mener Vibeke Haug.