Hopp til innhold

– Interessant forslag av Geir Wulff

Visepresidenten i Sametinget sier at Ságat-redaktørens forslag om en egen østsamisk valgkrets er interessant.

Laila Susanne Vars under hennes doktorgradsdisputas.

Visepresident Laila Susanne Vars (Árja) ser det som en utfordring at østsamene aldri har vært representert i Sametinget.

Foto: Piera Balto / NRK

– Jeg synes Geir Wulff kommer med interessante forslag, spesielt forslaget om å etablere en egen valgkrets for østsamene eller en eller slags kvotering av østsamene til en plass i Sametinget, sier visepresident Laila Susanne Vars (Árja).

Vars sier at dette ikke er noen ny problemstilling, men til tross for det har hun liten tro på at det vil være aktuelt å få dette til med dagens valgordning. Dette må eventuelt gjøres innom de respektive partiene og valglistene i Østre valgkrets, som er valgkretsen der østsamenes tradisjonelle bosetningsområde ligger. Valgkretsen omfatter kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby og Gamvik i Finnmark fylke.

– I den nåværende Sameloven er det ikke rom for opprettelse av en slik valgkrets, men det kan jo åpnes for en slik mulighet i fremtiden, utdyper Vars.

– Sametinget den nye koloniherren

Sjefredaktøren i den samiske avisa Ságat, Geir Wulff, mener at Sametinget ikke er et representativt organ for østsamene . Han begrunner sitt syn med at det aldri har blitt valgt inn en østsamisk representant i samenes eget folkevalgte organ.

Wulff foreslår to løsninger for problemet.

Geir Wulff

Sjefredaktør Geir Wulff.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Skal man ha et representativt folkevalgt organ for skoltene, må enten Same­tinget få en egen østsamisk valgkrets, eller det må opprettes et særskilt Skolteting. Her må også de etterkommere av Báhčeveai siit som nå er finske statsborgere, ivaretas. Et slikt Skolteting kan tenkes å forvalte skoltesamiske kulturelle og materielle rettigheter, blant annet til den umatrikulerte grunnen i Sør-Varanger øst for Bugøyfjord. Her gjør FeFo for tida svært god­e penger på østsamenes arvejord, uttaler Wulff.

Sjefredaktør Geir Wulff redegjør for sitt standpunkt i en kommentarartikkel i egen avis med overskriften Sametinget - urfolk eller innvandrere i Skoltelandet? .

Først den dagen når også skoltesamene har sine egne folkevalgte representanter, enten i Sametinget eller i et fremtidig Skolteting, kan man eventuelt si at også østsamene er inkludert i det demokratiske samepolitiske fellesskapet.

Sjefredaktør Geir Wulff i sin kommentar

– En utfordring for Sametinget

Også leder Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund (NSR) ser manglende østsamisk representasjon i Sametinget som en utfordring.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– Sametinget har ved tidligere anledninger vurdert denne problemstillingen og det er gjort et stort arbeid i denne forbindelse. Sist valgreglene for sametingsvalget ble endret var det satt ned en arbeidsgruppe, som kom med forslag om en ny valgordning. Under dette arbeidet ble det også vurdert om det er mulig å etablere en egen østsamisk valgkrets. Da ble det slått fast at dette ikke er mulig, forklarer Keskitalo.

Forklaringen på dette er at området til en slik eventuell valgkrets ville ha blitt så liten i forhold til de andre valgkretsene og derfor ville vært i et misforhold til de andre valgkretsene.

– Arbeidsgruppen foreslo også i sin rapport at Sametinget kunne etablere en høringsordning, der østsamene får bringe frem egne saker. Dette er nødvendig for at østsamiske saker skal komme frem i lyset i Sametinget og at østsamenes syn i ulike saker kommer frem. En slik ordning tror jeg det vil være mulig å få til, tror Keskitalo.

Mindre samiske grupper

Et utvalg ledet av av professor Per Selle eller det såkalte Selle-utvalget (ekstern lenke) hadde før inneværende valgperiode som oppdrag å komme fram til en valgordning som tar hensyn til særlige utfordringer både i de enkelte samiske områder og i det samiske samfunn samlet.

Særlig viktig har det vært å sikre reell representasjon fra hele landet og spesielt fra de ulike tradisjonelle samiske bosetningsområdene.

Det er likevel slik at den typen valgordning som Sametinget har hatt ikke nødvendigvis sikrer at alle regionale grupper av samer, uansett størrelse, blir representert.

Utvalget peker på at det i praksis må være opp til partiene og listestillerne å bidra til slik representasjon. Utvalget har blant annet vurdert østsamisk representasjon. Utvalget peker på at dersom denne gruppen skal sikres representasjon, må det utarbeides særregler, eventuelt også gis anbefalinger om å ha østsamiske kandidater på valglistene fra kretsen der dette er aktuelt.

Professor Per Selle

Professor Per Selle.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Etter utvalgets syn vil slike tiltak påvirke nominasjonsprosessen og redusere friheten utvalget mener listestillere bør ha.

Sametinget legger også vekt på at det i praksis må være mye opp til partiene og de som stiller lister å ivareta representasjonen fra mindre grupper. Sametinget peker på at det vil være krevende å sammenligne de ulike regionale samiske gruppenes situasjon og utfordringer, og ta hensyn til det i valgsystemet.

Østsamene og deres etterkommere bor i Neiden og i tillegg i Kirkenes og Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune. Østsamene vil dermed tilhøre ny valgkrets 1 Østre valgkrets. Gruppen er fåtallig og representerer den eneste bæreren av østsamisk kultur i Norge.

Korte nyheter

 • Aalkoealmetjh Amerikasne klijmakompensasjovne åadtjoeh

  Les på norsk: Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon.

  Aalkoealmetjh Washingtonsne, Amerikasne, 52 millijovnh kråvnah prosjektide åadtjoeh, mij edtja dejtie dåarjodh mah haestemh klæjmajorkestimmeste åadtjoeh. Aaj dejtie mah haestemh åadtjoeh gosse mearoe jïllebe sjædta.

  Beetnegh klæjmanjoelkedasseste båata, mij darjoeh voenges sïelth goh jïjnje klæjmagaassh luejhtieh tjuerieh sïebredahke kompenseeredh. Medtie gaajhke aalkoealmetjedåehkieh beetnegh åadtjoeh, Sameradion tjaala.

  Quinault Nation Stillehavskysten lïhke 13 millijovnh kråvnah åadtjoeh, dah maehtieh nuhtjedh gosse tjuerieh sijjen göökte sjieltieh bæjjese juhtedh, gosse mearoe jillebe båata.

 • Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon

  Amerikanske urfolk i delstaten Washington får 52 millioner dollar til prosjekter, som støtter dem som påvirkes av klimaforandringer og stigende havsnivåer.

  Pengene kommer fra en klimalov som sørger for at lokale foretak med store utslipp kompenserer samfunnet. Nesten alle stammene i Washington får en del av pengene, rapporterer Sameradion.

  Quinault Nation ved Stillahavskysten får 13 millioner dollar som skal hjelpe dem å flytte de to byene sine lengre opp, når havet stiger.

 • Suomabealde Deanu besset luosa bivdit, Norggas ges eai oaččo

  Dál lea njealját jáhki go Deatnu giddejuvvo luossabivdui, dainna ákkain ahte luossanálli ain lea menddo unni.

  Dattetge leat 15 searvvi dál ožžon spiehkastatlobi luosa bivdit – muhto dušše Suomabeale Deanučázádaga.

  Norgga bealde lea okta organisašuvdna ohcan lobi, muhto dat hilgojuvvui.

  – Deanus ii vurdojuvvo ávkkástallanvejolašvuohta atlántalaš luosas 2024:s, čállá Birasdirektoráhtta biehttalanreivves.

  Dat lea Nasjonal Villakssenter Tana – Joddu mii lea ohcan bivdolobi, ja ohcamušas čuožžu ahte áiggošedje doaimmahit guolástanoahpahusa mánáide ja nuoraide Deanus ja Kárášjogas.

  – Vuot ožžot suopmelaččat bivdit ja dat lea heahpat Norgga eiseválddiide, oaivvilda Benn Larsen, gii lea stivralahttu Deanučázádaga Guolástanhálddahusas (DG).

  Deanusoahpamušas čuožžu ahte Norggas ja Suomas galget leat oktasaš bivdonjuolggadusat Deanučázádaga rádjeeanoguovllus.

  Dan oaivvilda Dálkkádat- ja birasdepartemeanta (DBD) ahte sis leat.

  Departemeanta čilge ahte spiehkastatlobit mat leat addojuvvon Suoma bealde gustojit oalgejogaide, eai ge váldojohkii gokko lea rádji. Danne lea Suopma mii mearrida lea go lobálaš dáid jogain bivdit vai ii.

  – Nappo ii leat nu ahte Suoma bealde organisašuvnnat ožžot lobi bivdit rádjaeanu alde ja organisašuvnnat Norggas eai oaččo seamma eavttuid vuođul, čállá departemeanta e-poasttas NRK:i.

  Hege Persen, ráđđeaddi Joddu-guovddážis lohká sii leat behtohallan go eai ožžon spiehkastatlobi.

  Son muitala ahte sii leat Birasdirektoráhtas jearahan mii ferte sajis vai ožžot spiehkastatlobi, liikká eai ožžon lobi luosa bivdit.

  – Dál lea bivdoáigi jo fargga nohkan, muhto doaivvun ahte beassat váldit mánáid mielde luossabivdui boahtte jagi, lohká Persen.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.