– Finnmark ikke tjent med forslaget

Lederen i Norges Fiskarlag mener at kystfiskeutvalgets innstilling ikke gagner Finnmark. I morgen skal Finnmark fylkesting behandle innstillingen.

Leiar i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen

Lederen i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen

Foto: Norges Fiskarlag

Fiskeri- og kystdepartementet har i april sendt ut høringsnotat ”NOU 2008:5
– Retten til å fiske i havet utenfor Finnmark”. Høringsfristen er satt til 1. desember 2008, men Finnmark fylkeskommune har aksept for å ettersende vedtak i saken etter Fylketingets behandling i morgen.

Finnmarkinger har egne rettigheter

Utvalget, som professor Carsten Smith leder, har i sin utredning kommet frem til at folk bosatt ved fjorder og langs kysten av Finnmark har rett til fiske i havet utenfor Finnmark.

Utvalget foreslår at denne retten gjennomføres ved en egen lov. I tillegg fremmer utvalget enkelte andre forslag med formål å styrke fjord- og kystfiske i Finnmark.

Fiskarlaget sier nei

Finnmark fiskarlags årsmøte har med stort flertall sagt nei til utvalgets innstilling. Finnmark fiskarlag ser det som både unødvendig og utilrådelig å endre dagens grunnleggende prinsipp om nasjonal forvaltning av fiskeressursene.

Likevel finnes det krefter innen Finnmark fiskarlag som støtter utvalgets innstilling.

Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, er ikke kjent med hva alle lokallag i Finnmark mener.

– Jeg vet ikke hva de lokale lagene har gjort. Jeg vet at representantene for lokallagene var på årsmøtet i Finnmark fiskarlag, som med et enormt flertall sa nei til det.

– Men det finnes lokale fiskarlag som ikke støtter Finnmark fiskarlags syn, hva sier du til det?

– Det kan nok hende, men i en demokratisk organisasjon som vi er vil vi oppleve at man er uenig og det får vi leve med.

– Gagner ikke Finnmark

– Er vi igjen vitne til at fiskarlaget ikke låner øret til små fiskarlag som på en måte forsvarer deres eksistensgrunnlag og derfor støtter utvalgets innstilling?

– Vi som organiserer alle fiskerne i landet ønsker ikke å gå i den retningen som Carsten Smith prøver å ta norsk fiskerinæring. Det Carsten Smith har gjort i forhold til retten til fiske i Finnmark tror jeg ikke gagner Finnmark i det hele tatt. De skal snu norsk fiskerinæring på hodet, og det er vi ikke med på, sier leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Positiv

Fylkesrådmannen i Finnmark har stilt seg positiv til kystfiskeutvalgets innstilling i NOU 2008:5 og skriver at de foreslåtte endringer i den nasjonale fiskeriforvaltningen vil bidra til å sikre bosetning og arbeidsplasser langs finnmarkskysten, bidra til rekruttering til fiskerinæringa og styrke den regionale råderetten over naturressursene i Finnmark.

Det er oppnevnt en komite som kommer med sin innstilling i saken i dag.

Komiteen består av følgende medlemmer: Lisbeth Sandtrøen, AP (leder), Janos Trosten, SfP, Ann Karin Olli, H, Johnny Ingebrigsten, SV, Einar Johansen SP, Ruth A. Olsen, Kystpartiet, og Jarle Andreassen, Frp.

I morgen skal Finnmark fylkesting behandle innstillingen.