Hopp til innhold

Kritiske til Gjerdrum-gransking: – Viktig å unngå at det reises spørsmål

Jobben til to av medlemmene er for tett knyttet til Gjerdrum-raset, mener eksperter. De frykter det kan svekke granskingens troverdighet.

tkVekC415wo

Bunnen av rasområdet. Masser har sklidd ut der fylkesveien gikk før.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Viktigheten av distanse kan ikke overdrives i denne typen saker. All tilgjengelig forskning viser at selv den minste tilknytning har en eller annen effekt, sier advokat Rune Østegård til NRK.

Østgård mener at to av medlemmene av utvalget som skal finne ut hva som skjedde da raset gikk i Gjerdrum, kan være inhabile. Det bekymrer han.

Det ene medlemmet jobber i Lillestrøm kommune. De to kommunene samarbeider blant annet om et felles avløpsselskap.

Østgård mener avstanden mellom de to kommunene er for kort til at det er klokt at et av medlemmene i granskingsutvalget jobber i Lillestrøm kommune.

Det andre medlemmet er ansatt i Statens vegvesen. Statens vegvesen var byggherre da en gang- og sykkelvei som går delvis gjennom rasområdet ble bygget i 2016.

Statens vegvesen bygget i Gjerdrum

De var også byggherre da fylkesvei 120 ble bygget på 70-tallet, og har inntil nylig hatt vedlikeholdsansvar for veien.

Veien går også delvis gjennom rasområdet, og den såkalte Tistilbekken er lagt i rør under den.

Advokat Rune Østgård

Advokat Rune Østgård har tidligere representert rasofre.

Foto: Astrid Utgård

Bekken har vært gjenstand for en rekke varsler, men har aldri blitt sikret av kommunen.

Østgård mener at det blir feil at medlemmene som skal granske raset, selv jobber i disse organisasjonene. Selv om personene kan være gode nok.

– Manglende distanse kan i den enkelte saken føre til at granskeren bevisst eller ubevisst ikke vurderer vedkommende etter en like streng standard som andre, fordi personen er «en av hens egne», sier Østgård.

Leirskredras, ras, skred, jordskred i Gjerdrum.

Letemannskaper leter i rasgropa 4. januar, fem dager etter at raset rammet Gjerdrum kommune.

Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

– Viktig at allmennheten har tillit

Han påpeker at dette også kan slå ut andre vei. Nemlig at granskeren er for streng mot egen virksomhet, for å ikke virke påvirket.

– Her snakker vi om den alvorligste rasulykka på mange år. Det er viktig at allmennheten føler tillit til arbeidet de skal gjøre, og at det ikke er først når utvalget konkluderer at man kan diskutere tilliten til rapporten de skal lage, sier Østgård.

Tidligere har Østgård representert ofrene for raset i Kattmarka i Namsos, som gikk i 2009.

I kjølvannet av raset leverte et utvalg en knusende rapport, hvor Statens vegvesens arbeid ble pekt på som en av årsakene for raset.

Og det er spesielt Statens vegvesens rolle i arbeid i rasområdet som ekspertene stiller spørsmål ved.

Ekspert på forvaltningsrett, Jan Fridthjof Bernt, er enig med Østgård. Han sier at det juridisk sett ikke er noen grunn til at ansatte i Statens vegvesen skal regnes som inhabile fordi de jobber der.

Må unngå at det reises spørsmål

Ifølge Forvaltningsloven er det bare de som er i toppen av virksomheten som automatisk blir inhabile dersom virksomheten kan bli gjenstand for gransking.

Jan Fridthjof Bernt

Ekspert på forvaltningsrett, Jan Fridtjof Bernt.

Foto: Universitetet i Bergen

– Gode grunner kan tale for at man skal være varsom med å gi tilsatte i en etat som kan bli gjenstand for gransking, en rolle i granskingsprosessen. Dette går på troverdighet av granskingen. Også der det objektivt sett ikke er grunn til å mistro vedkommende for å la seg påvirke av sitt forhold som tilsatt, sier Bernt.

Han legger til:

– I en så alvorlig og følelsesladet sak som dette er det viktig å unngå at det overhodet blir reist spørsmål om et medlem av kommisjonen har tilstrekkelig distanse fra saksforholdet.

Han understreker at han ikke kjenner til Statens vegvesens rolle i Gjerdrum.

Ansatte er alltid lojale til arbeidsplassen

– Men hvis Statens vegvesen har vært inne på et tidligere tidspunkt, er det etter min mening uansett lite ønskelig at noen som nå er tilsatt der, er med på å foreta en gransking, sier Bernt.

Ragnhild Bø Raugland er advokat og rådgiver i Juristforbundet. Flere ganger har hun gitt råd til eksperter om habilitet.

– Dette er en alvorlig ulykke. Og det forsterker også situasjonen og kravet til en uhildet vurdering. Det må man ta på alvor, sier Raugland.

Hun mener at skredet er så alvorlig at man bør ha strengere habilitetsvurderinger enn hva jussen sier at man må.

Og påpeker at selv om man selv mener at man kan gjøre selvstendige vurderinger, så er man lojal til arbeidsplassen sin:

– Det skurrer for meg. Som ansatt i en bedrift har du alltid, bevisst eller ikke, lojalitet til den virksomheten. Det bør man hvert fall ha, sier Raugland til NRK.

Gjerdrum etter

Dronebilde av rasområdet i Gjerdrum.

Uavhengighet ble vurdert

NRK har presentert utsagnene i denne saken for Lillestrøm kommune, Statens vegvesen og medlemmene som er ansatt der. De henviser til Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Tony C. Tiller (H) i Olje- og energidepartementet sier regjeringen har satt ned et ekspertutvalg med høy kompetanse og erfaring.

Tony Tiller (H) er statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Tony C. Tiller (H).

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det ble gjort vurderinger av utvalgsmedlemmenes uavhengighet i forbindelse med at utvalget ble satt ned. Det ble også gjort en foreløpig vurdering av habilitet i tråd med kravene i forvaltningsloven. Lovens system er at utvalget som et kollegialt organ selv vurderer sin habilitet, skriver Tiller i en e-post til NRK.

Videre skriver han at utvalgsmedlemmenes erfaring og kompetanse gjør at allmennheten kan ha tillit til at de gjør et godt arbeid.

– Skulle det oppstå særlige spørsmål underveis som berører virksomheter der utvalgsmedlemmer er ansatt, har vi full tiltro til at utvalget gjør gode vurderinger knyttet til dette, skriver Tiller.

RETTELSE: I en tidligere versjon av saken stod det at Lillestrøm og Gjerdrum samarbeider om et felles byggetilsyn og avløpsselskap. Lillestrøm kommune er ikke en del av det felles byggetilsynet, men har et felles avløpsselskap med Gjerdrum kommune. Dette er nå rettet i saken.

Har du tips eller innspill til hvordan vi kan jobbe videre med denne saken? Send en e-post her, eller kontakt meg på mobil/Signal + 4741462909.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger