Hopp til innhold

Forventer at ny regjering gjør mer for jernbanen

– Det trengs mer penger til vedlikehold og utbedringer for å forbedre godsterminaler for å gjøre toget attraktivt, sier Holger Schlaupitz i Jernbanealliansen.

Styreleder i jernbanealliansen, Holger Schlaupitz

Styreleder i Jernbanealliansen, Holger Schlaupitz, ser med stor bekymring på at godstogselskapet CargoNet vil legge ned transporten på jernbane mellom Oslo og Åndalsnes.

Foto: Naturvernforbundet/CargoNet

Jernbanealliansen består av samfunnsaktører som NHO, LO og miljøorganisasjoner. De ser med stor bekymring på at CargoNet vil legge ned godstransporten på jernbanene mellom Oslo og Åndalsnes.

– Dette strider med de politiske ønskene om å få mer gods over på jernbane. Dagens godsmengder på veiene er så store at det burde vært grunnlag for flere tog, ikke avvikling av togtilbudet, sier Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen.

– Symptom på at jernbanen er for dårlig

Han ser veldig alvorlig på avviklingen av godstransporten på jernbanen.

– Dette er ille både for næringsliv, miljø og trafikksikkerhet, sier han.

At CargoNet varlser om mindre godstransport på jernbane, mener Schlaupitz er et symptom på at jernbanen i Norge er for dårlig.

– Dette er et varsko om at jernbanesystemet i Norge må forbedres kraftig.

– Den nye regjeringen må gå lenger enn det som er vedtatt tidligere. Her har den nye regjeringen en stor oppgave foran seg og vi forventer at de gjør noe med dette her, sier Schlaupitz.

Brukerne er oppgitt

Tollpost Globe bruker CargoNet som godsaktør og er også opprørt over den mulige nedleggelsen.

Kommunikasjonsrådgiver, Bjørn Thorvaldsen, sier at de har bygd opp sine avdelinger rundt jernbanen og ønsker å kjøre tog fordi det er den mest fremtidsrettetde måten å frakte gods på. Han er enig med Schlaupitz i at myndighetene må på banen.

Bjørn Thorvaldsen

Kommunikasjonsdrådgiver i Tollpost Globe, Bjørn Thorvaldsen, vil ha myndighetene på banen for å få en bedre jernbane.

Foto: Privat

– Det er skjebnens ironi at den godsstrekningen som fungerer best innenfor godstransport i Norge, nemlig Raumabanen, nå blir foreslått nedlagt, sukker Thorvaldsen.

– Tror du en ny regjering kan gjøre noe med dette?

– Det er jo en regjering som har snakket varmt om samferdsel, så det får vi vel håpe, sier han.

Vil ikke bli mindre gods

Ifølge Thorvaldsen viser tall fra transportøkonomisk institutt at godsmengden kommer til å øke med femti prosent de neste ti årene.

– Vanlige norske forbrukere vil ikke kjøpe mindre varer fremover.

– Så vi trenger både gode veier og en oppegående og bra jernbane, sier han.

For dårlig driftstabilitet

Jernbanealliansen mener den dårlige driftsstabilitet for jernbanen, med stadige avbrudd og problemer på Dovrebanen, dels som følge av hardere klima og mer nedbør, og dels fordi jernbanen generelt er nedslitt, gjør at togene er altfor lite forutsigbare.

– Det er skadelig for næringslivet og de som skal bruke dette godstilbudet. Vi trenger et mer pålitelig og forutsigbart jernbanenett, sier han.

Jernbanealliansen etterlyser mer fokus på vedlikehold og utbedring av banenettet.

– Det er alt fra små tiltak som hindrer oversvømmelse og ras, til større utbygginger som forebygger at strømsystemet faller ned, at vi har flere kryssingspor, som til sammen gjør at vi får frem tog på en bedre måte, sier han.

På lang sikt må vi bygge ut jernabenenettet for å få plass til flere tog, sier Schlaupitz.

Vil ha kompensasjonsordning

På kort sikt vil Schlaupitz ha på plass en kompensasjonsordning for næringslivet når togene ikke går.

– I påvente av et bedre banenett som løser utfordringene, bør staten etablere en kompensasjonsordning for sluttkunden når driftsavbrudd oppstår. Dette er grep som kan styrke togets konkurransekraft, særlig på kort sikt, sier Schlaupitz.

Vil ikke ha flere tunge kjøretøy på veiene

Hverken jernbanealliansen eller Tollpost Globe vil ha flere tunge kjøretøy på veiene.

– Det gir økte utslipp, det gir økt trafikkfare, og det gjør at næringslivet får økte transportkostnader, sier Schlaupitz.