Færre bønder, men mer melk

Nedgangen i antall gårdsbruk flater ut. I fjor ble det 30 færre bruk i Møre og Romsdal, men de som er igjen produserer til gjengjeld mere melk.

Kyr på beite på Holmemstranda i Rauma

Kyr på beite på Holmemstranda i Rauma

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

I disse dager får bøndene "lønna" si for andre halvår i 2016 i form av det statlige produksjonstilskuddet. Bøndene får dette to ganger i året, men den største summen kommer nå.

Færre og større

Et gårdsbruk er registrert som et foretak og nå i februar får 2520 slike til sammen 336,6 millioner statlige kroner i tilskudd. Det er 30 færre bruk enn på samme tid i fjor og året før ble det lagt ned 120 gårdsbruk.

Frank Madsøy

Frank Madsøy roser bøndene for deres jobb og sier de er utrolig viktige for blant annet beredskapen

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Landbruksdirektør Frank Madsøy hos Fylkemannen sier det er gledelig hvis det nå er slik at nedgangen i antall bruk flater ut.

Melkefylke

Møre og Romsdal er et melkefylke. Det er nå 795 bruk som har kyr som produserer melk. Og selv om det er en liten nedgang i antallet bruk, holdes volumet oppe. Til sammenlikning var det for fem år siden 1000 melkebruk, men antallet dyr har vært stabilt.

Madsøy sier bøndene gjør en utrolig viktig jobb. Han trekker frem kulturlandskapet, men kanskje viktigst av alt- beredskapen.

– Bonden sørger for at vi har matvareberedskap og det er viktig, sier landbruksdirektøren.

Bekymret for geitene

geiter

Madsøy liker dårlig at det blir færre geiter i Møre og Romsdal

Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK

Møre og Romsdal er også et stort geitefylke, men Madsøy er bekymret for at tallet på gårdsbruk som driver med geit går så mye ned. Nå er det færre enn 30 bruk gjen, mens for 15 år siden var tallet over dobbelt så høyt. Også tallet på geiter har gått mye ned.

Størst avskalling av potetbønder

Det er potetbøndene som har den største avskallingen siden årtusenskiftet. I år 2000 hadde Møre og Romsdal 400 bruk som drev med potet. Nå er det 60, men arealet som det dyrkes poteter på har vært stabilt de siste 10 åra.