Hopp til innhold

Ekspertutvalg vil ha full stans i oljeleting

Klimautvalget anbefaler å ikke lete etter mer olje før en plan for å fase ut olje- og gassutvinning er på plass. Det møter politisk motstand.

Bilde av Martin Skancke og Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottar Klimautvalgets rapport. – Blir en helg med lesing, sier klimaministeren

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

For å nå klimamålene i 2050 må Norge altså kutte opp til 95 prosent av sine klimagassutslipp.

Det vil si at Norge i løpet av de neste 27 årene må fjerne så å si alle utslipp av klimagasser for godt.

Det kommer frem i Klimautvalget 2050 sin rapport «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050», som ble lagt frem fredag.

Rapporten viser hva som skal til for at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050.

– Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som kan gjenstå i 2050.

Alt annet må bort, sier utvalgsleder Martin Skancke.

Martin Skancke

For å nå klimamålene i 2050 må Norge altså kutte opp til 95 prosent av sine klimagassutslipp, sier utvalgets leder Martin Skancke

Foto: Rolv Christian Topdahl

Klimaministeren – Vi trenger ikke radikale endringer

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at det fortsatt plass for utvikling av norsk sokkel.

– Vi skal selge mindre og mindre olje og gass til Europa i årene fremover. Men det skal skje gradvis og i klok takt som skal henge godt sammen, sier klimaministeren.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at det ikke er behov for å lage en plan for utfasing av olje, da produksjonen av vil falle av seg selv.

Foto: Amanda Iversen Orlich

– Det er behov for norsk olje og gass

Nikolai Astrup i Høyre er enig med klimaministeren om at endringer må skje gradvis, og minner om viktigheten av norsk gass i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.

Vi må fortsette å lete etter fossile ressurser fordi vi kommer til å trenge dem. Men utslippene må håndteres hvis vi skal nå de klimamålene vi har satt oss, samt de internasjonale klimaforpliktelsene vi har, sier Astrup til NRK.

Nikolai Astrup i Høyre foran energiplakat

Norsk sokkel skal utvikles, ikke avvikles, sier Høyres Nikolai Astrup.

Foto: NTB

Utvalget foreslår at det utarbeides en strategi for å fase ut norsk olje- og gassutvinning - og at denne legges frem for Stortinget så raskt som mulig.

Inntil denne strategien er på plass, anbefaler utvalget en permanent stopp i å letingen etter olje og gass.

SV: – Vi må slutte å lete etter ny olje

Leder for SV, Kirsti Bergstø, mener at den nye rapporten bekrefter det partiet har sagt tidligere:

Dette er en rapport som bekrefter det vi allerede vet. Det finnes virkelig ingen unnskyldninger for ikke å handle. Det har det ikke vært på en god stund, sier Bergstø

SV-lederen får støtte av lederen for MDG, Arild Hermstad, glad for at ekspertutvalget er tydelige på at norsk oljepolitikk ikke er forenlig med å nå klimamålene.

Nå har regjeringen somlet lenge nok, sier han.

De må sette i gang med å innføre politikken, hvis ikke frykter jeg at også denne utredningen havner i skuffen sammen med alle andre planer og utredninger som har blitt lansert de siste tiårene.

Arild Hermstad, byutviklingsbyråd (MDG)

– Nå har regjeringen somlet lenge nok, sier lederen for MDG, Arild Hermstad

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Den ferske klimaministeren forsikrer miljøaktivister at rapporten vil ikke bli liggende i en skuff.

– Nå skal denne rapporten sendes ut på høring. Og jeg vil også invitere til en bred debatt om norsk oljepolitikk, sier klimaministeren etter at han mottok rapporten.

– Vi må ha mer olje, ikke mindre

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Terje Halleland er uenig med utvalgets konklusjon om utfasing av oljeproduksjonen her hjemme i Norge.

Terje Halleland

Frp mener at Norge på produsere mer olje og gass på norsk sokkel.

Foto: Anna Sørmarken Vestly

– Vi er helt uenige med utvalgets konklusjon vedrørende utfasing av norsk oljeproduksjon. Vi må ha økt produksjon av olje og gass på norsk sokkel, ikke mindre, sier han.

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter
Kilde:
Gå til NRKs Klimastatus

Innen 2030 skal Norge kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes.

Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, de neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn.

Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to:

Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre.

Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes.

Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig».

For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver.

Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU.

Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

Olje- og gass slipper ut mest CO₂

Til tross for Parisavtalen og løfter om utslippskutt har verden aldri før sluppet ut så mye CO₂ fra fossile kilder som i 2022.

Les også Ny rapport: Kraftig økning i CO₂-utslipp i 2022

Kullkraftverk ved Niederaussem i Tyskland

I norsk sammenheng står utslipp fra olje- og gassutvinning for 25 prosent av utslippene - og er dermed den sektoren i Norge med størst utslipp av klimagasser.

Fra 1990 til 2022 gikk utslippene fra olje og gass opp med 48 prosent - og i 2022 var utslippene 12,2 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

Hvis Norge skal klare å nå klimamålene for 2050 - betyr det at utslippene må reduseres fra om lag 50 millioner tonn pr. år i 1990 til 2,5–5 millioner tonn i 2050.

Omstillingen til et lavutslippssamfunn forutsetter at klimapolitikken i Norge forsterkes, ifølge Klimautvalget sin rapport.

Utvalget anbefaler også en stopp i letevirksomhet, slik at ressurser som kraft og kompetanse, kan brukes i omstillingen til et grønt samfunn.

Les også Slik går Norge fra å være miniputt til gigant på klimastatistikken

co2-utslipp nordmann vs. amerikaner

Jordbruk

Utslipp fra jordbruk, skogbruk og annen arealbruk utgjør omtrent 22 prosent av globale utslipp av klimagasser.

I Norge sto jordbruket for 9,4 prosent av de totale klimagassutslippene i 2022, og er den tredje største utklippssektoren.

Jordbruket er nemlig den største kilden til utslipp av metan og lystgass.

Mange utslipp kan reduseres om en aktivitet reduseres, ifølge utvalget.

For eksempel vil utslippene fra jordbruket gå ned om produksjon av rødt kjøtt reduseres.

Les også Klimamålene ryker om nordmenn ikke følger kostholdsrådene

Forskere mener vi bør kutte kjøttforbruket med 75 prosent.

Alle typer matproduksjon fører til klimagassutslipp, men de høyeste utslippene i Norge kommer fra kjøttproduksjon fra storfe og sau.

Miljødirektoratets analyser viser at tiltak for å endre matforbruket hos forbrukere er de tiltakene som gir størst utslippskutt jordbrukssektoren. Dette fordi det fører til endringer i produksjonen av mat.

Utvalget mener politikken for matsystemet må trekke i samme retning som klimapolitikken.

Utvalget anbefaler derfor blant annet å:

  • Fjerne alle klimagassutslipp i jordbrukssektoren som ikke er knyttet til biologiske prosesser
  • Redusere utslipp fra matproduksjon gjennom teknologi- og produksjonsforbedringer og nedskalering av forbruk og produksjon av kjøtt
  • Ikke oppmuntre til konsum av matvarer med høye klimagassutslipp
  • Redusere matsvinn, blant annet gjennom oppfølging av Matsvinnutvalget

Enorme eksporterte utslipp

For å nå klimaålene er det ikke nok å jobbe for å redusere utslippene bare i Norge, ifølge utvalget.

Les også Skyhøge gassprisar gav rekordår for norsk eksport

Offisiell åpning av Johan Sverdup.

Norges innsats for å redusere utslipp andre steder, blant annet knyttet til norsk eksport og import, bistand og teknologiutvikling må samordnes og intensiveres, mener utvalget.

Utslipp fra forbrenning av eksportert olje og gass kommer i en særstilling.

Med årlige utslipp på rundt 500 millioner tonn CO₂ -ekvivalenter er de rundt ti ganger større enn de totale årlige utslippene som inngår i det norske utslippsregnskapet på rundt 50 millioner tonn CO₂ -ekvivalenter.