Hopp til innhold

Reineiere på Fosen åpner for kompromiss om vindkraftanlegg

Flere av reineierne på Storheia på Fosen åpner for at de omstridte vindturbinene kan stå. Betingelsen er at de fjernes før konsesjonstiden er over.

Vindparken på Fosen mars 2023.

HAR KREVD RIVING: Flere aktivister og aktører i reindrifta har krevd at vindturbinene på Fosen må rives.

Foto: Helge Bull-Engelstad / NRK

– Reindriften kan være villig til et kompromiss. Altså en avtale der vindkraftverket får stå i et begrenset antall år, og ikke hele konsesjonstiden på 25 år, sier advokat Eirik Brønner til NRK.

Det var avisa Klassekampen som omtalte saken først.

Brønner representerer reineierne i Sør-Fosen sijte, som er berørt av vindkraftutbyggingen på Storheia. Han forteller at de la fram dette kompromissforslaget for Fosen Vind rett etter at Høyesterett avsa sin dom høsten 2021.

Forutsigbarhet og kompensasjon

– Utbygger vil ved et slikt kompromiss oppnå å kunne drive vindkraftverket i noen år til, uten å måtte rive det nå. Reineierne får en forutsigbarhet med tanke på hvor lenge vindkraftverket skal stå, påpeker Brønner.

Forslaget står i kontrast til det flere aktivister og aktører i reindrifta har krevd: At vindturbinene på Fosen må rives nå.

Det er nettopp vedtaket om konsesjonen på 25 år som Høyesterett har fastsatt er ulovlig, og som gjør at vindkraftanleggene på Fosen bryter med menneskerettighetene til reindriftsutøverne i området.

Brønner understreker at en slik avtale også må inkludere en økonomisk kompensasjon.

– Antall år vindkraftverket kan stå og størrelse på kompensasjonen har ikke har ikke vært et tema, siden Fosen Vind ikke har ønsket å diskutere en slik avtale med oss, sier advokaten til NRK.

NRK forklarer

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Brukes som beiteområde

Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2010: Får tillatelse til å bygge i området

I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2014: Spilles inn i rettsystemet

Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2016: Starter utbygging

Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2018: FN ber om byggestans

FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2021: Knusende dom i Høyesterett

I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2022: Vil beholde anlegget

Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. 

Les mer om Fosen-dommen her

– Saken ville være løst

Fosen Vind sier til Klassekampen at de er kjent med forslaget, men at det er opp til Olje- og energidepartementet å ta stilling til dette, noe departementet opplyser at de foreløpig ikke har gjort.

Forslaget ble lagt fram for Fosen Vind rett etter at Høyesterett avsa sin dom høsten 2021. Ifølge advokaten har Fosen vind ikke vært villige til å diskutere en slik avtale. Olje- og energidepartementet sier de ikke har tatt stilling til forslaget.

– Jeg ser at Fosen Vind ikke vil kommentere forslaget, men bare viser til departementet. Dette er noe Fosen Vind selv må ta stilling til. Hvis reineierne og Fosen Vind skulle bli enige, så ville saken være løst, sier Brønner til NRK.

Støttes av sametingspresidenten

Sametingspresident Silje Karine Muotka støtter forslaget til løsning fra reineierne på Fosen:

– Dette er egentlig en avviklingsplan og en plan for revegetering av anlegget. Det vil medføre akkurat de samme tingene, nemlig at det må være et nytt konsesjonsvedtak og at denne planen lå være tydeliggjort, sier Muotka til NRK.

Hun påpeker at det har tatt lang tid å oppføre anlegget og at det kommer til å ta lang tid å ta det ned og revegetere området.

Sametingspresident Silja Karine Muotka under åpningen av Finnmarksløpet 2023 i Alta sentrum.

Sametingspresident Silje Karine Muotka støtter forslaget til løsning fra reineierne på Fosen.

Foto: Jan-Erik Steine / NRK

Skal bli vurdert

Reineiernes forslag er en av mange løsninger som skal vurderes, sier stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (Ap) til NRK lørdag:

– En jobber for, og vi er opptatt av, å se på alle løsninger. Så settes det ned et utredningsprogram som blant annet skal se på avbøtende tiltak. Da tenker jeg det er naturlig at også dette forslaget er et av de tiltakene som vil bli vurdert i den sammenhengen, sier Næss.

Nå må en få på plass kunnskap og ha god dialog med reindriftsaktørene, mener hun.

– Så må en gjøre jobben som trengs for at en skal kunne gjøre et nytt vedtak og se på avbøtende tiltak i den sammenhengen.

Les også Mener Olje- og energidepartementet må løses fra Fosen-saken

Leif Arne Jåma, leder sør-Fosen sijte

Avviser at turbiner må rives

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa denne uka at dommen fra Høyesterett ikke gjør det klart at vindturbinene må rives.

– Dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort. Inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene i henhold til de opprinnelige konsesjonene. Vindkraftselskapene gjør derfor ikke noe ulovlig, påpeker Aasland.

Reindriftssamene på Fosen ønsker at Landbruks- og matdepartementet tar over håndteringen av vindkraftsaken. Begrunnelsen er at dette departementet har fagkunnskap om reindrift.

Les også Internasjonal urfolksorganisasjon: – Vi er virkelig bekymret

Utklipp fra society for threatened peoples

Terje Aasland, Olje og energiminister - rapport fra Arbeiderpartiets energiutvalg

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa denne uka at dommen fra Høyesterett ikke gjør det klart at vindturbinene må rives.

Foto: Martin Fønnebø / NRK

Foreslår ny vurdering i Høyesterett

Stortingsrepresentant og tidligere Frp-leder Carl I. Hagen mener på sin side at Fosen Vind og Statkraft bør vurdere å be Høyesterett gjenåpne Fosen-saken.

I en kronikk i VG stiller Hagen spørsmål om Fosen-dommen i Høyesterett er avsagt på feil grunnlag.

Hagen skriver at det for ham er ubegripelig at Høyesterett i dommen har definert reindrift som utøvelse av en kultur.

«Jeg tror faktisk de fleste vil være enig med meg i at reindrift først og fremst er en næringsvirksomhet som kjøttproduksjon med okser, kuer, sauer og kyllinger», heter det blant annet i kronikken.

Han skriver også at det ikke står verken i FNs konvensjon eller Norges grunnlov «at det å drive reindrift er en kultur og ikke en næringsvirksomhet».

Hagen skriver at det er nødvendig med langt mer grundige undersøkelser av i hvor stor grad turbinene egentlig hindrer reinen i å beite.

Les også Vurderer kameraer på vindmøllene på Fosen for å verne reindrifta

Storheia vindpark på Fosen