Hopp til innhold

Lovet å forandre gynekolog-praksis etter refs – ble aldri sjekket

Da legen fikk en advarsel av Helsetilsynet i 2007, sa han at gynekologiske undersøkelser skulle utføres på en annen måte fremover. Femten år senere gjentar historien seg.

Parkeringsplassen til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler.

LOVNADER: Både i 2007 og 2022 har det blitt forsikret om at praksisen rundt gynekologiske undersøkelser ved dette legekontoret skal bli lagt om.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

24. august ble en kommuneoverlege i Trøndelag siktet av politiet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Statens helsetilsyn har midlertidig inndratt autorisasjonen til legen.

Bakgrunnen er flere varsler om krenkende og ubehagelig atferd mot kvinnelige pasienter: Historier om unødvendig nakenhet, upassende berøring, voldsom behandling og konsultasjoner etter stengetid – alene med legen uten andre ansatte til stede.

Legen har påklaget suspensjonen og nekter straffskyld.

Les også: Beskyldt for unødvendige undersøkelser – siktet lege har utført flest i Trøndelag

Illustrasjon av klage på gynekologisk undersøkelse
Illustrasjon av klage på gynekologisk undersøkelse

Lovet å endre rutinene

Da kommunen først ble kjent med saken i sommer, lovet de å endre rutinene for gynekologiske undersøkelser (GU) ved legekontoret hvor legen jobbet.

I et brev til Helsetilsynet skrev kommunedirektøren at det er «gjort tiltak for å forhindre gjentakelser gjennom iverksatte og endrede rutiner for GU» ved legekontoret.

En lignende lovnad skal ha blitt gitt for femten år siden – av legen selv.

En mann i dress som ser ut vinduet. Et anonymisert bilde av kommunedirektøren i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert fra stillingen sin.

Det var kommunedirektøren som skrev brevet til Helsetilsynet 4. juli 2022. Der påpekte han at kommunen vil «følge opp med samtaler for alle fastlegene i kommunen, for å sikre forsvarlig praksis knyttet til interne rutiner.»

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Advarselen i 2007

I 2007 fikk den nå suspenderte og overgrepssiktede kommuneoverlegen en advarsel fra Helsetilsynet, etter brudd på helsepersonellovens paragraf 4 om uforsvarlig virksomhet.

Det skjedde etter at tre kvinnelige pasienter et år tidligere hadde fortalt om opplevelser de hadde hatt under gynekologiske undersøkelser hos legen.

Legen skal blant annet ha tilbudt klitorismassasje. Noe som Helsetilsynet omtalte som en «utradisjonell» behandlingsmetode.

Dokument: Viser vedtak om advarsel til en kommunelege, sendt fra Helsetilsynet til rådmannen i aktuell kommune i 2007.

5. mars 2007 sendte Helsetilsynet dette brevet til kommunen. Der ble det informert om at legen hadde fått en formell advarsel.

Mente ny praksis ville hindre «misforståelser»

Flere personer i kommunens daværende administrative ledelse var involvert og informert om beskyldningene mot kommunelegen i 2006–2007. Det viser dokumenter som NRK har fått innsyn i.

Der kommer det frem at legen selv skal ha orientert og forsikret kommuneledelsen om at han hadde lagt om praksisen ved gynekologiske undersøkelser:

« ... slik at slike misforståelser som de kvinnene hadde tatt opp, ikke skulle oppstå i ettertid.»

NRK har bedt legens forsvarer, Erlend Hjulstad Nilen, om å fortelle mer om denne omleggingen av praksis tilbake i 2007 – og hvordan den ble fulgt opp.

– Etter det min klient opplyser, besto praksisendringen i at pasienter tydelig skulle spørres om pasienten ønsket ledsager ved GU.

Hvorvidt dette faktisk ble gjort av legen fremover, får NRK ikke noe svar på.

Les også: Kommuneoverlege ble overgrepssiktet for en måned siden – har fortsatt ikke fått forklare seg

Inngangspartiet til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler. NB! Kommunevåpen ved døren er sladdet. Se refleksjoner i vinduet.

Den nå suspenderte og overgrepssiktede legen arbeidet 60 prosent som fastlege ved kommunens legekontor, ved siden av stillingen som kommuneoverlege.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Nye rutiner: Skal være med ledsager

Ifølge de nye rutinene som ble bestemt av kommunen i sommer, slås det fast at det «skal være med ledsager på GU-konsultasjon» og at de nye rutinene «gjelder med umiddelbar virkning».

Det kommer frem i et dokument som kommunedirektøren viser til:

Et dokument som viser rutinebeskrivelse ved gynekologiske undersøkelser (GU) for et legekontor i en kommune i Trøndelag.

NRK har vært i kontakt med de andre fastlegene på legekontoret hvor legen jobbet frem til han ble suspendert i sommer.

De to fastlegene, en kvinne og en mann, forteller at de hele tiden har fulgt de nasjonale retningslinjene. Der blir det blant annet anbefalt at pasientene skal få tilbud om en tredje person til stede.

– Dette har jeg og min kollega forholdt oss til. For meg som kvinnelig lege, har det sjelden vært ønskelig. Min mannlige kollega gjennomfører GU med sykepleier til stede.

Det skriver den ene fastlegen i en SMS. Hun uttaler seg på vegne av begge.

– Ble det innført noen form for ny praksis på legekontoret i sommer?

– Ikke oss bekjent.

Full forvirring

Fastlegene avviser at det har blitt innført noen nye rutiner, slik kommunedirektøren hevdet i sitt brev til Helsetilsynet 4. juli.

– Vi har ikke blitt informert om ny praksis rundt gynekologisk undersøkelse i sommer. Første gang vi hørte om det, var gjennom media, skriver fastlegen til NRK.

Kommunedirektøren er forelagt svarene fra fastlegene. Han trodde disse rutinene allerede var innført.

– Rutinen ble vedtatt 4. juli, gjeldende for alle leger på legekontoret. På dette tidspunktet hadde vi tillit til vår kommuneoverlege. Implementering av en slik rutine tilligger kommuneoverlegen, forklarer kommunedirektøren i en e-post og utdyper:

Vi forutsatte at kommuneoverlegen orienterte fastlegene om rutinen, skriftlig og muntlig. Det foregår gjennom hele juli måned mange samtaler mellom fastlegene og mine ledere, og jeg hadde en forståelse av at den nye rutinen ble omtalt i disse samtalene.

Les også: Kommunedirektør erklærte full tillit til overgrepssiktet lege – gjorde deretter helomvending

Innrømmer svikt

Når det gjelder den nå suspenderte og overgrepssiktede legens omlegging av praksis tilbake i 2007, er kommunedirektøren ordknapp.

– Sjekket noen av dere i kommunen at legen faktisk fulgte opp?

Det kan se ut som at dette ikke er fulgt opp i etterkant, svarer kommunedirektøren.

Samtidig påpeker han at det er Helsetilsynet som er tilsynsmyndighet for fastleger.

Kommunedirektøren har tidligere uttalt at han mener både kommunen, Statsforvalteren og Helsetilsynet har sviktet i denne saken.

Ragnar Sande, seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken på Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Ragnar Kvie Sande er seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken på Stavanger universitetssjukehus (SUS) og leder i Norsk gynekologisk forening (NGF).

Foto: Hanne Høyland / NRK

Eksisterer ikke noe regelverk

– Gynekologiske undersøkelser skal, som alle andre medisinske prosedyrer, utføres på en mest mulig skånsom og respektfull måte.

Det forklarer Ragnar Kvie Sande som er leder i Norsk gynekologisk forening (NGF) til NRK.

Det er altså ikke slik at pasienter formelt kan kreve å få med en tredje person inn under gynekologiske undersøkelser. Men ifølge pasientrettighetsloven, skal det som hovedregel imøtekommes.

– Dersom en kvinne ber om det, vil legen selvsagt komme henne i møte på dette.

– Hva sier regelverket?

– Det finnes ikke noe regelverk på dette.

– Er det bare litt ulik praksis rundt omkring?

– Det er nok ulik praksis på dette. På sykehus er det sedvane at en mannlig lege har med en tredjeperson under GU. Hos fastleger varierer dette. Fastleger har ofte et lege-pasientforhold som går over lengre tid, der en har bygd opp en gjensidig tillit.

Les også: Nye beskyldninger helt tilbake til 90-tallet mot overgrepssiktet kommuneoverlege

Kommuneoverlege er siktet i Trøndelag. Legekontor.
Kommuneoverlege er siktet i Trøndelag. Legekontor.

NRK forklarer

Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Ble suspendert i sommer

1. august ble det kjent at Statens helsetilsyn midlertidig har suspendert autorisasjonen til en kommuneoverlege i en trøndersk kommune. 

 

Bakgrunnen for dette er varsler om krenkende og ubehagelig atferd mot pasienter.

 

Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt varsler mot kommuneoverlegen.

Unge kvinner har tatt kontakt

Politiet har startet etterforskning. 24. august ble det kjent at han er siktet etter straffelovens paragraf 295, for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. 

 

NRK er kjent med at det skal være minst 12 klager mot legen som er kommet inn til Statsforvalteren siden november i fjor.

 

Til politiet har det kommet inn flere titalls henvendelser. Det er kun kvinner som har tatt kontakt hittil, ifølge politiet.

Legen er uenig i suspensjonen

Legen har gjennom sin advokat opplyst at de påklager vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon.

 

Legens forsvarer i straffesaken, Erlend Hjulstad Nilsen, opplyser at legen nekter straffskyld.

Tidligere klager fra pasienter

I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

 

I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa. Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten. 

Ukjent antall fornærmede

Hvor mange fornærmede det er i hele sakskomplekset, er foreløpig ukjent for NRK.

 

Nå er altså legen suspendert fra stillingen som fastlege og kommuneoverlege. Han hadde litt under 1000 pasienter på sin fastlegeliste.