Hopp til innhold

Vil se på muligheten for å kombinere turbiner med fortsatt reindrift

Utbygger Fosen Vind har hatt møte med Olje- og energidepartementet i saken om vindkraft på Storheia og Roan. Nå vurderes det å konsekvensutrede hvordan samiske interesser kan ivaretas, samtidig med at turbinene blir stående.

Vindturbiner på Storheia, Fosen, Åfjord

TURBINER PÅ STORHEIA: Det står totalt 80 turbiner på Storheia i Åfjord, og er bygd 59 kilometer med anleggsveier. Utbygginga er i strid med reindriftsnæringas rett til kulturutøvelse.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Vi vil vurdere fremgangsmåten Fosen Vind foreslår. Videre er vi opptatt av å ha god dialog, og vil involvere reindriften og Sametinget i det videre arbeidet, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet (OED), Amund Vik.

Departementet bekrefter at de har hatt møte med Fosen Vind, hvor Fosen Vind ønsker å se på muligheten for å konsekvensutrede utbyggingen på nytt.

Målet er å finne ut om hensynet til reindriftsnæringa kan ivaretas i tråd med Høyesteretts dom fra forrige uke.

– Olje- og energidepartementet har hatt et møte med Fosen Vind, samt mottatt et kort brev fra dem. Vi går nå grundig igjennom saken, sier Vik.

Ikke hørt noe fra OED etter dommen

I dommen ble det slått fast at utbygginga på Storheia og Roan er i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Reindriftsnæringa på Fosen, Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Motvind Norge er blant dem som mener det er en selvfølge at turbinene skal fjernes, og landskapet føres tilbake til naturen.

– Fosen Vind ønsker en dialog om nye konsesjonsvilkår, som ikke krenker reindriftssamenes rettigheter. Dette er en ny situasjon for alle parter, og vi har derfor tatt initiativ til dialog med både konsesjonsmyndighetene og reindriften, sier kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen.

– Konsekvensene av utbyggingen på Fosen er store. Konsesjonen er kjent ugyldig av Høyesterett. Slik jeg ser det, kan man ikke konsekvensutrede seg vekk fra følgene av utbyggingen som er gjort, sier påtroppende sametingspresident, Silje Karine Muotka.

Arvid Jåma, reineier på Storheia

TAPT SOM VINTERBEITE: Reineier Arvid Jåma er en av dem som sørger over at Storheia i praksis er tapt som vinterbeiteområde, etter at vindkraftanlegget ble reist.

Foto: Rita Kleven

– Olje- og energidepartementet har ikke tatt kontakt med oss etter dommen, sier leder for Sør-Fosen sijte og reineier, Leif Arne Jåma.

Han er ikke kjent fra før med at Fosen Vind foreslår å konsekvensutrede utbyggingen på nytt, og viser videre til reindriftssamenes advokat i denne saken.

– Det kommer overraskende på oss at OED foreslår noe sånt uten å ha snakket med oss, sier Jåma.

Ønsker å få det hele i orden

OED skriver i en kommentar til NRK at Fosen Vind ønsker å se hvordan reindriftssamenes interesser kan ivaretas bedre på Storheia og Roan.

– Fosen Vind mener hensynet til reindriften kan sikres ved en ny søknad med ny konsekvensutredning, der ivaretakelsen av reindriften gjennomgås grundig, sier statssekretær Vik til NRK.

– Jeg merker meg at OED har hatt møter med Fosen Vind før de har vært i kontakt med Sametinget. Vi må få nærmere innsikt i hvordan OED vurderer situasjonen. Vi avventer kontakt derfra, sier Muotka.

Dommen fra Høyesterett fastslår at utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.

Fosen Vind presiserer at vindkraftanleggene er bygget og satt i drift i tråd med konsesjonsbetingelsene og med alle tillatelser fra myndighetene.

– Vi tar inn over oss at vedtakene nå er i strid med menneskerettighetene, og ønsker å bringe dette i orden, slik at vindkraftanleggene kan driftes uten å krenke reindriftens rettigheter, sier Steen.

Vindturbiner på Storheia, Fosen, Åfjord

STORHEIA I OKTOBER: Turbiner på Storheia, oktober 2021.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Høyesterett tar ikke stilling

Høyesterett har ikke tatt stilling til hva dommen vil ha å si for anleggene.

Justitiarius Toril Marie Øie har tidligere uttalt til NRK at hvilken konsekvens dette vil få for vindkraftanleggene, lå utenfor rammen av sakene for Høyesterett, og at Høyesterett derfor ikke kan uttale seg om dette.

– Det er for tidlig å si hva en dialog kan føre til, men Fosen Vind legger foreløpig til grunn at det må foretas en ny utredning og myndighetsbehandling av konsesjonsvilkår, slik Høyesterett legger opp til, sier Steen.

– Dommen kan ikke avhjelpes ved hjelp av ny konsekvensutredning, slik vi ser det, sier Muotka.