Hopp til innhold

Helt uavklart hva vindkraftdom vil bety for Norge

Olje- og energidepartementet har en vanskelig jobb med å finne ut hva dommen fra Høyesterett betyr i praksis.

Vindturbin på Storheia, Fosen

TURBIN PÅ STORHEIA: Denne turbinen er én av totalt 80 vindturbiner som er montert på Storheia. Nå er det klart at utbyggingen er i strid med samers rettigheter. Det er også utbyggingen i Roan.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Utbyggingen på Fosen er den største i Europa for landbasert vindkraft.

To av de seks anleggene viser seg nå å være bygd i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Det gjelder anleggene på Storheia og Roan.

Dommen fra Høyesteretts storkammer i går, kom som en overraskelse på både departement, utbygger og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi setter oss nå grundig inn i avgjørelsen og må komme derfor tilbake til hvordan saken skal håndteres videre. Det er fremdeles for tidlig å si noe om hvor lang tid denne prosessen vil ta, sier kommunikasjonsrådgiver hos Olje- og energidepartementet (OED), Peder Qvale.

Gruppen Motvind mener dommen betyr at vindmøllene bør tas ned, og områdene tilbakeføres til naturen.

Det er i så fall ikke en lettvint jobb.

Departementet bestemte

Bare på Storheia alene står det nå 80 turbiner som årlig leverer nok strøm til å forsyne 400 000 elbiler.

Utbyggingen av de to anleggene Storheia og Roan fikk endelig godkjenning av Olje- og energidepartementet i 2013.

Da hadde det vært en lang prosess i forkant, hvor NVE i 2010 innvilget konsesjon til utbyggingen.

Vindturbiner i Roan

ROAN I DRIFT: Anlegget i Roan er det nest største på Fosen. Det består av 71 turbiner. Årlig produserer vindparken 884 GWh fornybar energi, som tilsvarer strømforbruket til 44 000 husstander.

Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk

NVE sine vedtak ble påklaget, og departementet hadde det avgjørende ordet hvor det ble slått fast at det kunne gjøres en utbygging på Storheia og Roan, selv om man var klar over at området var i konflikt med reindriftsinteresser.

Dommen fra Høyesterett fastslår at utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.

Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

– Vi kan ikke spekulere i hva dommen vil bety i praksis før vi har gått grundig gjennom den, og finner ut hva den faktisk betyr, sier Qvale.

Avventer hva departementet gjør

Statkraft er største eier i Fosen Vind med 52,1 %, Andre eiere er Nordic Wind Power DA og Trønderenergi.

Nå forholder Fosen Vind seg til Olje- og energidepartementet, og avventer hva departementet kommer fram til.

– Dette er en helt ny situasjon for oss, som vi ikke har vært i tidligere. Vi ble kjempeoverrasket. Vi har forholdt oss til at vi har hatt en rettskraftig konsesjon, sier kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen.

Steen viser til at det har vært en lang prosess i forkant av utbyggingen.

– Konsesjonsvedtaket er dømt ugyldig. Det er ikke gjort noe ulovlig, sier Steen.

NVE er konsesjonsmyndighet. Men i dette tilfellet ønsker også NVE å se an hva departementet finner ut.

– Vi viser til Olje- og energidepartementet, ettersom det er de som har klagebehandlet denne saken. Vi avventer OED sine vurderinger, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NVE, Erik Due,

Lurer på hvor det glippet

Åfjord kommune har avsett mye areal til utbyggingen som er gjort på Fosen.

Nå undres innbyggere på hvor det glippet.

– Vi er ikke en part i denne saken, men en vertskommune. Vi tok vår avgjørelse om å avstå areal i 2009/2010. Da hadde både storting og regjering vedtatt en storstilt satsing på landbasert vindkraft her i Norge. Akkurat da, hadde vi noe vi skulle ha sagt, sier ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern.

Vibeke Stjern, ordfører Åfjord

ORDFØRER I VERTSKOMMUNE: Vibeke Stjern er ordfører i Åfjord, hvor det er totalt seks vindkraftanlegg, blant dem Storheia og Roan.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Hun viser til at NVE etterpå har kjørt utredningsprosesser, og at OED til slutt ga konsesjon.

– Her har OED glippet. Det er beklagelig at dette må helt opp til Høyesterett. Vi er veldig spent på hva følgene av dommen blir, sier Stjern.

– Reindrifta har stått i dette i mange år. Vi vet at de ikke ønsket en utbygging på Storheia og Haraheia. Nå blir det satt presedens for kommende og lignende saker. Enhver dom skaper muligheter for å lære av det. Det gjør det også i denne saken, sier Stjern.

Reinsdyr i vindanlegget på Storheia

REIN PÅ STORHEIA: Reinsdyr beiter ved turbin på Storheia.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Høyesterett tar ikke stilling

Høyesterett vil ikke begi seg inn på hva dommen kan få av konsekvenser.

– Høyesterett kom i dommen til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjon i tilknytning til utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen var ugyldige. Skjønnet ble derfor nektet fremmet. Hvilken konsekvens dette vil få for vindkraftanleggene, lå utenfor rammen av sakene for Høyesterett, og Høyesterett kan følgelig ikke uttale seg om dette, sier justitiarius Toril Marie Øie.