Her er tiltakspengene

Jernbane, veger og bygg i Trøndelag blir tilgodesett med tiltakspenger.

Ras stenger jernbanen
Foto: Thor Amund Hagen / NRK

Penger til ST

 • Innenfor økningen i investeringer i jernbanenettet er det lagt opp til bruke 120 millioner kroner til framskyndet anleggstart for prosjektet Gevingåsen på Nordlandsbanen. Tunnelen skal bygges mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag, med sikte på anleggsstart i april 2009.
 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 37 millioner kroner til Sør-Trøndelag. 9 millioner kroner er foreslått til økt inntak av lærlinger, 4 millioner kroner til utbedring av signalanlegg, 8 millioner kroner til skogrydding 5 millioner kroner til stasjoner og plattformer, 8 millioner kroner til fornying av bruer, 2 millioner kroner til sporjustering og 1 million kroner til skinnesliping.
 • Regjeringen foreslår å sette av 59,9 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Sør-Trøndelag, fordelt med 11 millioner kroner til prosjekt ved Nordistu – Driva (E6), 10,7 millioner kroner til Sykkelsatsing Trondheim, 5 millioner kroner til prosjekt ved Oppdal – Hallsetløkka, 10 millioner kroner til prosjekt ved Kløft bru (E6), 5,2 millioner kroner til prosjekt ved Vinjeøra (E39), 13 millioner kroner til prosjekt i Oppdal sentrum (Rv 70) og 5 millioner kroner til prosjekt ved Svorkmo bru (Rv 700).
 • Til tiltak mot utforkjøring er det satt av 5 millioner kroner til strekningen Ulsberg – Berkåk (E6) og 7 millioner kroner til ulike tiltak for trafikksikkerhet på riksveg 3.

Vedlikehold i ST

 • Vedlikehold av Munkegata nr 2, 4 og 6 for 5 millioner kroner.
 • Diverse prosjekter for Trondheim fengsel for 11,45 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Høgskolen i Sør-Trøndelag for 5 millioner kroner.
 • Ombygging av Stjørdal ungdomshjem for 3,45 millioner kroner.
 • Ombygging av Gartnerhaugveien for 0,85 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Stiftsgården for 6,2 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere syv stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til NTNU.
 • To stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • Studentboliger - 110 enheter som tilsagn.

Penger til NT

 • Innenfor økningen i investeringer i jernbanenettet er det lagt opp til bruke 120 millioner kroner til framskyndet anleggstart for prosjektet Gevingåsen på Nordlandsbanen. Tunnelen skal bygges mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag, med sikte på anleggsstart i april 2009.
 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 123 millioner kroner til Nord-Trøndelag, der 100 millioner skal gå til ballastrensing på Nordlandsbanen. 4 millioner er satt av til utbedring av signalanlegg, 15 millioner kroner til fornying av stasjoner og plattformer, 2 millioner til fornying av bruer, 1 million kroner til sporjustering og 1 million kroner til skinnesliping.
 • Regjeringen foreslår å sette av 52 millioner kroner til tiltak for trafikksikkerhet på veg i Nord-Trøndelag. Midlene er foreslått fordelt med 15 millioner kroner til midtrekkverk/forbikjøringsfelt ved Svemarka (E6), 17 millioner kroner til tiltak ved Ligaardkrysset (E14) og 20 millioner til tiltak mot utforkjøring ved Bjørhusdal (E6). Til rassikring ved Rautinkammen (Rv 720) er det satt av 10 millioner kroner, til utbedring av Bergskleiva (E14) foreslås det å bruke 10 millioner kroner, og til gang- og sykkelveg ved Stormyra – Meråker (E14) er det satt av 12 millioner kroner.

Vedlikehold i NT

 • Vedlikehold av Statens hus i Steinkjer for 10 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Regimentsbygningen i Steinkjer for 15 millioner kroner.
 • Ombygging av Kriminalomsorgen i Steinkjer for 1 million kroner.
 • Nye lokaler Steinkjer tinghus 25 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere to stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til byggingen av lokaler til nye Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Som en del av strukturendringene i førsteinstansdomstolene vedtok Stortinget i 2001 at Inderøy tingrett og Stjør- og Verdal tingrett skal slås sammen til nye Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Sammenslåingen forutsetter en utvidelse av dagens tinghus i Steinkjer. Etter planen vil lokalene bli ferdigstilt høsten 2010.
 • Reparasjoner på Sundnes gård i Inderøy kommune.
 • Reparasjoner på Hegge, Trønderlån, i Steinkjer kommune.
Stiftsgården Trondheim

Stiftsgården skal rehabiliteres for 6,2 millioner kroner.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX