Hopp til innhold

Reineierne anker vindkraftutbygging til Høyesterett

Reineierne på Fosen fikk nesten 90 millioner kroner i erstatning fordi viktige beiteområder har gått tapt i en dom i Frostating lagmannsrett i juni. Likevel anker de nå deler av dommen.

Arvid Jåma, reineier på Storheia

Reineier Arvid Jåma på Storheia, Norges største vindkraftverk. Reineierne anker gyldigheten av å sette opp vindturbiner på dette fjellet til Høyesterett.

Foto: Rita Kleven

Både reineierne og utbygger Fosen vind anker dommen fra Frostating lagmannsrett 8. juni til Høyesterett.

Reineier Arvid Jåma fra Fosen reinbeitedistrikt sier de vil få slått fast gyldigheten av å sette opp vindturbinene.

– Det er forferdelig. Det er bestialske vedtak de gjorde da konsesjonen ble endelig fastsatt av olje og energidepartementet, sier Jåma.

Han sier at det er viktig at Høyesterett behandler gyldigheten av vindkraftutbygginga i området.

Fosen Vind er ikke enig i dommen fra lagmannsretten og har anket, bekrefter kommunikasjonssjef Torbjørn Steen.

Vi mener at de negative virkningene av vindparken ikke er så omfattende som beskrevet i lagmannsretten, sier Steen.

Fikk stor erstatning

Reineierne på Fosen fikk til sammen 89,5 millioner i erstatning. Pengene skal brukes til å fôre rein, fastslår Frostating lagmannsrett.

– Dommen var i to deler. Erstatningsspørsmålet blir ikke anket av oss, sier reineier Arvid Jåma.

Reineier Arvid Jåma

Reineierne mener det var feil å gi konsesjon for vindkraft i dette området på Storheia, og anker gyldigheten av dette til Høyesterett.

Foto: Rita Kleven

Fjellene Storheia og Haraheia har vært viktige beiteområde for rein i flere hundre år. Bare på Storheia er det 80 turbiner og dette er Norges største vindkraftverk.

Området er tapt for reindrift, skrev lagmannsrett i dommen:

« Lagmannsretten har lagt til grunn for sine vurderinger at både Storheia og Haraheia i praksis er gått tapt som senvinterbeiteområder for reindriften.»

– Mye av våre tidligere vinterbeiter er gjort utilgjengelig for oss. Utbygginga er så stor at det har ødelagt beitet på Storheia for all tid fremover. Det er veldig alvorlig, sier Maja Kristine Jåma.

Fosen Vind anker dom

Torbjørn Steen

Fosen Vind mener de negative virkningen av vindkraftutbygginga ikke er så negative for reindrifta på Fosen som beskrevet i dommen, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Statkraft

Fosen vind er ikke enige i at reineierne skal tildeles en erstatning på nesten 90 millioner kroner.

Selskapet har anket og ber Høyesterett om å se på erstatningsprinsippene som er brukt i dommen i lagmannsretten. Det forteller kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen.

– Vi mener at dommen strider med et viktig prinsipp om at erstatningen skal være begrenset til de faktiske økonomiske ulempene som tiltaket medfører. Derfor anker vi til Høyesterett, sier Steen.

Han sier at de erkjenner at vindparken medfører ulempe for reindriften.

– Vi ønsker å gjøre opp for oss ved å erstatte tapene vindparken påfører reineierne, sier han.

I strid med loven

Maja Kristine Jåma

Maja Kristine Jåma fra sørgruppa som har anket saken til Høyesterett. Hun mener at det ikke samsvarer med tradisjonell reindrift at de må fôre reinen på grunn av vindkraftutbygging på Storheia.

Foto: Pressebilde / NSR

Fosen reinbeiteområde mener at utbygginga av vindturbiner er i strid med menneskerettsloven. Reineiernes advokat, Andreas Brønner, sier at konsesjonen som er gitt vil være ulovlig dersom de får medhold i Høyesterett.

– Da må konsekvensene bli at de må ta anlegget ned og tilbakeføre området så godt det lar seg gjøre, sier Brønner til NRK.

Maja Kristine Jåma er en del av den fremtidige generasjonen. Det er faren som har ansvaret for reindrifta nå.

– Nå er vårt vinterbeiteland ødelagt, og vi har aldri ønsket oss denne utbyggingen. I dommen fra lagmannsretten ble det sagt at vi er nødt til å fôre reinen, men dette samsvarer ikke med tradisjonell reindrift, sier Maja Kristine Jåma.

Storheia i Åfjord

Viktige beiteområder for reindrifta er tapt på dette fjellet på Storheia slo Frostating lagmannsrett fast i en dom 8. juni i år. Denne delen av dommen ankes ikke av reineierne.

Foto: Øivind Olsson