Skyter rødrev for å berge utrydningstruet slektning

Miljødirektoratet gjør nå et siste forsøk på å berge fjellrevbestanden, som nå står i fare for å forsvinne fra hele Nord-Norge. – Et etisk dilemma, sier naturforsker.

Rødrev på Skarstufjellet

Mye rødrev som fortrenger fjellreven fra sine områder er en av flere årsaker til at fjellreven nå er kritisk truet i Nord-Norge. Men spørsmålet er om man bør jakte rødreven av den grunn?

Foto: Roger Andersen

Utsetting av fjellrev

Utsetting av fjellrev.

Foto: Norsk institutt for naturforskning

– Jeg tror at det rett og slett er for få fjellrever til å respondere på tiltak og det er en av grunnene til at fjellrevbestanden er så lav – og den er veldig lav i Indre Troms og nordover, sier Nina Elisabeth Eide ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Til tross for at fjellreven har vært fredet siden 1930 er Norges mest utryddingstrua pattedyr, ifølge NINA.

Mye rødrev som fortrenger fjellreven fra sine områder er en av flere årsaker til at fjellreven nå er kritisk truet i Nord-Norge.

For noen år tilbake satte Universitet i Tromsø i gang et forskningsprosjekt med jakt på rødrev å redusere bestanden. Eide forstår at enkelte reagerer på at rødreven må vike for fjellreven.

– Det er et etisk dilemma, sier hun.

Fjellrev

Fjellreven, også kalt polarrev, regnes som direkte truet i Norge, Sverige og Finland, og står der på nasjonal rødliste over truete arter.

Foto: Nicolas Lecomte / Norsk Polarinstitutt

Har troa på bestandsøkning

I Sør-Norge har støtteforing fra fôrautomater, utsetting av valper og jakt på rødrev, ført til at antall revehi øker. Derfor har ikke miljødirektoratet gitt opp å berge fjellreven i nord.

Eide har også stor tro på at økt mattilgang sammen med mindre konkurranse av rødreven vil kunne øke bestanden, og dermed gjøre det lettere for fjellreven å overleve i nord.

Hun mener at hvis bestanden blir hevet til et nivå hvor man kan forvente at fjellreven kan respondere normalt på en positiv endring.

– Enten at det er mattilgangen som øker i form av smågnagere, eller det er mindre konkurranse i form av rødrev.

Fjellrev

Mye jakt på fjellreven førte til at bestanden ble kritisk truet. Mindre mengder med smågnagere og økt forekomst av rødrev i høyfjellet har gjort det vanskelig for fjellreven i Nord-Norge.

Foto: SNO-AURLAND, REIN ARNE GOLF

Uenighet om det er riktig

Hvorvidt det er riktig å skyte rødrev for å hjelpe fjellreven eller om naturen skal få sin gang er det uenighet om i Finnmark.

– Jeg er usikker, sier Per Dahl i Vadsø. Han undres om det som skjer med fjellreven kanskje er en del av evolusjonen. Har fjellreven livets rett når den ikke greier seg selv?

– Den er blitt for svak som art, mener Dahl

– Det er ikke snakk om å utrydde rødreven. Den skal bort fra de rådene hvor fjellreven er. Rødreven vil jo fremdeles leve fritt i de andre områdene. Det synes jeg er helt på sin plass, sier Bjarne Riesto.

Kristin Sundelin har tro på at tiltakene forskerne nå setter inn kan berge fjellreven i nord.

– Det er viktig med artsmangfold og vi må gjøre det vi kan. Det er selvfølgelig kjipt for rødreven, men det er så mange av dem og det er for så vidt naturens gang at vi er de sterkeste som tar ut rødreven for å berge den andre – i stedet for at rødreven tar over områdene til fjellreven. Så det kan forsvares. Hvis man ikke er rødrev, da!