Hopp til innhold

Fjellrevkrise i nord – bare utsetting av valper kan redde bestanden

Antall fjellrevhi i Sør-Norge øker stadig. Det er ikke tilfelle i nord, der forskerne nå krysser fingre for at utsetting av valper skal berge bestanden.

Fjellrevvalper

Fjellreven står i reell fare for å forsvinne fra Troms og Finnmark.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Fjellreven er Norges mest utryddingstrua pattedyr ifølge Norsk institutt for naturforskning, NINA. Et nasjonalt overvåkningsprogram registrerer årlig både antall individer og ynglinger.

Dette overvåkningsprogrammet registrerte 16 kull og minst 60 valper i Norge i 2016.

– Totalt har vi ved hjelp av DNA-analyser påvist 108 individer av fjellrev i Norge, og antall kull er overraskende høyt, sier seniorforsker Nina Elisabeth Eide.

Hun tror den gunstige utviklingen i Sør-Norge blant annet har sammenheng med støtteforing fra forautomater.

– Vi ser nå at vi faktisk begynner å få en sammenhengende bestand fra Snøhetta til Saltfjellet, sier Eide.

Kritisk i nord

Men fra Saltfjellet og nordover står fjellreven i reell fare for å forsvinne, selv om den har vært fredet siden 1930.

– Den manglende ynglingen i Troms og Finnmark henger nok sammen med det dårlige smågnageråret, for vi vet at dette henger nøye sammen. Men det som er kritisk i nord er at det begynner å bli svært få individer, og antallet har gått kraftig tilbake siden 2011. Vi har nemlig ikke registrert mer enn 10 individer i de to nordligste fylkene, forteller Eide.

De ti fordeler seg på tre i Indre Troms, to i Nordreisa og fem på Varangerhalvøya.

Seniorforskeren mener antallet er kritisk lavt og at de ikke engang reagerer positivt på endringer i for eksempel smågnagerbestanden.

– Og nå er det fem år siden sist vi hadde ynglinger, og da begynner vi å snakke om en tidsperiode som er nærmer seg levealderen på fjellreven, forklarer Eide.

Hun legger til at de store bestandene av rødrev i Finnmark har en medvirkende årsak på nedgangen fordi fjellreven naturlig vil holde seg unna områder med mye rødrev.

Vil sette ut

Nå vil imidlertid forskerne på oppdrag fra Miljødirektoratet gjøre et siste forsøk på å berge bestanden lengst nord.

Utsetting av fjellrev

Seniorforsker Nina Elisabeth Eide i forbindelse med utsetting av fjellrev på Dovrefjell i 2007

Foto: Norsk institutt for naturforskning

– Det er noe som ikke har vært gjort lenger nord enn Saltfjellet tidligere, men vi ser at dette har hatt en effekt i sør, sier Eide.

Et samarbeid på tvers av landegrensene kommer og på plass, der forskere blant annet vil sette ut forautomater i både Troms, Finnmark, Norrbotten og Finland.

Bakgrunnen er internasjonale forpliktelser til å ta vare på de artene som fins i norsk fauna.

– Alle kan bidra

WWF Norge har og engasjert seg i arbeidet med å bevare fjellreven. De har utarbeidet noen gode råd for enhver som ferdes i fjellet.

  • Ta alltid med søppel. Søppel gjør ofte levekårene for rødreven bedre
  • Meld fra om fjellrevobservasjoner til myndighetene, eller via artsobservasjoner.no
  • La fjellreven være i fred. Forstyrrelse av fjellrev kan føre til at den rømmer og skyr området.