Hopp til innhold

Ny lov kan sikre tarifflønn: – Nokon får berre ti kroner timen

Meir enn tre år etter at forslaget var på høyring, vil regjeringa nå ha ein ny lov for å rydde opp i arbeidslivet på Svalbard.

Longyearbyen i trist vær

Arbeidslivet i Longyearbyen på Svalbard er i kraftig endring.

Foto: Aslaug Elisabeth Høgsæt Aarsæther / NRK

– Arbeidslivet vårt endrar seg stadig – og det gjeld kanskje spesielt i Longyearbyen, seier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til NRK torsdag.

Fredag blir Svalbardmeldinga lagt fram for Stortinget. Allereie dagen før varslar altså regjeringa at ho vil innehalde forslag om lovendringar for å rydde opp i arbeidslivet på øygruppa.

Brenna vil nemleg at allmenngjeringslova skal gjelde også på Svalbard.

– Vi er opptatte av at folk skal ha det trygt og godt på jobb, også om dei jobbar på Svalbard, seier ho.

Skal sikre anstendige lønningar

I Noreg er lønningane bestemte gjennom tariffavtalar og individuelle avtalar – ikkje gjennom lovregulering.

Dermed er det lovleg å tilby lønn som er lågare enn tariff viss arbeidsstaden ikkje har tariffavtale.

Unntaket er viss tariffavtalen er allmenngjord – altså at føresegnene i avtalen blir gjort om til ei forskrift som gjeld alle.

Det blir gjort ved at arbeidsgivar- eller arbeidstakarsida går til det som heiter Tariffnemnda og ber om at dette skal skje.

Tonje Brenna

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Foto: William Jobling / NRK

– På den måten er det lettare å følge med på at folk får ei anstendig lønn, og det er bra for den som skal forhandle lønn, seier Brenna.

– Dessutan er det ei moglegheit for partane i arbeidslivet til å ta meir ansvar og vise fram at dei har tatt ansvar.

Les også Boligmangel i Longyearbyen skaper store problemer for reiselivet

Spisshus Longyearbyen

LO: Betaler ti kroner i timen

Svein Jonny Albrigtsen, leiar for LO Svalbard, er strålande fornøgd med nyheitene frå Brenna.

Han har kjempa for denne lovendringa sidan 2015.

– Dette er viktig for dei utanlandske arbeidstakarane, som blir spesielt utnytta. I dag kunne ein betalt 10 kroner i timeløn og ingen kunne gjort noko. Dette vert til det betre, seier Albrigtsen til NRK.

Nå kan dei altså vere garantert minstelønn dei stadene tariffen blir allmenngjord.

– Med denne endringa får også Arbeidstilsynet verktøy for å gå inne og sjekke arbeidsvilkåra, og det er eit framsteg, seier LO-leiaren.

LO Svalbard

Svein Jonny Albrigtsen, leiar for LO Svalbard, har kjempa for lovendringa i nesten ti år.

Foto: Aslaug Elisabeth Høgsæt Aarsæther / NRK

Han fortel at LO-kontoret i Longyearbyen stadig får inn bekymringsmeldingar om arbeids- og lønnsvilkår, men at det er lite dei kan gjere så lenge arbeidstakarane ikkje er organiserte. Det er det få utanlandske arbeidstakarar som er, seier Albrigtsen.

– Kva får de rapportar om?

– Vi har sett eksempel på folk som jobbar for kost og losji og ein tusenlapp i veka.

– Nokon fortel at dei blir trua med å miste jobben viss dei ikkje godtar vilkåra dei blir serverte. Dette er dårlege vilkår, men for mange er det mykje betre enn lønna dei ville fått i heimlandet.

Les også Kvinne fra Russland eier store deler av giganteiendom på Svalbard

Kuldspids selger eiendom Svalbard

For LO har det vore vanskeleg å komme inn i desse miljøa, og det er få som vil snakke med dei. Albrigtsen trur likevel mange vil bli glade for endringa som nå kjem.

– Det er også bra for selskap som driv her, fordi det vil føre til meir likebehandling, og at ingen kan drive med underbetaling.

Desse områda er allmenngjorde

I utgangspunktet gjeld norsk privat-, straffe- og prosessrett også for Svalbard, så lenge ikkje anna er uttrykkeleg bestemt.

Andre lovføresegner, som for eksempel allmenngjeringslova, gjeld ikkje utan at det er gjorde eigne vedtak om dette.

Longyearbyen i trist vær
Foto: Aslaug Elisabeth Høgsæt Aarsæther / NRK

I Noreg er det ni overeinskomstar der tariffavtalen er allmenngjort:

  • Bygg
  • Reinhald
  • Overnatting/servering/catering
  • Skips- og verftsindustrien
  • Jordbruk og gartneri
  • Fiskeindustribedrifter
  • Elektro
  • Godstransport på veg
  • Persontransport med turbil.

– Denne lova er spesielt viktig for dei bransjane vi veit at er litt utsette, og fleire av desse er det er ein god del av i Longyearbyen. Derfor tenker vi at det er ekstra viktig at lova kan brukast også der, seier Brenna.

På høyring for tre år sidan

Allereie i desember 2020 sende Solberg-regjeringa ut eit forslag om å gjere denne endringa i lovverket.

Men lovarbeidet stoppa opp etter høyringsfristen 18. mars.

I mai 2023, halvtanna år etter at Støre-regjeringa gjekk på, skreiv Svalbardposten at arbeidet med lovendringa var utsett på grunn av den sikkerheitspolitiske situasjonen i Europa.

Arbeidsministeren erkjenner at det har vore ein lang prosess.

Ho rosar LO på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre for jobben dei har gjort med å løfte problematikken.

– Både LO og NHO var veldig positive til forslaget i høyringsrunden for nokre år sidan. Det er eg veldig glad for, for det er dei som må ta i bruk lovføresegna når ho blir gjort gjeldande, seier Brenna.

Ny Ålesund

Det bur omkring 30 personar i Ny-Ålesund om vinteren, og rundt 130 om sommaren.

Ikkje heile Svalbard

Lovforslaget, som skal sendast til Stortinget i løpet av året, er det same som blei sendt på høyring i 2020, med nokre justeringar.

Men lova vil ikkje verke for heile Svalbard i første omgang.

– I utgangspunktet gjeld lova for heile øygruppa, men med utsett iverksetting for områda som ikkje er Longyearbyen og Ny-Ålesund.

– Kvifor det?

– Det er viktig å få dette raskt på plass i Longyearbyen. Det er eit område der folk jobbar i bransjar som er spesielt utsette.

– Er det vanskelegare å få dette på plass på resten av Svalbard?

– Det er eit litt anna type næringsliv som har verksemd på andre delar av Svalbard.

Brenna utdjupar:

– Vi måtte gjere nokre nye vurderingar etter at Russland invaderte Ukraina, men vi har nå komme til at denne lova likevel kan gjerast gjeldande.

Les også Strømsjokk på Svalbard etter at kullkraften ble lagt ned – regjeringen vil innføre strømstøtte

Longyearbyen 20230301. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Svalbard. Onsdag møtte han ansatte i Gruve 7. og fikk en omvisning dypt nede i gruven. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NRK anbefaler