NRK Meny
Normal

Kjevik får miljøkritikk etter ny inspeksjon

Kristiansand lufthavn Kjevik får miljøkritikk fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i en fersk inspeksjonsrapport. Nå skal Avinor etablere rutiner for å unngå forurensning fra flyplassen.

Kristiansand lufthavn Kjevik

Det skal innføres et nytt miljøstyringssystem ved Kristiansand lufthavn Kjevik i løpet av året.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesmannens miljøvernavdeling har hatt inspeksjon på flyplassen og har anført flere miljømerknader etter kontrollen.

Dette kommer i tillegg til saken som Avinor har gående med Miljødirektoratet om utslipp av PFOS som tidligere ble brukt i forbindelse med brannøvelser på flyplassen.

I den nye inspeksjonsrapporten får Avinor blant annet kritikk for mangelfull kunnskap om miljøtilstanden til området rundt flyplassen og kritikk for mangelfulle kartotek og oversikter over kjemikalier som håndteres ved flyplassen.

Avinor får også kritikk for å bruke kjemikalier som ikke er merket i henhold til regelverket.

Under inspeksjonen ble det også avdekket at Avinor hadde en ufullstendig oversikt over kjemikalier som brukes på flyplassens verksted.

Avfallskritikk

Thomas Langeland

Lufthavnsjef Thomas Langeland synes det er positivt at miljømyndighetene kontrollerer flyplassen.

Foto: Frans Kjetså

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener også at flyplassen ikke har en lokal tilpasset rutine for håndtering av avfall og farlig avfall.

Det ble under inspeksjonen også observert feilsortering av elektronisk avfall i miljøcontainere ved flyplassen.

Avinor beklager at avfall er sortert feil og har tatt dette opp med selskapet som har feilsortert. Avinor vil nå vurdere å låse sin avfallsstasjon slik at kun egne ansatte har tilgang til miljøstasjonen.

– Det er veldig positivt at noen kommer og kikker oss i kortene på denne måten. Det vil alltid være noe vi kan forbedre og fylkesmannen hadde noen merknader som vi nå følger opp.

Det sier lufthavnsjef Thomas Langeland til NRK.

Nytt overvåkningsprogram

I sin redegjørelse om miljøforholdene ved flyplassen svarer Avinor på kritikken fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Avinor fremhever at man vil innføre et forbedret miljøstyringssystem i løpet av 2014.

«Dokumentasjon, rapportering og håndtering av avvik og uønskede hendelser er en utfordring og står derfor sentralt i Avinors kontinuerlige arbeid med kontroll og forbedring av flysikkerhet, HMS og ytre miljø», skriver Avinor i sitt tilsvar til miljømyndighetene.

Det nye miljøstyringssystemet skal integreres i et større styringssystem ved flyplassen som er under utarbeidelse.

Opptatt av Topdalselva

Topdalselva mot Kjevik

Avinor skal intensivere miljøkontrollen av Topdalselva ved flyplassen.

Foto: Leif Dalen / NRK

Avinor er opptatt av at ikke Topdalselva påvirkes miljømessig av driften ved lufthavnen.

For å kunne dokumentere dette tas det prøver av elvevannet opp- og nedstrøms i lufthavnens område.

Det er et faktum at det brukes kjemikalier til å av-ise flyene om vinteren, og før ny av-isingssesong starter høsten 2014, skal det utarbeides et revidert miljøovervåkningsprogram for Kristiansand lufthavn Kjevik.

– Vi kommer nå til å intensivere overvåkningen av nærområdene, det vil si Topdalselva, sjøen og de områder som grenser til lufthavnen, sier lufthavnsjef Thomas Langeland til NRK.

I denne prosessen vil Avinor gjennomgå miljømål og vurdere endringer for å kunne dokumentere tilstanden i Topdalselva og hvordan driften ved flyplassen påvirker denne.

Vannprøver i av-isingssesongen tas i perioder med høyt kjemikalieforbruk og høy avrenning av kjemikalier.

«Prøvetakingene representerer «worst case»-situasjoner og viser at det ved høyt forbruk føres kjemikalier ut fra lufthavnens område. Av-isingskjemikalier er imidlertid lett biologisk nedbrytbart», skriver Avinor til miljømyndighetene.

Vil fjerne kjemikalier

Avinor vil innen utgangen av året stanse all bruk av svartelistede kjemikalier som måtte være i bruk på flyplassen.

– Avinor har foretatt en kartlegging av kjemikalier som ikke skal være på våre flyplasser. På Kjevik hadde vi ett slikt stoff på vårt verksted og dette stoffet vil selvfølgelig bli fjernet, sier Langeland.

Lufthavnsjefen sier Kjevik nå arbeider spesielt med å hindre forurensning fra brannøvingsfeltet ved flyplassen.

– Vi har en utfordring på Kristiansand lufthavn og det gjelder forekomsten av PFOS (red.anm.: Perfluoroktylsulfonat er skadelig for miljø og helse selv ved svært lave konsentrasjoner og nedbrytes ikke i naturen). Vi er i dialog med Miljødirektoratet i denne saken og vi har nå fått et pålegg om å utarbeide en tiltaksplan for å redusere omfanget av dette. Dette skal vi jobbe med utover høsten og ha klart til tidsfristen som er satt neste år, sier Langeland.