Hopp til innhold

Ber Sametinget holde seg unna

De samiske avisene Ávvir og Ságat ber Sametinget holde seg unna fordelingen av pressestøtten. Tilskuddet til avisene er på tilsammen 21,6 millioner kr.

Samiske aviser
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Avisseksjonen i Sálas (Samiske forlegger- og avisforening) er helt klar:

– Samiske politiske myndigheter må ikke gis noen anledning til å påvirke fordelingen av pressestøtten mellom enkeltaviser eller innholdet i avisene, herunder redaksjonell språkbruk.

I et brev til Medietilsynet, Kulturdepartement, Stortingets familie- og kulturkomitè og Stortingets kommunalkomite begrunner redaktørene Ante Bals og Geir Wulff dette nærmere.

Vil holde avstand

– For å holde nødvendig avstand og uavhengighet mellom samiske og politiske myndigheter og samisk presse, må pressestøtten fortsatt forvaltes av et nasjonalt statlig fagorgan etter objektive kriterier og et regelverk som pressen selv finner rimelig. Sametingets rolle i pressepolitikken må være å medvirke til at samisk presse har nødvendige rammebetingelser til å kunne utføre sin samfunnsoppgave som den 4. statsmakt i Sápmi på beste måte, heter det i brevet.

LES OGSÅ: Avisene mister lesere - men Ságat holder stand

Redaktør Ánte Bals i Ávvir, som er leder i avisseksjonen i Sálas, ønsker ikke å kommentere denne saken nå. Redaktør Geir Wulff i Ságat, som også har underskrevet brevet, viser til lederen for kommentarer i saken.

Geir Wulff

Ságat-redaktør Geir Wulff.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sálas mener også at staten har plikt til å konsultere samiske interesser før beslutninger tas, og mener at i samiske pressestøttesaker er den samiske pressen selv en naturlig konsultasjonspart for staten.

HELE BREVET: Sálas-brevet

– Samiske politisk myndighet kan aldri representere den frie og uavhengige samiske presse uten å komme i konflikt med fundamentale maktfordelingsprinsipper, skriver Sálas.

LES OGSÅ: Sliter med opplaget

Tilskuddet til samiske aviser er på 21,6 millioner kr, og det forvaltes av Medietilsynet . Av dette går 2 prosent (432.540 kr) til lulesamiske avissider. Resten fordeles mellom Ságat og Ávvir.

LES OGSÅ: Tre millioner mer til samiske aviser

Ingen planer

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingsråd Vibeke Larsen sier Sametinget ikke har noen planer om å overta tildelingen av pressestøtten til samiske medier.

– Det har ikke vært noe diskusjonstema for oss i sametingsrådet, for pressestøtten skal være der det er i dag, forklarer Vibeke Larsen til NRK Sámi Radio.

Hun forstår ikke at Sálas har skrevet denne uttalelsen til Medietilsynet.

HØR: Larsen om pressestøtte

– Det har aldri vært på tale at vi skal overta pressestøtteordningen. Vi ser at det skal fungere slik i framtida også, sier Vibeke Larsen.

Dette er pressestøtte

– Kan være mulig å ivareta media

NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo forstår at mediene ikke ønsker at samiske politikere skal styre medienes innhold via bevilgninger.

Aili Keskitalo

NSR-leder Aili Keskitalo.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det skal likevel være mulig å opprette uavhengige organer under Sametinget. Jeg synes det er rart at redaktørene henviser til en maktbalanse. Det er rart at de ikke reflekterer over at norske myndigheter fortsatt er den største maktfaktoren i det samiske samfunnet. Samisk media har også behov for å være kritisk til dem, sier Keskitalo.

Keskitalo registrerer at Sálas er redd for at samisk språkpolitikk ikke har noe i mediapolitikken å gjøre, men er ikke enig i det.

HØR: NSR om pressestøtte

GULDAL: NSR preassadoarjaga birra

– Har nok av tilbud

Ánte Bals og Geir Wulff skriver i uttalelsen at de mener at behovet for samiske avistilbud på norsk og nordsamisk er rimelig innfridd gjennom etableringen av Ávvir og Ságat som dagsaviser i 2008.

De mener også at tilbudet for lulesamisk synes ivaretatt gjennom eksisterende språktilbud, mens det på sørsamisk ikke eksistrere noe tilbud.

Likevel skriver Bals og Wulff at det sørsamiske pressetilbudet er styrket ved at Ságat i fjor opprettet et nytt underkontor i Snåsa, som betjener de sørsamiske områder. Sálas skriver også at det finnes et to-språklig kirkeblad, Daerpies Dierie, som utkommer periodisk.

Kirkeblad som sørsamisk tilbud

Vibeke Larsen i sametingsrådet reagerer på at man har et fullverdig tilbud på lulesamisk idag, og kan ikke ta dette seriøst.

– Jeg registrer at Ávvir gir opp det lule- og sørsamiske tilbudet, men når Sálas trekker frem et kirkeblad som sørsamisk tilbud, da lurer man på hvor de vil med dette, sier hun.

Larsen tar signalene som avisseksjonen i Sálas gir med brevet.

Sametingsrådet vurderer støtte til et forprosjekt om sørsamisk multimedietilbud, men dette arbeidet er ikke klart.

Også NSR tror at man i lule- og sørsamiske områder tror at mange vil være uenige med Sálas i dette.

Aili Keskitalo mener at man bør lytte til Sálas, og vurdere de argumentasjonene i forhold til de forslag Sametinget har fremmet, og er sikker på at det er mulig å finne løsninger alle er fornøyd med.

– Jeg mener fortsatt at samisk språkpolitikk- og mediepolitikk henger nøye sammen, og vi ta et felles ansvar for å sikre et bedre medietilbud på sør- og lulesamisk, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Mistillit til klinikksjefen

  Mandag kom Samisk legeforening med en ren mistillitserklæring mot klinikksjef Teigmo på grunn av flere forhold, og også det faktum at klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset, skriver Ságat (betaling kreves).

  – I de fire årene som er gått siden dette skjedde har Samisk legeforenings bekymring for utviklingen av klinikken økt. Stillinger står ubesatt med 21,3 prosent av budsjetterte stillinger. Denne prosentandelen er dobbelt så stor sammenlignet med andre klinikker i Helse Nords nedslagsfelt.

  Det sier leder i Samisk legeforening, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, til avisa.

  Et annet forhold legeforeningen er opptatt av er at svært mange fagfolk og medarbeidere har sluttet i løpet av denne fireårsperioden.

  Klinikksjef Amund Peder Teigmo er forelagt kritikken fra Samisk legeforening. Han peker kort på de nye stillingene som er opprettet. Ut over det henviser han til Finnmarkssykehusets kommunikasjonssjef, Eirik Palm.

  Fredag kom nyheten om at Sámi klinihkka i Karasjok får fire nye stillinger.

  Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ruvkeášši háddje gili

  Les på norsk:

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  – Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  – Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Stenger gruve grunnet sprengt kapasitet på Ofotbanen

  Gruveselskapet LKAB stenger ei gruve i Nord-Sverige på grunn av kapasitetsproblemer på Ofotbanen/Malmbanan.

  Det skriver nettstedet metalsupply.no.

  Totalt skal rundt 60 stillinger hos underentreprenørfirmaer forsvinne som følge av stansen.

  Det er gruven i Konsuln som stenges.

  – Selv om produktsjonen har vært lønnsom så har det vært med større kostnader enn i normal virksomhet. Å tvinges til stenge ned den lønnsomme gruvevirksomheten er bitter, sier områdesjef Magnus Backe ifølge metal-supply.se.

  Jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik vært preget av togavsporinger og stengninger over lengre perioder sist vinter.

  LKAB Kiruna
  Foto: Fredric Alm / Fredric Alm / LKAB