Stillhet i naturen viktig

Åtte av ti nordmenn mener at friluftsliv er viktig. For nesten like mange er stillhet en sentral kvalitet ved friluftslivet, viser tallene fra Synovate.

Kirkefjorden i Lofoten
Foto: Tor Sivertstøl / NRK

Så godt som hele befolkningen (92 prosent) går tur eller driver med andre former for friluftsliv en gang i blant, og friluftsliv er en viktig fritidsaktivitet for dem.

Det viser en fersk undersøkelse Synovate har gjort på oppdrag fra Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og Direktoratet for naturforvaltning (DN). Et representativt utvalg av befolkningen er spurt om de driver friluftsliv og om hvorfor de eventuelt gjør det.

Stillhet viktig for helse og trivsel

Min gode venn naturen
Foto: Anders Aagaard

Å komme ut i frisk natur, vekk fra støy og forurensing, og å oppleve naturens stillhet og fred er to momenter som oppleves som meget viktig eller ganske viktig av henholdsvis 89 prosent og 86 prosent av de som går tur eller driver med andre former for friluftsliv. Dette er nesten identisk med resultatene fra undersøkelsen som ble publisert i 1993.

– Det viser at disse faktorene fortsatt er viktige kvaliteter ved friluftslivet. Dermed betyr de også mye for befolkningens helse og trivsel, sier seksjonssjef Ingebrigt Stensaas i DN.

Viktigere med fysisk aktivitet

Ni av ti sier at det å få trim og bli i bedre fysisk form er en meget viktig eller ganske viktig grunn til å gå tur. Det er en markant økning fra en lignende undersøkelse i 1992. Da var det sju av ti prosent som mente dette.

– Økningen skyldes trolig at det nå er høyere fokus på hva fysisk aktivitet betyr for folks helse og livskvalitet. Dette kan også være en av grunnene til at andelen som svarer at de går tur har økt fra 79 prosent til 92 prosent, tror Stensaas.

Må legge bedre til rette

Fottur i fjellet.
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Svarene fra undersøkelsen er nyttig kunnskap for kommunene, slik at de kan sikre folk muligheter til å dra på tur eller drive andre former for friluftsliv i områder fri fra støy og forurensning. Særlig er dette viktig i forhold til planlegging av transport som kan påvirke turområder nær byer og tettsteder.

Også i større skog- og fjellområder er det behov for bevisst planlegging. Det gjelder for eksempel regulering av motorisert ferdsel i utmark, lokalisering av skytebaner og motorcrossbaner.

– Interessen for friluftsliv øker, og da må kommunene legge til rette for at folk skal kunne drive friluftsliv. Det kan for eksempel gjøres ved å bedre mulighetene til å gå og sykle i grønne korridorer i byer og tettsteder, sier Stensaas.

Konferanse om stillhet

DN arrangerer for øvrig en konferanse om stillhet i Oslo 22. april, i samarbeid med Statens forurensningstilsyn. Blant foredragsholderne på ”Stillhet – et gode å ta vare på”, finner vi statssekretær Heidi Sørensen, Dag Hareide og Arne Hjeltnes.