Undertegner ny reinbeitekonvensjon

Onsdag 7. oktober undertegner jordbruks- og sameminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk den nye norsk-svenske reinbeitekonvensjonen i Stockholm.

Lars Peder Brekk (Sp)
Foto: Thomassen, Christian, Christian Thomassen / SCANPIX

Konvensjonen inneholder bestemmelser om hvordan reinbeiting over riksgrensa skal foregå.

Skal ratifiseres senere

Bakgrunnen for den nye avtalen er at reinbeitekonvensjonen fra 1972 opphørte å gjelde i 2005, og det har siden den gang pågått forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny konvensjon om grenseoverskridende reindrift.

Disse forhandlingene ble sluttført 24. februar i år, og forhandlingsresultatet ble overlevert Landbruks- og matdepartementet i Norge og Jordbruksdepartementet i Sverige for videre oppfølging.

Det første formelle skritt i denne oppfølgingen er undertegning av konvensjonen (ekstern lenke) den 7. oktober. Konvensjonen skal senere ratifiseres etter at Sveriges riksdag og Norges storting har gitt sitt samtykke til dette.

Lappekodisillen av 1751

Reindriftens flyttinger mellom årstidsbeiter har pågått i århundrer og lenge uten hinder av nasjonalstatgrenser. Ved grensedragningen mellom Norge og Sverige i 1751 måtte forholdet til reindriften avklares. Dette resulterte i den såkalte Lappekodisillen (ekstern lenke) , som var et tillegg til grensetraktaten mellom de to land, og som sikret reindriften fortsatt adgang til sesongmessige flyttinger.

Denne grenseoverskridende reindriften har siden vært regulert gjennom ulike konvensjoner, senest konvensjon av 9. februar 1972 om reinbeite mellom Norge og Sverige.