NRK Meny
Normal

Vil være tøffere mot kommunene i nord

Både snøskuter- og barmarkskjøringen i Finnmark skal reduseres, varsler DN.

Snøskuter
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Gir kommunene i Finnmark og Nord-Troms blanke i målet til Direktoratet for naturforvaltning (DN), blir det aktuelt med tøffere tiltak.

– Hvis dette ikke lykkes og utviklingen fortsetter som i dag, bør en fra sentralt hold inndra løyper og foreskrive innstrammingstiltak for disse to fylkene, sier DN-direktør Janne Sollie. 

DN mener motorferdselen må begrenses også i Finnmark og Nord-Troms, men ser det som lite realistisk å redusere omfanget og bruken av barmarkstraseer og snøskuterløyper betraktelig uten at det på forhånd er gjennomført en egen prosess for Finnmark og Nord- Troms.

DNs TILRÅDNING  

I DNs tilråding ligger det derfor et forslag om et prosjekt der offentlige organisasjoner, grunneiere og andre berørte parter sammen må finne tiltak som kan snu utviklingen og redusere omfanget av kjøringen.

Ny ordning om tre år

DN legger opp til at en ny ordning for Finnmark og Nord-Troms skal være på plass i løpet av tre år. I mellomtiden vil en midlertidig forskrift gjelde i tillegg til loven, med klarere regler for hva som kan tillates, innstramming av dispensasjonsadgangen, samt strengere kontroll-, tilsyns-, og sanksjonshjemler overfor kommuner så vel som snøskuter- og barmarkskjørere.

– Finnmark har 1,5 prosent av Norges befolkning, men 25 prosent av de registrerte snøskuterne i landet. Også i Nord-Troms er det mange skutere i forhold til folketallet. Når det foreslås endringer i det nasjonale motorferdselregelverket, er det naturlig at endringene også skal gjelde i disse fylkene, sier Janne Sollie.