NRK Meny
Normal

Tjïjhtje gierhkiedåehkie Noerhte-Trøøndelaagesne

Daelie vïenhtestieh, 350 gierhkieh Nøørjesne gååvnese.

Jerv i Dyreparken

Gierhkie.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK

Dah myndigheth Nøørjesne jeahteme åadtjoeh 39 gierhkiedåehkie Nøørjesne jieledh. Dan mearan tjïjhtje gierhkiedåehkie Noerhte-Trøøndelaagesne vihtesjamme. Golme gierhkiedåehkie Snåasesne, gøøkte Meråkeresne, akte Lijresne jih akte Verdaelesne. Daam dihte plaerie Trønder avisa tjaala.

– Ibie ennje daejtie vijhtiestamme, vïenhtebe dah lea joekehts dåehkieh, dihte dotkije Øysten Flagstad, Rovdaatesne jeahta.

Gierhkie maahta nieljie tjovkh åadtjodh

Jienehke daejstie gierhkien mænngelijstie gøøkte tjovkh åadtjoeh, maehtieh badth muvhtene aejkien nielje tjovkh åadtjodh.

– Dah tjovkh daam mænngelem golken asken laehpieh jih jïjtsh dajvem ohtsedieh. Daan tijjien jaepesne, gosse mænngelem laahpeme, geerve sjædta dejtie bearkadidh, Flagstad bievnede.

Raeffies tijjie gierhkide

Gierhkien aale Nøørjesne joekehth jaepeste jaapan orreme. Åvtesne dellie sagke jienebh gierhkieh Nøørjesne jeelin goh daelie. Dihte gierhkien aale ånneni gosse dihte vuedtjeme maaksoe aalkoen 1800-taalesne sjidti.

Dah gierhkieh åadtjoejin Åarjel-Nøørjesne raeffesne jaepeste 1973 jieledh jih Noerhte Nøørjsene jaepeste 1982. Daan mænngan dihte kreeke aalenamme.